Afilia't Eleccions sindicals WhatsApp per afiliats Videoturorials Cita previa Telegram El defensor del professor Formació Concurs de trasllats Oposicions Oferta d'ocupació pública Borsas de trabajo


Permisos i Llicències

Aquí podràs consultar tots els permisos, llicències, autoritzacions, comunicacions i excedències tant pel personal funcionari com pel personal laboral. ANPE t'informa dels tràmits i concessions de permisos i llicències en les diferents comunitats autònomes.


Diferència entre permís i llicencia

La llicència comporta l'exercici d'un dret reconegut com a tal (la qual cosa no impedeix l'exigència de la necessària acreditació de les circumstàncies que ho generen).

El permís ha de ser sol·licitat i concedit per qui posseeix la competència legal d'atorgar-ho

En tots els casos es requereix la pertinent acreditació dels motius que generen el dret a la llicència o a la concessió del permís.

Normativa que regula els permisos i llicències

La normativa bàsica està contemplada en l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic però després cada Administració Educativa ho ha adaptat a la seva Comunitat sempre mantenint o millorant les condicions de la normativa bàsica.

Tipus de llicències i permisos dels docents

La normativa bàsica sobre permisos i llicències està contemplada en l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic en l'Article 48 i 49.

Els funcionaris públics tindran els següents permisos:

 1. Per defunció, accident o malaltia greu d'un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat, tres dies hàbils quan el succés es produeixi en la mateixa localitat, i cinc dies hàbils quan sigui en diferent localitat.

  Quan es tracti de la defunció, accident o malaltia greu d'un familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat, el permís serà de dos dies hàbils quan es produeixi en la mateixa localitat i de quatre dies hàbils quan sigui en diferent localitat.

 2. Per trasllat de domicili sense canvi de residència, un dia.
 3. Per realitzar funcions sindicals o de representació del personal, en els termes que es determini.
 4. Per concórrer a exàmens finals i altres proves definitives d'aptitud, durant els dies de la seva celebració.
 5. Pel temps indispensable per a la realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació al part per les funcionàries embarassades i, en els casos d'adopció o acolliment, o guarda amb finalitats d'adopció, per a l'assistència a les preceptives sessions d'informació i preparació i per a la realització dels preceptius informes psicològics i socials previs a la declaració d'idoneïtat, que hagin de realitzar-se dins de la jornada de treball.
 6. Per lactància d'un fill menor de dotze mesos tindrà dret a una hora d'absència del treball que podrà dividir en dues fraccions. Aquest dret podrà substituir-se per una reducció de la jornada normal en mitja hora a l'inici i al final de la jornada o, en una hora a l'inici o al final de la jornada, amb la mateixa finalitat. Aquest dret podrà ser exercit indistintament per un o un altre dels progenitors, en el cas que tots dos treballin.

  Igualment la funcionària podrà sol·licitar la substitució del temps de lactància per un permís retribuït que acumuli en jornades completes el temps corresponent.

  Aquest permís s'incrementarà proporcionalment en els casos de part múltiple.

 7. Per naixement de fills prematurs o que per qualsevol altra causa hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part, la funcionària o el funcionari tindrà dret a absentar-se del treball durant un màxim de dues hores diàries percebent les retribucions íntegres.

  Així mateix, tindran dret a reduir la seva jornada de treball fins a un màxim de dues hores, amb la disminució proporcional de les seves retribucions.

 8. Per raons de guarda legal, quan el funcionari tingui la cura directa d'algun menor de dotze anys, de persona major que requereixi especial dedicació, o d'una persona amb discapacitat que no exerceixi activitat retribuïda, tindrà dret a la reducció de la seva jornada de treball, amb la disminució de les seves retribucions que correspongui.

  Tindrà el mateix dret el funcionari que precisi encarregar-se de la cura directa d'un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d'edat, accident o malaltia no pugui valer-se per si mateix i que no exerceixi activitat retribuïda.

 9. Per ser precís atendre la cura d'un familiar de primer grau, el funcionari tindrà dret a sol·licitar una reducció de fins al cinquanta per cent de la jornada laboral, amb caràcter retribuït, per raons de malaltia molt greu i pel termini màxim d'un mes.

  Si hi hagués més d'un titular d'aquest dret pel mateix fet causant, el temps de gaudi d'aquesta reducció es podrà prorratejar entre els mateixos, respectant en tot cas, el termini màxim d'un mes.

 10. Per temps indispensable per al compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic o personal i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral.
 11. Per assumptes particulars, sis dies a l'any.
 12. Per matrimoni, quinze dies.

En tot cas, es concediran els següents permisos amb les corresponents condicions mínimes:

 1. No obstant això i sense perjudici de les sis setmanes immediates posteriors al part de descans obligatori per a la mare, en el cas que tots dos progenitors treballin, la mare, en iniciar-se el període de descans per maternitat, podrà optar per que l'altre progenitor gaudeixi d'una part determinada i ininterrompuda del període de descans posterior al part, bé de forma simultània o successiva amb el de la mare. L'altre progenitor podrà seguir gaudint del permís de maternitat inicialment cedit, encara que al moment previst per a la reincorporació de la mare al treball aquesta es trobi en situació d'incapacitat temporal.

