Afilia't urgent-del-sistema Eleccions sindicals 2018 El defensor del professor Formació Concurs de trasllats Oposicions CCAA Oferta de empleo público. Convocatoria 2019 Borsa de treballComissions de servei

La comissió de serveis permeten que un lloc de treball que hagi quedat vacant pugui cobrir-se, en cas d'urgent i d'inajornable necessitat, per un funcionari que reuneixi els requisits establerts per al seu exercici en la relació de llocs de treball.

Les comissions de serveis permet que un lloc de treball que hagi quedat vacant, pugui cobrir-se amb un funcionari que reuneixi els requisits establerts per al seu acompliment en la relació de llocs de treball.

Les comissions de serveis dels funcionaris de l'Estat estan regulades en el Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament General d'ingrés del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat.

Les comissions de serveis sempre tenen una durada d'un curs escolar i pot prorrogar-se durant un altre any més si la plaça no ha estat coberta amb caràcter definitiu per algun funcionari, sigui el que l'ocupava en comissió de serveis o qualsevol un altre.

Amb caràcter extraordinari, les Administracions educatives podran destinar en comissió de serveis a llocs del seu àmbit de gestió al personal funcionari de carrera depenent d'una altra Administració educativa, sempre que comptin amb l'autorització de la mateixa i compleixin els requisits per als llocs de treball que s’ha d'ocupar.

La data d'inici de presa de possessió d'aquestes comissions es farà coincidir amb la qual l'Administració educativa que concedeix la comissió hagi establert per a la incorporació als seus centres, en ocasió del començament del curs, als professors que hagin obtingut nova destinació en el mateix.

Les comissions de servei que es concedeixin a les funcionàries i funcionaris als quals es refereix aquest Reial decret, no podrà excedir del començament del curs escolar següent a aquell en el qual es concedeixin.

Les comissions de serveis es classifiquen en modalitats, tipus i subtipus. En concret, les modalitats són les següents:

 1. Comissions de serveis de caràcter docent. Tindran per objecte garantir el funcionament dels centres, el desenvolupament de programes educatius o altres supòsits en centres públics.
 2. Comissions de serveis de caràcter humanitari. Podran sol·licitar-se quan existeixin raons de conciliació de la vida familiar i laboral, malaltia pròpia o de familiar, conflicte al centre o adaptació del lloc.
 3. Comissions de serveis de caràcter general. Es consideren com a tals les comissions de servei que no s'incloguin en cap dels supòsits anteriors.

 

Tipus i subtipus

S'estableixen els següents tipus i subtipus, de comissions de serveis de caràcter docent:

 1. Funcionament dels centres: Directors de centres, Resta d'òrgans unipersonals de govern (secretari, cap d'estudis, cap d'estudis adjunt), Seccions bilingüe, Cicles de FP, Educació d'Adults, Escola Llar, Aula Hospitalària.
 2. Col·laboració en la realització de programes educatius: Atenció Educativa Preferent, Educació Compensatòria, Orientació, Pla “Avanza”, Projectes educatius.

S'estableixen els següents tipus i subtipus, de comissions de serveis de caràcter humanitari:

 1. Conciliació de la vida familiar i laboral.
 2. Malaltia pròpia.
 3. Malaltia greu d'un familiar.
 4. Conflicte greu al centre.
 5. Adaptació de lloc de treball

 

Termini de presentació obert Termini de presentació tancat Convocatòria actualitzada
- Actualizada: 12 Jun, 2019
I. Balears

Comissions de Serveis: NOVETATS Curs 2019-20

Termini de presentació tancat
Llistes provisionals d'admesos i exclosos


#Comissions de serveis Inici: 03 Maig, 2019
- Actualizada: 08 Maig, 2019
I. Balears

Comissions de serveis en serveis educatius especialitzats.

Termini de presentació tancat
Llistes provisionals 1a fase
comissions-serveis--serveis-educatius-especialitza


#Comissions de serveis Inici: 11 Abr, 2019
I. Balears 28 Jun, 2019
Comissions de serveis: llistes definitives
movilitat

Publicada la llista definitiva de les comissions de ...

