Afilia't Videoturorials Cita previa Telegram WhatsApp per afiliats El defensor del professor Formació Concurs de trasllats Oposicions Oferta d'ocupació pública Borsas de trabajo


Jubilacions

El final de la vida laboral suposa un cessament en el treball que necessita tenir una prestació econòmica a la que anomenem jubilació. La prestació econòmica en la modalitat contributiva dependrà dels anys cotitzats i del Grup de Cotització al que pertanyi en aquest cas el funcionari docent. A les taules que elaborem cada any podem veure l'actualització de les prestacions per jubilació per al Grup A1 (Cos de professors d'ensenyament secundari) i Grup A2 (cos de mestres i professors tècnics de Formació Professional). Podeu consultar tots els models de sol.licituds a l'enllaç"

Taula de pensions actuals 2021
pensiomes-2021

Taula de pensions actuals 2020
tabla_pensiones_2020

Taula de pensions actuals 2019
tabla-pension_22marzo-2019_25mar-_page-0001--1- tabla-pension_22marzo-2019_25marc-

Taula de pensions actuals 2018
jubilaciones_2018

Taula de pensions actuals 2017
jubilaciones_2017

Taula de pensions actuals 2016
tabla_pensiones_2016

Taula de pensions actuals 2015
tabla_pensiones_2015

Taula de pensions actuals 2014
tabla_pensiones_2014

Taula de pensions actuals 2013
tabla_pensiones_2013

Taula de pensions actuals 2012
tabla_pensiones_2012

Taula de pensions actuals 2011

Taula de pensions actuals 2010
tabla_pensiones_2010

Taula de pensions actuals 2009
tabla_pensiones_2009

Les pensions experimentaran l'any 2019 un increment de l’1,6% de l'import que haurien tingut el 2018 sobre la quantia mensual integra que percebés o li hagués pertocat percebre al seu titular al 31 de desembre de 2018.

També s'incrementaran, segons el que disposa el paràgraf anterior, els imports dels havers reguladors aplicables per a la determinació inicial de les pensions del règim de classes passives de l'Estat i de les pensions especials de guerra.

1. CÀLCUL DE PENSIÓ. LÍMIT MÀXIM

La quantia de la pensió ordinària es determina aplicant a l'haver regulador que correspongui, segons el cos o la categoria del funcionari, el percentatge establert en funció del nombre d'anys complerts de serveis efectius a l'Estat.

INFORMACIÓ PRÈVIA A LA JUBILACIÓ

La Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques ofereix als funcionaris civils inclosos en el règim de classes passives de l'Estat la possibilitat d'obtenir, amb una antelació màxima d'un any sobre la data prevista de jubilació, informació sobre l'import aproximat de la seva futura pensió.

Per accedir a aquest servei, que es presta de forma presencial, resulta imprescindible presentar la següent documentació:

 • DNI
 • Certificat de serveis expedit pel seu òrgan de personal (CS)
 • Informe de vida laboral en cas de tenir acreditades altres cotitzacions a la Seguretat Social

PASSOS A DONAR PER AL CÀLCUL PREVI A TRAVÉS DE LES OFICINES DE CLASSES PASSIVES

1. RECOPILAR INFORMACIÓ

2. SOL·LICITAR CITA PRÈVIA A LA DELEGACIÓ D'ECONOMIA I HISENDA:

 • Certificat de serveis prestats al Servei de Personal de la Delegació Provincial respectiva.
 • En cas de professorat universitari, a l'òrgan gestor de personal corresponent.
 • Informe de la vida laboral en el supòsit de tenir acreditades altres cotitzacions a la Seguretat Social.

AUTOCÀCUL DE PENSIONS

El funcionari que ho desitgi pot calcular l'import aproximat de la seva pensió de jubilació a través d'aquesta calculadora on-line: 

 

 

 

 

DADES NECESSÀRIES:

 • Data de Naixement
 • Data de Jubilació
 • A la data de la seva jubilació estarà vostè en servei actiu: Sí No
 • Tipus de Jubilació: Forçosa per edat; Voluntària; Per incapacitat.

