ANPE

Anpe, Sindicat Independent, és un Sindicat Professional, majoritari en l'àmbit de l'Ensenyament Públic.

Des de la seva inscripció com a Organització Sindical l’any 1978, ha estat regida per les normes establertes en el seu Estatut i Reglament per regular el seu funcionament intern, però com tota organització moderna i activa ha hagut d'anar realitzant canvis i modificacions progressives en aquests últims anys en les seves normes estatutàries, amb la finalitat d'ampliar la seva representativitat a tots els col·lectius docents i treballadors del sector educatiu i d'adaptar el seu funcionament a la realitat autonòmica motivada per les transferències educatives.

Pot consultar els nostres estatuts en el següent enllaç Consultar estatuts

ANPE-Sindicat Independent, en sigles ANPE, és una organització sindical amb personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar, constituïda el dia 7 de juny de 1978 a l'empara de la Llei 19/1977 i inscrita amb el número 354 en el corresponent registre públic.

En l'exercici de l'activitat sindical reconeguda pels articles 7 i 28.1 de la Constitució espanyola, ANPE proclama la seva vocació de generalitat, estenent aquesta activitat a tots els funcionaris públics, al personal laboral al servei de les administracions públiques, als professors de l’ensenyament privat i al seu personal laboral.

L'àmbit territorial d'ANPE abasta el de la sobirania nacional espanyola i centres a l'estranger on treballi personal contemplat en el punt 2 de l'article.

El seu domicili legal està fixat a Madrid, C / Carretes, 14-5º A, sense perjudici que en qualsevol moment l'òrgan competent pugui acordar el seu trasllat, sense que això signifiqui modificació dels Estatuts.

ANPE podrà establir també seus autonòmiques, provincials i locals, així com aquelles delegacions que consideri convenient per al compliment dels seus fins.

ANPE és una organització sindical lliure, democràtica, independent i professional; autònoma, reivindicativa i de serveis.

Configura la seva activitat al servei de la persona considerada com a ésser transcendent, propugnant la seva dignitat, la seva llibertat i el valor humà de la feina.

Els pilars bàsics de la seva acció sindical són la independència i la professionalitat.

ANPE dedicarà la seva activitat a la defensa dels interessos professionals, sindicals i socials de tots els seus afiliats per tal d'aconseguir una societat més lliure, més justa i d'acord amb la dignitat i la llibertat de la persona.

ANPE té per objecte fer efectiu el dret d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, d'acord amb la Constitució Espanyola, amb la Llei Orgànica 3/2007 i amb les directives de la Comunitat Europea al respecte, en qualssevol dels àmbits de la vida.

Les activitats i fins d'ANPE no tenen ni es proposen cap ànim de lucre.

ANPE està disposat a col·laborar amb qui propugna la mateixa concepció sindical i està obert al diàleg amb organitzacions que admetin el pluralisme democràtic. Podrà coalitzar, associar-se, federar-se o confederar i integrar-se amb altres organitzacions espanyoles, estrangeres o internacionals dins de la legalitat vigent.

Territorialment l’estructura d’ANPE es configura en els següents nivells d’actuació sindical:

 • Estatal.
 • Comunitat Autònoma.
 • Provincial.
 • Insular.
 • Comarcal.
 • Local.
 • Seccions a l’estranger.
 • Centre de treball.

Un Sindicat diferent

Som un sindicat independent, sense cap tipus de compromís polític. Només depenem de tu, dels professionals docents que ens lliuren la seva confiança dia a dia usant el nostre serveis i recolzant les nostres iniciatives.

Tots som docents

Dos de les característiques que ens distingeixen de la resta dels sindicats són la nostra professionalitat i la nostra independència. A ANPE tots som docents de l'ensenyament públic i, des del respecte a les diferents opcions individuals, com a organització no tenim cap tipus d'afiliació política.

Som professionals i eficaços

Tant en els serveis que ofereix el sindicat, com les negociacions que duem a terme, fem palesa de la nostra dedicació, la nostra professionalitat i la nostra eficàcia. I ho fem mirant únicament per l'interès dels docents i el benefici de l'educació.

La promulgació de la Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de Llibertat Sindical, que va establir al nostre país la representativitat estatal, va permetre a ANPE modificar els seus estatuts, en el sentit de donar una nova denominació, que passava a denominar-se ANPE. (Publicat al BOE número 290, de 4 de desembre de 1990).</p>

Posteriorment van patir una nova modificació els seus estatuts depositats al Ministeri de Treball, anunciat al BOE número 301, de 11 de desembre de 2010, mitjançant la Resolució de la Direcció General de Treball per la qual s’anuncia la modificació dels Estatuts d’ANPE-Sindicat Independent (Depòsit número 362/78).