  En els casos de gaudi simultani de períodes de descans, la suma dels mateixos no podrà excedir de les setze setmanes o de les quals corresponguin en cas de discapacitat del fill o de part múltiple.

  Aquest permís podrà gaudir-se a jornada completa o a temps parcial, quan les necessitats del servei ho permetin, i en els termes que reglamentàriament es determinin.

  En els casos de part prematur i en aquells en què, per qualsevol altra causa, el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, aquest permís s'ampliarà en tants dies com el nounat es trobi hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes addicionals.

  Durant el gaudi d'aquest permís es podrà participar en els cursos de formació que convoqui l'Administració.

 2. Permís per adopció, per guarda amb finalitats d'adopció, o acolliment, tant temporal com a permanent: tindrà una durada de setze setmanes ininterrompudes. Aquest permís s'ampliarà en dues setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor adoptat o acollit i per cada fill, a partir del segon, en els supòsits d'adopció o acolliment múltiple.

  El còmput del termini s'explicarà a elecció del funcionari, a partir de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment, o a partir de la resolució judicial per la qual es constitueixi l'adopció sense que en cap cas un mateix menor pugui donar dret a diversos períodes de gaudi d'aquest permís.

  En el cas que tots dos progenitors treballin, el permís es distribuirà a opció dels interessats, que podran gaudir-ho de forma simultània o successiva, sempre en períodes ininterromputs.

  En els casos de gaudi simultani de períodes de descans, la suma dels mateixos no podrà excedir de les setze setmanes o de les quals corresponguin en cas d'adopció o acolliment múltiple i de discapacitat del menor adoptat o acollit.

  Aquest permís podrà gaudir-se a jornada completa o a temps parcial, quan les necessitats de servei ho permetin, i en els termes que reglamentàriament es determini.

  Si fos necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d'origen de l'adoptat, en els casos d'adopció o acolliment internacional, es tindrà dret, a més, a un permís de fins a dos mesos de durada, percebent durant aquest període exclusivament les retribucions bàsiques.

  Amb independència del permís de fins a dos mesos previst en el paràgraf anterior i per al supòsit contemplat en aquest paràgraf, el permís per adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment, tant temporal com a permanent, podrà iniciar-se fins a quatre setmanes abans de la resolució judicial per la qual es constitueixi l'adopció o la decisió administrativa o judicial d'acolliment.

  Durant el gaudi d'aquest permís es podrà participar en els cursos de formació que convoqui l'Administració.

  Els supòsits d'adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment, tant temporal com a permanent, prevists en aquest article seran els que així s'estableixin en el Codi Civil o en les lleis civils de les comunitats autònomes que els regulin, havent de tenir l'acolliment temporal una durada no inferior a un any.

 3. Permís de paternitat pel naixement, guarda amb finalitats d'adopció, acolliment o adopció d'un fill: tindrà una durada de quatre setmanes, a gaudir pel pare o l'altre progenitor a partir de la data del naixement, de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment, o de la resolució judicial per la qual es constitueixi l'adopció.

  Aquest permís és independent del gaudi compartit dels permisos contemplats als apartats a) i b).

  En els casos previstos als apartats a), b), i c) el temps transcorregut durant el gaudi d'aquests permisos es computarà com de servei efectiu amb caràcter general, garantint-se la plenitud de drets econòmics de la funcionària i, si escau, de l'altre progenitor funcionari, durant tot el període de durada del permís, i, si escau, durant els períodes posteriors al gaudi d'est, si d'acord amb la normativa aplicable, el dret a percebre algun concepte retributiu es determina en funció del període de gaudi del permís.

  Els funcionaris que hagin fet ús del permís per part o maternitat, paternitat, adopció guarda amb finalitats d'adopció o acolliment tant temporal com a permanent, tindran dret, una vegada finalitzat el període de permís, a reintegrar-se al seu lloc de treball en termes i condicions que no els resultin menys favorables al gaudi del permís, així com a beneficiar-se de qualsevol millora en les condicions de treball a les quals haguessin pogut tenir dret durant la seva absència.

 4. Permís per raó de violència de gènere sobre la dona funcionària: les faltes d'assistència de les funcionàries víctimes de violència de gènere, totals o parcials, tindran la consideració de justificades pel temps i en les condicions en què així ho determinin els serveis socials d'atenció o de salut segons com pertocarà.

  Així mateix, les funcionàries víctimes de violència sobre la dona, per fer efectiva la seva protecció o el seu dret d'assistència social integral, tindran dret a la reducció de la jornada amb disminució proporcional de la retribució, o la reordenació del temps de treball, a través de l'adaptació de l'horari, de l'aplicació de l'horari flexible o d'altres formes d'ordenació del temps de treball que siguin aplicables, en els termes que per a aquests supòsits estableixi l'Administració Pública competent a casa cas.