Vida Laboral:  Haurà d'introduir en Simul@ les dates d'inici i cessament d'activitat en tots i cadascun dels cossos, escales o places en què hagi prestat serveis, així com dels períodes cotitzats al Sistema de Seguretat Social, si voleu l'aplicació de còmput recíproc de cotitzacions. Per a cada cos o grup de cotització:

 • Cos de funcionariat, grup de cotització a la S.S.
 • Data d'ingrés i Data de cessament
 • Tipo de servei:

Actiu

Pràctiques

Seguretat
Social

Serveis Especials

Serveis Previs

 

 • La jubilació forçosa es declara d'ofici.
 • Si vol sol·licitar la prolongació en servei actiu, s'inicia a sol·licitud de l'interessat mitjançant escrit dirigit a l'òrgan de jubilació, el qual donarà compte a la direcció de personal del centre on està destinat, i que s'ha de presentar amb almenys dos mesos d'anticipació al compliment de l'edat de jubilació forçosa. Aquesta sol·licitud comportarà automàticament la no iniciació del procediment de jubilació forçosa, o la suspensió del mateix si ja s'hagués iniciat.
 • L'òrgan competent ha de dictar resolució motivada en el termini d'un mes des de la data de la sol·licitud, que només podrà ser negativa quan l'interessat no compleixi el requisit d'edat o quan hagués presentat la sol·licitud fora de termini dels dos mesos indicats anteriorment.
 • En tot cas, si abans de 15 dies de la data de compliment de l'edat de jubilació forçosa no s'ha dictat resolució expressa, s'entendrà estimada la sol·licitud de l'interessat (silenci administratiu en positiu).
 • Si vol sol·licitar la jubilació voluntària l’ha de fer a la Delegació Provincial d'Educació respectiva (o al rector de la Universitat que correspongui a l'últim destí servit pel funcionari, en cas de professorat funcionari de cossos docents universitaris), amb un mínim de tres mesos d'antelació respecte a la data en què vulgui jubilar-se.
 • En la sol·licitud haurà d'indicar les seves dades personals, declarar que compleix amb els requisits per a la jubilació voluntària i explicitar la data per a la qual sol·licita la jubilació.
 • Edat: 65 anys (excepte prolongació de la permanència en el servei actiu).
 • Carència: mínim 15 anys cotitzats.
 • Càlcul de la pensió: les pensions es calculen aplicant uns percentatges a unes quantitats que s'anomenen havers reguladors, en funció del nombre d'anys de serveis prestats i en funció del grup en què estigui enquadrat el cos a què pertany el funcionari.

Grup/Subgrup

A1

A2Es reconeix un percentatge addicional per cada any complet cotitzat entre la data en què es va complir l'edat i la del fet causant de la pensió. Aquesta quantia estarà en funció dels anys de cotització acreditats en la primera de les dates indicades, segons l'escala següent:

 • Fins 25 anys cotitzats: 2%
 • Entre 25 i 37 anys cotitzats: 2,75%
 • A partir de 37 anys cotitzats: 4%

La suma de la pensió i la bonificació no pot superar el límit màxim de l'haver regulador del grup A1, considerat en còmput anual (2.859,13 €/mes).

 • Edat: mínim 60 anys.
 • Periodo cotizat: 30 anys de serveis efectius a l'Estat.
 • Característiques: Aquesta jubilació està condicionada al fet que els últims cinc anys de serveis computables estiguin coberts en el règim de classes passives.
 • Termini de sol·licitud: Almenys tres mesos abans de la data de jubilació sol·licitada.

NOVETAT:

Els funcionaris tenen dret a gaudir dels dies de vacances que li corresponguin proporcionalment pel període treballat durant el curs escolar en què es jubilen.

S’ha de sol·licitar mitjançant aquesta sol·licitud: Enllaç.