Des de les primeres eleccions sindicals, celebrades al 1987, és el sindicat més representatiu de la funció pública docent.

Participa activament de les iniciatives de la Unió Europea como a membre integrant de la CESI (Confederació Europea de Sindicats Independents).

Un sindicat afiliat a la Federació de Sindicats d’Educació i Sanitat, FSES.

Mantenint la seva exclusivitat d’àmbit i d’identitat, projecta la seva representativitat juntament amb els sindicats SATSE i CEMSATSE en la FSES, el que ha permès que avui estiguem presents a les taules de negociació de quasi totes les comunitats autònomes, al computar-se a la FSES els delegats guanyats per les organitzacions sindicals a les eleccions sindicals.

El sindicat ANPE va crear al 2005 el servei del Defensor del Professor per atendre a tots els docents que pateixin problemes de convivència escolar.

Màxim òrgan de govern, direcció i administració d’ANPE.

Format per:

 • El Comitè Executiu Estatal.
 • Els Presidents dels Consells Sindicals Provincials (o de les Gestores provincials).
 • Els Secretaris Generals dels Consells Sindicals Sectorials.
 • Els Delegats provincials escollits per els Consells Sindicals Provincials (ún per cada 250 afiliats o fracció).

En aquest s’escull:

 • Presidència i Vicepresidència nacional.
 • El Secretariat Permanent Estatal.
 • El Comitè de Garanties i Drets.

Màxim òrgan de govern, direcció i administració d’ANPE.

Format per:

 • El Comitè Executiu Estatal.
 • Els Presidents dels Consells Sindicals Provincials (o de les Gestores provincials).
 • Els Secretaris Generals dels Consells Sindicals Sectorials.
 • Els Delegats provincials escollits per els Consells Sindicals Provincials (ún per cada 250 afiliats o fracció).

En aquest s’escull:

El Comitè Executiu Estatal és l’Òrgan de Govern encarregat de la direcció i de l’administració d’ANPE, d’acord amb les resolucions del Congrés Sindical o del Consell Sindical estatal, als que rendirà comptes de la seva gestió.

Està format per:

 1. 1. El President Nacional, que en serà el seu President.
 2. El Vicepresident Nacional, que en serà el seu Vicepresident.
 3. El Secretariat Permanent.
 4. Un Vocal, al menys, per cada Autonomia, que serà el President Autonòmic o el President de la Gestora estatutàriament constituïda, i els altres, si cal, escollits per i entre els Presidents Provincials de cadascuna de les Comunitats Autònomes, desenvolupant-se el procediment d’elecció al Règim Interior d’ANPE, d’acord amb el nombre de províncies i el d’afiliats.

Des del Congrés d’ANPE, celebrat durant els dies 17 i 18 de desembre de 2021, formen part d’aquest òrgan col·legiat els següents membres:

 • José Francisco Venzalá González, President -nacional.
 • Sonia García Gómez, Vicepresident Nacional.
 • José María Cuadrado Montañez, Secretari d’Organització.
 • Ramón Izquierdo Castillejo, Secretari d’Acció Sindical.
 • Mónica Sánchez de la Nieta, Secretària de Finances.
 • Pilar Gredilla Fontaneda, Secretària de Comunicació.
 • Gumersindo Rodríguez Sáiz, Secretari de Formació.
 • Pedro Crespo González, Secretari d’Acció Social.
 • Esteban Serrano Tamyo, Secretària d’Actes.
 • Nuria Gómez Echagoyen,Presidenta d’ANPE-Euskadi.
 • Teresa de Jesús Hernández Jiménez, Presidenta de ANPE Aragó
 • Antonio Vera Becerra, President d’ANPE Extremadura.
 • Rus Trueba Arcas, Presidenta d’ANPE Cantàbria
 • Ramón Izquierdo Castillejo, President d’ANPE Castella La Manxa.
 • Lauren Bárcenas Ortiz, President d’ANPE Comunitat Valenciana.
 • Julio Díaz Escolante, President d’ ANPE Galicia
 • Antoni Riera González, President d’ANPE Balears
 • Teresa Busón Sero, Presidenta d’ANPE Catalunya.
 • Andrés Cebrián, President d’ANPE Madrid.
 • Clemente Hernández Abenza, President d’ANPE Murcia.
 • Carlos Rodrigo Guerra, President d’ANPE Navarra.
 • Gustavo Navas Gil, President d’ANPE La Rioja.
 • Francisco Padilla Ruiz, President d’ANPE Andalusia.
 • Pedro José Crespo González, President d’ANPE Canàries.
 • Pedro Romero Pérez, Vocal, President d’ANPE Cadis.
 • Nicolás Ávila Villanueva, Vocal, President d’ANPE Salamanca.
 • Julio César Casarrubios Sánchez, Vocal, President d’ANPE Toledo.