 5. Permís per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu: el funcionari tindrà dret, sempre que tots dos progenitors, adoptants, guardadores amb finalitats d'adopció o acollidors de caràcter permanent treballin, a una reducció de la jornada de treball d'almenys la meitat de la durada d'aquella, percebent les retribucions íntegres amb càrrec als pressupostos de l'òrgan o entitat on vingui prestant els seus serveis, per a la cura, durant l'hospitalització i tractament continuat, del fill menor d'edat afectat per càncer (tumors malignes, melanomes o carcinomes) o per qualsevol altra malaltia greu que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i requereixi la necessitat de la seva cura directa, continu i permanent acreditat per l'informe del servei públic de salut o òrgan administratiu sanitari de la comunitat autònoma o, si escau, de l'entitat sanitària concertada corresponent i, com a màxim, fins que el menor compleixi els 18 anys.

  Quan concorrin en tots dos progenitors, adoptants, guardadores amb finalitats d'adopció o acollidors de caràcter permanent, pel mateix subjecte i fet causant, les circumstàncies necessàries per tenir dret a aquest permís o, si escau, puguin tenir la condició de beneficiaris de la prestació establerta per a aquesta fi en el Règim de la Seguretat Social que els sigui aplicable, el funcionari tindrà dret a la percepció de les retribucions íntegres durant el temps que duri la reducció de la seva jornada de treball, sempre que l'altre progenitor, adoptant o guardador amb finalitats d'adopció o acollidor de caràcter permanent, sense perjudici del dret a la reducció de jornada que li correspongui, no cobri les seves retribucions íntegres en virtut d'aquest permís o com a beneficiari de la prestació establerta per a aquesta fi en el Règim de la Seguretat Social que li sigui aplicable. En cas contrari, només es tindrà dret a la reducció de jornada, amb la consegüent reducció de retribucions.

  Així mateix, en el cas que tots dos prestin serveis en el mateix òrgan o entitat, aquesta podrà limitar el seu exercici simultani per raons fundades en el correcte funcionament del servei.

  Reglamentàriament s'establiran les condicions i suposats en els quals aquesta reducció de jornada es podrà acumular en jornades completes.

 6. Per fer efectiu el seu dret a la protecció i a l'assistència social integral, els funcionaris que hagin sofert danys físics o psíquics com a conseqüència de l'activitat terrorista, el seu cònjuge o persona amb anàloga relació d'afectivitat, i els fills dels ferits i morts, sempre que ostentin la condició de funcionaris i de víctimes del terrorisme d'acord amb la legislació vigent, així com els funcionaris amenaçats en els termes de l'article 5 de la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de Reconeixement i Protecció Integral a les Víctimes del Terrorisme, previ reconeixement del Ministeri de l'Interior o de sentència judicial ferma, tindran dret a la reducció de la jornada amb disminució proporcional de la retribució, o a la reordenació del temps de treball, a través de l'adaptació de l'horari, de l'aplicació de l'horari flexible o d'altres formes d'ordenació del temps de treball que siguin aplicables, en els termes que estableixi l'Administració competent en cada cas.

Aquestes mesures seran adoptades i mantingudes en el temps mentre que resultin necessàries para la protecció i assistència social integral de la persona a la qual es concedeix, ja sigui per raó de les seqüeles provocades per la acció terrorista, ja sigui per l'amenaça a la qual es troba sotmesa, en els termes prevists reglamentàriament. 


Canvis en els permisos docents amb l'aprovació dels pressupostos
I. Balears 11 Feb, 2021 image

Cal tenir en compte les modificacions del Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic: Es dóna nova redacció a les lletres a) i f) de l'article 48 que es refereix a la regulació dels permisos dels funcionaris púb


Permisos i Llicències
Resum de la Mesa Sectorial Extraordinària de dijous 1 d'octubre
I. Balears 01 Oct, 2020 rafi-min-min

RESUM DE LA MESA SECTORIAL EXTRAORDINÀRIA DE DIJOUS 1 D'OCTUBRE Avui dijous 1 d’octubre ha tingut lloc la sessió extraordinària de la Mesa Sectorial per tractar un únic, però molt important punt: 1. Esborrany de proposta d’acord de Consell de


Permisos i Llicències Coronavirus Mesa Sectorial
Sol·licitud de permisos telemàticament
I. Balears 16 Sep, 2020 permisos

Us recordam que si necessitau demanar qualsevol permís a la Conselleria d’Educació ho heu de fer a través del GESTIB > pestanya PERSONAL > PERMISOS.


Permisos i Llicències Docentes
Nou tràmit telemàtic: permisos i llicències DGP Docent
I. Balears 29 Maig, 2020 permisos-i-llicencies

A partir del dilluns dia 1 de JUNY de 2020 tots els permisos i llicències que atorga la Direcció General de Personal Docent s'hauran de sol·licitar i tramitar de la SEGÜENT MANERA:


Permisos i Llicències
Gestió dels romanents als centres
I. Balears 06 Mar, 2020 caib2

REUNIÓ SOBRE LA GESTIÓ DELS ROMANENTS ALS CENTRES A la reunió mantinguda ahir dijous 5 de març, ANPE ha decidit participar en aquest grup de treball per responsabilitat i perquè ha estat convocat, però volem advertir que no farem cap aportaci&oacu


Centres Acció sindical Permisos i Llicències