Llegir més
#Funcionaris #Comissions de serveis
I. Balears 12 Jun, 2019
Publicades les llistes provisionals d'admesos i exclosos
movilitat

Publicades les llistes provisionals d'admesos i exclosos a les Comissions de Serveis per al proper ...

Llegir més
#Funcionaris #Comissions de serveis #Mobilitat
I. Balears 01 Jun, 2019
Comissions de serveis (assessors tècnics docents)

COMISSIONS AMB FUNCIÓ D'ASSESSOR TÈCNIC DOCENT Publicada la resolució en referència a les comissions del personal docent 2019 amb funcions d'assessor tècnic docent (ATD)  El termini per presentar les sol·licituds és del dia 3 de ...

Llegir més
#Funcionaris #Comissions de serveis #Convocatòries específiques
I. Balears 11 Abr, 2019
Comissions de serveis en serveis educatius especials
aula-hospitalaria

Convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de docents en serveis educatius ...

Llegir més
#Comissions de serveis #Funcionaris #Convocatòries específiques
I. Balears 05 Abr, 2019
Mesa sectorial 5 d'abril: Novetats per a les Comissions de Serveis
cs

A la Mesa Sectorial d'Educació, cel·lebrada avui dia 5 d'abril, s'han tractat diverses novetats per a les Comissions de ...

Llegir més
#Comissions de serveis #Funcionaris #Mobilitat
I. Balears 27 Mar, 2019
Comissions de serveis per docents amb fills menors de 6 anys
conciliacion-k8rb-u60214190098np-624x385-diario-va

Els docents amb fills menors de sis anys podran sol·licitar una Comissió de Serveis per accedir a centres més propers a la seva residència. Fins ara l’edat establerta per poder sol·licitar la Comissió de Servei era de 3 anys però ara, ...

Llegir més
#Funcionaris #Comissions de serveis #Centres
I. Balears 27 Mar, 2019
Comissions de serveis (mesa sectorial dijous 27 de març)

RESUM MESA SECTORIAL DIJOUS 27 DE MARÇ A la mesa sectorial d’avui, hem tractat: Aprovació de l’acta anterior. Comissions de serveis curs 2019-2020. Constitució d’un grup de treball de la Mesa Sectorial d’Educació. Torn obert de ...

Llegir més
#Funcionaris #Centres #Comissions de serveis
 • Notícia destacada

I. Balears 04 Jun, 2018
Comissions del personal docent amb funcions d'assessor tècnic docent (ATD)
activitat

S'ha obert el termini per presentar les sol·licituds per proveir les comissions de caràcter voluntari del personal docent amb funcions d'assessor tècnic ...

Llegir més
#Comissions de serveis #Funcionaris
 • Notícia destacada

I. Balears 18 Maig, 2018
Comissions de serveis (curs 2018-2019). Llista provisional d'admesos i exclosos
32743089_2219394091419268_5125064953966886912_n

S'ha publicat la llista provisional d'admesos i exclosos de les comissions de serveis del curs ...

Llegir més
#Comissions de serveis #Funcionaris
 • Notícia destacada

I. Balears 06 Abr, 2018
Comissions de serveis (curs 2018-2019)
comissions

Termini per presentar les sol·licituds del 19 al 26 d'abril de 2018, ambdós inclosos. Per a més informació clicau ...

Llegir més
#Comissions de serveis #Funcionaris
I. Balears 12 Sep, 2019
Comissions de servei: Inspecció educativa
inspector

NOVETAT COMISSIÓ DE SERVEIS: INSPECCIÓ EDUCATIVA Publicada la llista definitiva d’aspirants seleccionats per ocupar en comissió de serveis llocs de feina de la inspecció educativa. Consultau els detalls al document ...

Llegir més
#Inspectors #Comissions de serveis #Funcionaris
 • Notícia destacada

I. Balears 23 Mar, 2018
Resum Mesa sectorial dijous 22 de març
29497740_2131615690197109_8119024372864173511_n

A la mesa sectorial d’avui, hem tractat l’adjudicació de les comissions de serveis. Com a resum, les sol•licituds, amb la documentació acreditativa, s’han de presentar molt probablement del 18 al 24 d’abril de 2018, ambdós ...

Llegir més
#Comissions de serveis #Funcionaris