Els comitès de Garanties i Drets existeixen a nivell Provincial, Autonòmic i Estatal. Estaran formats per cinc membres en els àmbits estatal i autonòmic i per tres en el provincial, escollits pel Congrés o Consell Sindical respectiu. Les seves funcions seran:

 1. 1. Intervenir en tota situació de conflicte entre afiliats, grups d’afiliats, dirigents, organitzacions territorials, òrgans de govern i àmbits o nivells sindicals, i de la relació entre aquests.
 2. 2. Instruir l’expedient i elevar al Comitè Executiu corresponent les propostes de resolució que calguin.

El Comitè de Garanties i Drets Estatal està format pels següents membres:

 • President: Lorenzo Jiménez Ríos.
 • Vicepresidenta: Carolina Fernández del Pino Vidal.
 • Vocal: Pilar Sánchez Vázquez.
 • Vocal: María José Blanco García.
 • Vocal: Jesús Niño Triviño
 • ANPE treballa per solucionar els problemes i donar suport a cada professor individualment, i per aconseguir millorar les condicions laborals i professionals de tot el col·lectiu docent, mitjançant la reivindicació, la negociació, la mobilització i l'engegada de campanyes i estratègies.
 • ANPE possibilita i canalitza la participació dels docents en els seus àmbits de representació, i ho fa com a sindicat exclusivament de professors.
 • ANPE està especialitzat en l'àmbit educatiu i per això, no té conflictes d'interessos amb altres sectors.
 • ANPE presta serveis efectius: informació professional actualitzada diàriament, assessorament davant situacions professionals i administratives, acompanyament en les situacions de conflicte a través del Defensor del Professor, atenció jurídica, convenis amb diverses entitats, i activitats de formació i d'oci.
 • ANPE treballa per solucionar els problemes i donar suport a cada professor individualment, i per aconseguir millorar les condicions laborals i professionals de tot el col·lectiu docent, mitjançant la reivindicació, la negociació, la mobilització i l'engegada de campanyes i estratègies.
 • ANPE possibilita i canalitza la participació dels docents en els seus àmbits de representació, i ho fa com a sindicat exclusivament de professors.
 • ANPE està especialitzat en l'àmbit educatiu i per això, no té conflictes d'interessos amb altres sectors.
 • ANPE presta serveis efectius: informació professional actualitzada diàriament, assessorament davant situacions professionals i administratives, acompanyament en les situacions de conflicte a través del Defensor del Professor, atenció jurídica, convenis amb diverses entitats, i activitats de formació i d'oci.

L'article 27 de la Constitució estableix la participació efectiva de tots els sectors afectats en la "programació general de l'ensenyament", a fi de fer efectiu "el dret de tots a l'educació" (paràgraf 5è).

Òrgans de participació estatal en els quals està present ANPE

 • El Consell Escolar de l'Estat, de caràcter consultiu, de participació i assessorament per a la programació general de l'ensenyament i sobre els projectes de llei o reglaments que hagin de ser proposats o dictats pel Govern.
 • Consell Superior d'Ensenyaments Artístics, òrgan consultiu de l'Estat i de participació dels sectors relacionats amb els ensenyaments artístics. Desenvolupa una tasca d'assessorament i d'elaboració de propostes al Govern d'Espanya en relació amb els diferents aspectes d'aquests ensenyaments.

Al BOE de 25/10/2013. Ordre ECD/1972/2013, de 8 d’octubre, per la qual es convoca el procediment de concessió de subvencions a organitzacions sindicals representatives del personal funcionari docent dels centres públics d’ensenyament no universitari.

BOE Viernes 25 de octubre de 2013

La mencionada convocatòria produeix una Resolució que apareix al BOE de 31/01/2014, Ordre SD/2556/2013 de 27 de Novembre.

BOE Viernes 31 de enero de 2014

En la mencionada Resolució s’atorga a ANPE la quantitat de 21.601,56€, que van ser justificats amb la corresponent memòria econòmica. Tots els documents justificatius a tal subvenció vans ser presentats en el registre general del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport 3l 05/02/2014, segons consta al PDF ADJUNT

2014. Al BOE de 04/07/2014. Ordre ECD/1156/2014, de 18 de juny, per la qual es convoca el procediment de concessió de subvencions a organitzacions sindicals representatives del personal funcionari docent dels centres públics d’ensenyament no universitari.