 • Requisits: Quan l'interessat estigui afectat per una lesió o procés patològic, somàtic o psíquic que estigui estabilitzat i sigui irreversible o de remota o incerta reversibilitat, que li impossibiliti totalment per a l'exercici de les funcions pròpies del seu cos, escala, plaça o carrera i es declari d'ofici o a instància d'una part aquesta situació.
 • Càlcul de la pensió: Es calcula igual que la pensió ordinària de jubilació per edat, amb la particularitat que quan aquella es produeix estant el funcionari en servei actiu o situació equiparable, es consideraran com a serveis efectius, a més dels acreditats fins a aquest moment , els anys complets que restin al funcionari per complir l'edat de jubilació, entenent aquests com prestats en el cos, escala, plaça, ocupació o categoria en què figuri adscrit en el moment en què es produeixi el cessament per jubilació.
 • Característiques: quan en el moment de produir-se el fet causant, l'interessat acrediti menys de vint anys de serveis i la incapacitat no l'inhabiliti per a tota professió o ofici, la quantia de la pensió ordinària de jubilació, calculada segons s'indica en el paràgraf anterior es reduirà en un 5% per cada any complet de servei que li falti fins a complir els 20 anys de servei, amb un màxim del 25% per als que acreditin 15 o menys anys de serveis.
 • Característiques: Aquelles persones que es jubilin amb 65 anys i 35 anys de serveis o més, poden compatibilitzar la seva pensió amb la realització d'activitats privades per compte propi o aliè, que donin lloc a la inclusió de l'interessat en qualsevol règim públic de Seguretat Social. En aquest cas i durant el temps que romangui en aquesta situació, el funcionari jubilat percebrà el 50% de la pensió que té assignada. Cada any aquest 50% es revalorarà en el percentatge que s'estableixi.

Serà incompatible amb l'exercici d'una activitat, per compte propi o aliè, que doni lloc a la inclusió del seu titular en qualsevol règim públic de Seguretat Social, quan es percebi una pensió jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei.

Quan no estigui incapacitat per a qualsevol professió o ofici, es podrà compatibilitzar la percepció de la pensió amb l'exercici d'aquesta activitat sempre que sigui diferent de la que realitzava al servei de l'Estat. En aquest cas, i mentre duri aquesta situació, l'import de la pensió reconeguda, es reduirà al 75 per cent de la corresponent quantia, si s'acrediten més de 20 anys de serveis efectius a l'Estat; o al 55 per cent, si l'interessat hagués cobert menys de 20 anys de serveis en el moment de la seva jubilació o retir.

 • Beneficiàries: Dones que:
 • Hagin tingut fills naturals o adoptats.
 • Siguin beneficiàries de pensions de jubilació o retir de caràcter forçós o per incapacitat permanent per al servei o inutilitat o viduïtat que es causin a partir l'1 de gener de 2016 a el règim de classes passives de l'Estat.
 • Import:

Consistirà en un import equivalent al resultat d'aplicar a la pensió que correspongui reconèixer, un percentatge determinat en funció del nombre de fills nascuts o adoptats amb anterioritat al fet causant de la pensió, segons l'escala següent:

 1. Per 2 fills: 5 per 100
 2. Per 3 fills: 10 per 100
 3. Per 4 o més fills: 15 per 100

En el supòsit que la quantia de la pensió que correspongui reconèixer sigui igual o superior al límit de pensió màxima, només s'abonarà el 50 per 100 del complement.

 • Òrgan que el reconeix: El complement per maternitat es reconeixerà per la Direcció general de Costos de Personal i Pensions Públiques del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

La pensió de classes passives és la més generalitzada entre el funcionariat docent, encara que ja des de l'1 de gener de 2011, tots els nous funcionaris cotitzen al règim general de la Social, al qual també estan acollits els professors de religió, el professorat interí i algun altre col·lectiu a extingir, que segons la Disposició addicional 10020 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 (BOE del 28) poden passar-se al règim de classes passives a l'hora de la jubilació voluntària.

Recordem també que per poder jubilar-se pel règim de classes passives, cal tenir els cinc últims anys de cotització efectuats en el mateix règim.

La quantia de la pensió de classes passives és molt fàcil de calcular, ja que ve determinada per un haver regulador que fixa el govern per cossos igual per a tot Espanya, i que es recull en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, al qual se li aplica un percentatge, que també ve aquí recollit, en funció dels anys complerts de servei.

Actualment ens remetem al RDL 28/2018, de 28 de desembre, al no haver-se aprovat els pressupostos generals de l'Estat.

El dubte sorgeix quan s'ha cotitzat a més d'un cos, o s'ha cotitzat al règim general de Seguretat Social i al de classes passives, on no apareix grup de cotització. El mateix passa quan s’ha de comptabilitzar l’atur.

En primer lloc cal remetre'ns al Reial Decret 691/1991, de 12 d'abril, sobre còmput recíproc de quotes entre règims de Seguretat Social, que s'utilitza aplicant aquesta taula d'equivalència:


Clases passivas

(No hi ha equivalència amb l'actual grup B de l'EBEP, ja que aquest només afecta els funcionaris de justícia.

