MESA TÈCNICA DE DIJOUS 26 DE MARÇ


26 Mar, 2015

MESA TÈCNICA DE DIJOUS 26 DE MARÇ   Avui, dijous 26 de Març, a les 10 h, hem assistit a una Mesa Tècnica amb l’odre del dia següent: “Esborrany de Resolució per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents pel curs 2015-2016”.   1. El primer que ens han explicat és que s’ha donat una plaça d’urgència a un centre unitari, i de la renuncia d’una plaça a l’illa de Menorca, en referència al procés de substitucions. 2. El segon que s’ha parlat és l’excepcionalitat respecte a les especialitats lingüístiques, de manera que quedaran habilitats de les funcions lingüístiques, així l’Administració proposa: a) Al cos de secundària (Francès, Anglès i Alemany) qualsevol titulació superior de l’àrea d’humanitats i nivell C1 o superior i haver prestat serveis en aquestes durant un període mínim de 27 mesos i exercir al curs 2013-2014 de l’idioma que sol·licita ser admès. b) Al cos de professors d’Escoles Oficials d’Idiomes (Alemany, Àrab, Xinès, Francès, Anglès, Italià o Rus) qualsevol titulació superior de l’àrea d’humanitats i nivell de l’idioma corresponent al darrer ofert pel l’Escola Oficial d’Idiomes de Palma i haver prestat serveis en aquestes durant un període mínim de 27 mesos i exercir al curs 2013-2014 de l’idioma que sol·licita ser admès.   Per ambdues, s’estableix un període transitori de tres anys  per  estar en possessió de les titulacions acadèmiques i/o els nivells de titulació que, d’acord amb l’annex 4 d’aquesta Resolució, capaciten per ocupar, com a funcionari interí, places corresponents en aquestes especialitats. Per ANPE trobam que aquest requisit és la filologia, i la resta se proposa que sigui el màxim nivell ofertat a l’EOI de Palma.   A més es proposa una priorització dels filòlegs i traductors i després segons el nivell més alt de titulació que tinguin els aspirants admesos en aquestes especialitats i  entre ells per l’ordre que ocupen a la borsa.   Des d’ANPE hem demanat que podem incloure als que han exercit al curs 2012-2013 de l’idioma que sol·licita ser admès, també podem asumir que es llevi l’excepcionalitat dels 12 mesos i finalment, que els interins en humanitats que hagin tret una plaç de pacte a un àrea lingüística se’ls hi respecti. Tot això sempre que es respecti la priorització que proposen els filòlegs i traductors.     3. Respecte al termini per fer el tràmit telemàtic serà del 27 d’abril fins al 7 de maig de 2015.   4. Respecte a l’Ordre d’adjudicació de les places, l’Administració proposa que s’adjudicaran d’acord amb el següent ordre:   1.  Places del cos de mestres 2.  Places del cos de professors de les escoles oficials d’idiomes 3. Places de les especialitats lingüístiques (francès, anglès i alemany) del cos de professors d’ensenyament secundari 4. Places de la resta  d’ especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari 5.  Places del cos de professors tècnics de formació professional 6.  Places del cos de professors de música i arts escèniques, cos de professors d’arts plàstiques i  disseny i cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny Des d’ANPE hem demanat que sigui com vàrem quedar a l’anterior tràmit, per tal de no canviar els criteris: 1. Places del cos de mestres 2. Places del cos de professors d’ensenyament secundari 3. Places del cos de professors tècnics de formació professional 4. Places del cos de professors de escoles oficials d’idiomes, cos de professors de música i arts escèniques, cos de professors d’arts plàstiques i disseny i cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny.         5. Finalment hem recordat a l’Administració que la Conselleria es va comprometre a garantir, a partir de l’1 de setembre de 2014 fins al 31 d’agost de 2018, un nomenament com a interí per tot el curs escolar, per ocupar places vacants o substitucions, a un total de 1.350 docents, en un pacte de 2+2 anys. I que aquest pacte protegeix amb contracte, sou i puntuació dels possibles canvis normatius que puguin afectar als docents de determinades especialitas.   De tot el que s’ha dit, des d’ANPE hem remarcat que a l’adjudicació de places vacants de l’estiu, l’ordre d’adjudicació és per puntuació, de forma que un interí de pacte desplaçat no podrá llevar la plaça a un interí de vacant amb més puntuació que ell. Després, a partir de l’1 de setembre, i per tal de garantir un nomenament anual, l’Administració podría donar preferència sobre la resta d’aspirants en l’oferiment i en l’elecció de places a l’efecte d’adjudicacions, després als aspirants més grans de 55 anys amb almenys deu anys de servei i finalment a la resta d’interins en funció de la seva puntuació a la borsa.   El temps ens dirà, que aquest pacte ha estat ben dissenyat, i que les conseqüències directes i indirectes que duu, és el cobrament i puntuació de les vacances i l’estiu per més de 2500 interins, així com la protecció i garantia de contracte per aquells interins que es puguin veure afectats per canvis normatius.   6. Altres informacions interessants: -      En FP es retrasa l’exigència del màster universitari fins a l’1 de setembre com a màxim (dia de pressa de possessió de la plaça). -      Els interins de pacte podran ampliar les funcions i illes. -      Els funcionaris interins amb menys de 180 dies treballats cobraran vacances.   7. Respecte a determinades qüestions hem demanat: a)   Fins quan es podrà acreditar el novell d’anglès?(L’any passat va ser fins al 7 de juliol). b)   Que a les places que s’ofereixin venguin detallades si és una V (vacant), VS (vacant sobrevinguda) o S (substitució), i en cas de substitució que es detalli el temps previsible de durada i el motiu (si és possible). c)    Que l’adjudicació es faci al mes d’Agost, com es feia amb anterioritat, perquè així no hi hagi greuges al mes de setembre, a on els primers interins de la llista poden tenir pitjor plaça que els qui van per darrera d’ells. d)   Estam a l’espera de detallar si es pot renunciar al pacte d’estabilitat i quines conseqüències tendria. e)   Conseqüències de no fer el primer i segon tràmit a l’adjudicació d’interins. Esperam resposta a la propera Mesa.