BOE Viernes 4 de julio de 2014

La Resolució de la qual va ser publicada al BOE del 30/01/2015. Ordre ECD/76/2015, de 20 de gener.

BOE Viernes 30 de enero de 2015

En aquesta Resolució, es concedeix a ANPE la quantitat de 18.581,32€, que van ser justificats a la Memòria Econòmica de l’any 2014, acompanyada amb les corresponents factures justificatives.

Tots els documents justificatius de la mencionada subvenció van ser presentats al Registre general del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport el 03/02/2015 segons consta al PDF ADJUNT

ANPE Sindicat Independent, és membre de la Federació de Sindicats d’Educació i Sanitat, FSES. En aquesta Federació es computen davant del Ministeri de Treball, els resultats electorals dels sindicats que formen la Federació. És per això que ANPE, com a sindicat representatiu de l’Ensenyament Públic no Universitari, rep una subvenció per la seva representativitat sindical, sent aquesta subvenció justificada per la FSES.

És l’òrgan competent encarregat de l’execució dels acords, amb les facultats i funcions que emanen del Comitè Executiu Estatal.

Són funcions comuns a totes les Secretaries Estatals la coordinació i harmonització de les activitats de les Secretaries de les àrees respectives dels nivells autonòmics i provincials, sota les directrius acordades pel Comitè Executiu Estatal.

President

J. Francisco Venzalá

President ANPE-Nacional

És Llicenciat en Física. Funcionari del Cos de Professors de Secundària.

 • Funcionari des de 1993.
 • Analista de Sistemes en Rank-Xerox.
 • Màster en Informàtica Educativa per UNED.
 • Professor Tutor INTEF- Institut Nal. de Tecnologies Educatives i de Formació del Professorat del MEC.
 • President de ANPE Càceres des de 2007.
 • Vicepresident ANPE-Extremadura des de 2008.
 • Secretari estatal d’Acció Sindical des de 2010.
 • Vicepresident Nacional des de 2014 a 2021.
 • Conseller en el Consell Escolar de l’Estat.

Funcions del President Nacional:

El President Nacional es l’òrgan de Govern personal més important a ANPE. Li correspon la representació legal del Sindicat davant de qualsevol organisme públic o privat, de les autoritats de qualsevol classe i terceres persones, actuant en nom del Sindicat en la realització d’actes, exercicis d’accions i atorgament de poders notarials, i qualsevol altre assumpte jurídic, amb l’autorització del Comitè Executiu Estatal o del Secretariat Permanent Estatal.

Vicepresident

Sonia García

Vicepresident ANPE-Nacional

És Diplomada en Magisteri per Primària i Llicenciada en Psicopedagogia. Màster en Periodisme. Funcionària del Cos de Mestres.

 • Funcionària des del 2003.
 • Membre d’ANPE Nacional des de 2006. Col·laboradora d’Acció Social i Formació.
 • Col·laboradora en Comunicació, en el manteniment de la web i maquetació de revistes digitals, així com en la coordinació de rodes de premsa.
 • Redactora en Cap de la Revista ANPE des de 2014.
 • Secretària de Comunicació des de 2014.

Funcions de la Vicepresidenta Nacional:

 • Substituir al President Nacional en cas d’absència o infermetat.
 • Coordinar els programes, estudis, planificació i assessorament en el si del Secretariat Permanent Estatal.
 • Les que en aquest delegui el President Nacional.

Secretario de Acción Sindical

Ramón Izquierdo Castillejo

Secretari d’acció Sindical

Diplomat en Magisteri, per Primària i Ed. Física i Llicenciat en Psicopedagogia. Funcionari del Cos de Mestres

 • Tècnic Superior en Prevenció de Riscs Laborals.
 • Secretari d’Acció Sindical del 2006-2010 a ANPE Guadalajara.
 • Des de 2008 representant d’ANPE a la Mesa Sectorial d’Educació de Castella-La Manxa.
 • President d’ANPE Guadalajara del 2012-2016.
 • President d’ANPE Castella-La Manxa des de 2015.

Funciones del Secretario de Acción Sindical:

Es el encargado de prever y estimular la acción sindical de ANPE en todos los niveles del Sindicato.

Secretaria d’Organització

José María Cuadrado Montáñez

Secretari de Organizació

>És Llicenciat en Ciències Químicas. Funcionari del Funcionari del Cos de Professors de Secundària.