Quan hi ha cotitzat en més d'un cos, i per tant afecta diferents havers reguladors, s'utilitza la següent fórmula. (Si algú té en els dos règims, abans hi haurà de fer la conversió, segons la taula anterior).


Cálculos de la cuantía

Per determinar el percentatge aplicable, les fraccions de temps superiors a l'any s'han de considerar temps corresponent als serveis prestats i a continuació fins arribar als serveis últimament prestats en què l'excés de temps resultant no es computarà. (Suma de nombres complexos, 30 dies, un mes, 12 mesos, un any).

Anem a explicar-ho amb un exemple pràctic i real, amb els havers actuals, i amb el cas més corrent entre el funcionariat docent, ingrés en el cos de mestres (actual A2), anys de servei en l'esmentat cos i promoció al de Secundària (actual A1), encara que s'hagi promocionat a cos superior, catedràtics o inspectors, segueixen sent del mateix grup de cotització, resulta molt senzill.

Exemple pràctic, amb els havers reguladors del 2020 d'aplicació de la fórmula anterior per a un funcionari que ha exercit durant 16 anys i 7 mesos en cossos del grup A2 (mestres) i 18 anys i 8 mesos en el grup A1 (secundària):

 • En primer lloc, als serveis prestats en cada grup se'ls acumulen els prestats en grups superiors (comptabilitzant anys, mesos i dies).
 • Després es fixa el percentatge de l'haver regulador que correspon a cada grup segons serveis acumulats, tenint en compte que en els grups superiors els serveis computables s'arrodoneixen a l'alça (en el còmput final només s'estableix amb els anys complets).
 • Per al grup inferior es pren l'haver regulador d'aquest grup i per als altres grups la diferència entre l'haver regulador del grup i el del grup immediatament inferior que entri en el càlcul.
 • S'apliquen els percentatges segons serveis acumulats a l'haver regulador i les diferències. Els resultats se sumen i donen la pensió anual.

Tabla pensiones régimen seguridad social

En conseqüència, la pensió anual és de 36.602,47€, que es cobrarà en 14 mensualitats de 36.602,47:14=2.614,46 € bruts mensuals. Això també pot servir d'orientació a qui estigui en circumstàncies similars de cotització, sense haver d'aplicar la fórmula.

Tot això admetent que no tingui dret a bonificació per haver canviat a un haver regulador superior abans de 1985 (disposició transitòria primera del text refós de la Llei de classes passives de l'Estat), no aplicable a les pensions causades per la jubilació voluntària del funcionari.

Recordem que això és una manera senzilla i pràctica per saber-ho d'una manera aproximada. Per a més fiabilitat, encara que més complex, recomanem anar a la pàgina de classes passives.

Dins del col·lectiu de docents en l'àmbit de l'ensenyament públic també hi ha funcionaris adscrits al Règim General de la Seguretat Social. Ens referim a aquells funcionaris el accés dels quals s'ha produït posterior a l'1 de gener de 2011, a funcionaris interins i professors de religió als quals no seria aplicable el règim de jubilació de classes passives. Ens centrarem a explicar resumidament els aspectes generals dels tipus de jubilació més habituals aplicables a aquests col·lectius.

 • Edat: Des dels 65 anys quan s'acreditin 38 anys i 6 mesos fins als 67 anys període transitori d'aplicació gradual fins al 2027 segons període cotitzat. (Veure taula)
 • Carència: Mínim 15 anys, 2 dels quals hauran d'estar compresos dins dels 15 anys.
 • Situació laboral: Alta o assimilada a l'alta.
 • Càlcul de la pensió: La quantia de la pensió depèn de l'import de les cotitzacions del treballador i el percentatge que s'aplica a aquesta en funció dels anys cotitzats. El percentatge s'estableix en el 50% als 15 anys i augmenta per mesos de cotització fins arribar al 100% als 37 anys. S'estableixen 4 períodes transitoris fins al 2027.

TAULA

Any

Perìodes cotizats

Edat exigida

2013

35 anys y 3 mesos o més

65 anys

 

Menys de 35 anys i 3 mesos

65 anys i 1 més

2014

35 anys i 6 mesos o més

65 anys

 

Menys de 35 anys i 6 mesos

65 anys y 2 mesos

2015

35 anys y 9 mesos o més

65 anys

 

Menys de 35 anys i 9 mesos

65 anys i 3 mesos

2016

36 o més anys

65 anys

 

Menys de 36 anys

65 anys i 4 mesos

2017

36 anys i 3 mesos o més

65 anys

 

Menys de 36 anys i 3 mesos

65 anys i 5 mesos

2018

36 anys y 6 mesos o més

65 anys

 

Menys de 36 anys i 6 mesos

65 anys i 6 mesos

2019

36 anys i 9 mesos o més

65 anys

 

Menys de 36 anys i 9 mesos

65 anys i 8 mesos

2020

37 o més anys

65 anys

 

Menys de 37 anys

65 anys i 10 mesos

2021

37 anys i 3 mesos o més

65 anys

 

Menys de 37 anys i 3 mesos

66 anys

2022

37 anys i 6 mesos o més

65 anys

 

Menys de 37 anys i 6 mesos

66 anys i 2 mesos

2023

37 anys i 9 mesos o més

65 anys

 

Menys de 37 anys i 9 mesos

66 anys i 4 mesos

2024

38 o més anys

65 anys

 

Menys de 38 anys

66 anys i 6 mesos

2025

38 anys i 3 mesos o més

65 anys

 

Menys de 38 anys i 3 mesos

66 anys i 8 mesos

2026

38 anys i 3 mesos o més

65 anys

 

Menys de 38 anys y 3 mesos

66 anys i 10 mesos

A partir de 2027

38 anys i 6 mesos o més

65 anys

 

Menys de 38 anys i 6 mesos

67 anys


Quants anys hem de tenir en compte per al càlcul de la base reguladora?

El càlcul de les pensions es porta a terme a través de la determinació de la base reguladora a la qual s'aplicaran uns percentatges segons els anys cotitzats. Per conèixer la base reguladora prendrem en compte els últims 21 anys de cotitzacions, per a aquells que es retirin en aquest 2019. Això canvia cada any, i per cadascú que passa hem d'afegir 12 mesos més que cal tenir en compte. Ho podem veure més clar en aquesta taula (i tinguem en compte que els mesos totals per al còmput es divideixen per un valor concret, que també canvia i indiquem a la taula):

Exemple: Un professor que es jubili aquest any 2020, la seva base reguladora és:

BR = Base de cotització dels últims 276 mesos / 322


La quantitat resultant es multiplicarà pel percentatge que correspongui en base als anys treballats que oscil·larà entre un 50% als 15 anys, i augmentarà per mesos de cotització fins arribar al 100% als 37 anys en 4 períodes transitoris fins al 2027.

FÓRMULES PER CALCULAR LA BASE REGULADORA

Any

Mesos computables

Divisor

Anys computables

Fórmula Base Reguladora

2013

192

224

16

192/224

2014

204

238

17

204/238

2015

216

252

18

216/252

2016

228

266

19

228/266

2017

240

280

20

240/280

2018

252

294

21

252/294

2019

264

308

22

264/308

2020

276

322

23

276/322

2021

288

336

24

288/336

2022

300

350

25

300/350

 • Edat:Edat real 2 anys com a màxim inferior a la ordinària
 • Carència: 35 anys de cotizació efectiva, 2 en els darrers 15 anys*.
 • Situació laboral: Alta o situació assimilada a l'alta.
 • Observacions: Coeficients reductors de la pensió per cada trimestre o fracció d'anticipació a l'edat ordinària de jubilació. El percentatge de reducció depèn dels anys cotitzats. Entre 2% i el 1,625% per cada trimestre o fracció.

* Es computa com anys de cotització efectiva el temps de servei militar obligatori o de la prestació social substitutòria amb el límit màxim d'un any.

 • Edat: Edad real 4 anys como a màxim inferior a la ordinària.
 • Carència: 33 anys de cotització efectiva, 2 dintre dels últims 15 anys *.
 • Situació laboral: Alta o assimilada.
 • Observaciones: Se considera jubilació anticipada involuntària quan hi ha cessament per reestructuració empresarial que impedeixi la continuïtat laboral o com a conseqüència de ser víctima de violència de gènere i estar 6 mesos anteriors inscrit com a demandant d'ocupació.
 • Coeficients reductors: Coeficients reductors de la pensió per cada trimestre o fracció d'anticipació a l'edat ordinària de jubilació. El percentatge depèn dels anys cotitzats. Entre el 1,875% i el 1,5% per cada trimestre o fracció.