 • Funcionari des de 1982.
 • Director de l’INS “Antonio Calvín” a Almagro (C. Real).
 • Col·laborador de la Revista ANPE des de 1990.
 • Membre del Consell de Redacció de la mateixa des de 1999 i Redactor en Cap des de l’any 2002 al 2006.
 • Vicepresident d’ANPE-Ciudad Real de 1987 a 2002.
 • Secretari estatal de Comunicació de 1998 a 2006.
 • Conseller del Consell Escolar de l’Estat des de 2006.
 • Conseller del Consell Superior de Ensenyaments Artístics des de 2007.
 • Secretari estatal d’Organització des de 2006.

Funcions del Secretari d’Organització:

És l’encarregat de dissenyar i potenciar l’organització d’ANPE a tots els nivells del Sindicat.

Secretaria de Finances

Mónica Sánchez de la Nieta

Secretària de Finanzas
 • Llicenciada en Ciències Químiques
 • Llicenciada en Ciències i Tecnologia dels Aliments
 • Secretària d’Organització en ANPE-CLM des 2014
 • Presidenta d’ANPE Ciutat Real des de 2015

Funcions de la Secretaria de Finances:

És l’encarregada de promoure l’obtenció de recursos econòmics, ordenar els pagaments i acceptar els ingressos amb el President Nacional i d’acord amb els pressupostos i acords dels òrgans de govern. Actuarà com a Tresorer Nacional del Sindicat.

Secretaria de Comunicació

Pilar Gredilla

Secretària de Comunicación
 • Diplomada en Magisteri. Llicenciada en Geografia i Història.
 • Funcionària des de 1978.
 • Delegada del Consell Sindical d’ANPE Madrid des de 1996.
 • Membre de la Junta de Personal de Madrid i Membre del Comitè Executiu d’ANPE-Madrid des de 1998.
 • Secretària d’Actes d’ANPE-Madrid del 2002 al 2010.
 • Vicepresidenta d’ANPE Madrid des de 2010 i membre del Consell Escolar de Madrid des de 2006.
 • Secretària estatal d’Acció Social des de 2010.

Funcions de la Secretaria de Comunicació:

És l’encarregada de transmetre als afiliats i a l’opinió pública els acords, iniciatives i posicions que el Sindicat adopti sobre els diferents temes professionals i sindicals, així com de potenciar el prestigi i la imatge del Sindicat.

Secretaria de Formació

Gumersindo Rodríguez Sáiz

Secretari de Formació

Llicenciat en Filologia Clàssica i professor d’Educació Física per oposició.

 • Funcionari del Cos de Professors de Secundària des de 1992.
 • Durant 21 anys professor a l’INS Doctor Fleming d’Oviedo.
 • Membre de la Junta de Personal Docent des de 2002.
 • Conseller del Consell Escolar del Principat d’Astúries des de 2002.
 • Representant a la Mesa Sectorial d’Educació del Principat i a la Mesa General de la Funció Pública com a FSES.

Funcions de la Secretaria de Formació:

>És l’encarregada de programar, coordinar i estimular totes les activitats encaminades a la formació sindical i professional dels afiliats.

Secretaria d’Acció Social

Pedro Crespo González

Secretario de Acción Social
 • Licenciado en Ciencias Físicas.
 • Presidente de ANPE Canarias desde 2011.
 • Vicepresidente de ANPE Tenerife desde 2002.

Funciones del Secretario de Acción Social:

S’encarrega de preveure i desenvolupar accions encaminades a millores de tipus social, cultural i de serveis d’oci per als afiliats, així com l’atenció a la política sindical per els jubilats

Secretària d’Actes

Pilar Gredilla Fontaneda

Secretària d’Actes

És Diplomat en Ed. Física

 • Llicenciat en Psicopedagogia
 • Diploma d’estudis avançats en Ed. Física i Artística
 • Secretari d’Organització en ANPE Madrid

Funcions de la Secretario d’Actes

S’encarrega d’aixecar les actes dels òrgans col·legiats de govern excepte les dels Congrés Sindical, i custodiar tots els llibres d’actes del Sindicat.

Custodia i manté actualitzats els arxius de la documentació sindical, tant pública com interna, d’interès general, així com el registre de bens i propietats de l’organització.Afilia't Eleccions sindicals WhatsApp per afiliats Videoturorials Cita previa Telegram El defensor del professor Formació Concurs de trasllats Oposicions Oferta d'ocupació pública Borsas de trabajo