* Es computa com anys de cotització efectiva el temps de servei militar obligatori o de la prestació social substitutòria amb el límit màxim d'un any.

Càlcul de la teva pensió
I. Balears 28 Ago, 2021 c99cfe0d-ded3-491a-8739-eb386ccd50d0

Càlcul de la teva pensió


Jubilacions
Anpe demana una negociació de les jubilacions docents
I. Balears 30 Gen, 2021 flexibilizacion

La situació de pandèmia que es viu a les escoles, combinat amb l'ensenyament presencial que suposa horaris interminables, està generant l'esgotament del nostre professorat en els centres educatius,


Jubilacions Docentes
Taula de pensions 2021
I. Balears 29 Gen, 2021 tdp

Pels funcionaris de carrera aprovats abans de 2011 es prorroga que us pugueu jubilar amb 60 anys i 30 de serveis,


Retribucions Jubilacions
Anpe exigeix claredat en la redacció final de l'acord adoptat pel pacte Toledo
I. Balears 27 Oct, 2020 jubilacio

Reclamam una jubilació anticipada per tots els funcionaris de carrera i interins dependents de la Seguretat Social. Es prorroga l'actual jubilació pels funcionaris de carrera aprovats abans del 2011.


Jubilacions Notes de premsa
Jubilacions: règim de classes passives
I. Balears 24 Abr, 2020 94722934_4006457799379546_3477663602578554880_o

JUBILACIONS: RÈGIM DE CLASSES PASSIVES Tots sabem que els funcionaris de carrera aprovats abans de 2011 es poden jubilar amb 60 anys i 30 de serveis, amb una petita pèrdua retributiva, ja que pertanyen a MUFACE, encara que també poden canviar-se a la SS mantenint


Jubilacions Retribucions
Taula de pensions 2020
I. Balears 14 Feb, 2020 taulapensions_page-0001

ATENCIÓ! TAULA DE PENSIONS 2020! Podeu consultar la taula de pensions de l'any 2020 al document adjunt.


Retribucions Jubilacions
Taula de pensions 2019
I. Balears 25 Mar, 2019 tabla-pension_22marzo-2019_25mar-_page-0001--1-

Taula de pensions 2019


Retribucions Jubilacions
Taula de pensions del personal funcionari docent de classes passives per 2018
ANPE-I. Balears 12 Gen, 2018 image.php

La pujada del 0,25% de les pensions aprofundeix en la pèrdua de poder adquisitiu dels pensionistes.


Jubilacions
BOE. Revalorització de les pensions i d'altres prestacions socials davant l'absència de la llei de pressupostos 2018
ANPE-I. Balears 02 Gen, 2018 image.php

L'última reunió del Consell de Ministres de l'any ha servit per donar llum verda a un ampli nombre de mesures de caràcter econòmic, per a la seva entrada en vigor amb el nou exercici, entre elles, la revalorització de les pensions que vénen a cobrir


BOE Jubilacions
TAULA PENSIONS 2017
I. Balears 19 Sep, 2017 historico

TAULA DE PENSIONS 2017   Pel moment, no hi ha modificacions als pressupostos de 2017 la qual cosa garanteix que encara ens podem jubilar amb 60 anys.  Hi ha un petit increment econòmic. A més, el decret de contenció de la despesa pública de 2012 ens obliga a jubilar-mos als 65 anys, men


Jubilacions
QUANTIES DE PENSIONS I PRESTACIONS PÚBLIQUES APLICABLES EN 2017
I. Balears 03 Gen, 2017

QUANTIES DE PENSIONS I PRESTACIONS PÚBLIQUES APLICABLES EN 2017     Reial decret 746/2016, de 30 de desembre, sobre revaloració i complements de pensions de Classes Passives i sobre revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d'altres prestacions socials públiques per


Jubilacions
TAULA PENSIONS 2016
I. Balears 01 Feb, 2016 historico

TAULA DE PENSIONS 2016   Pel moment, no hi ha modificacions als pressupostos de 2016 la qual cosa garanteix que encara ens podem jubilar amb 60 anys.  Hi ha un increment econòmic del 0,25%. A més, el decret de contenció de la despesa pública de 2012 ens obliga a jubilar-mos als 65 anys


Jubilacions