Tornar

  • Notícia destacada

I. Balears Feb 26, 2018

Resum Mesa tècnica de dilluns 26 de febrer


A mode de resum, hem defensat davant l’Administració:

- Que el procés selectiu tingui una durada de 5 anys, amb una oferta pública més flexible i coordinada entre les comunitats autònomes, tal i com se va acordar a nivell estatal, per tal de fer un procés selectiu més que doni 3 oportunitats a cada cos.

- Que trobam a faltar un pacte d’estabilitat complementari amb l’oferta pública per tal de donar tranquil·litat als interins de les Illes Balears que actualment estan exercint a les aules.

- Que es respecti el concurs-oposició, ja que a anys anteriors no s’ha respectat l’experiència docent perquè al primer examen es donen les places justes. No ha existit una veritable fase de concurs, i prega’m que se donin instruccions clares als tribunals al curs de formació que rebin.

- Que hi hagi uns criteris generals i específics d’avaluació amb temps d’antelació, per assegurar aquest punt anterior, i que els tribunals siguin homogenis a l’hora d’assignar les puntuacions.

- Que el procés selectiu estigui vertebrat, de manera que totes les Comunitats Autònomes convoquin els mateixos cossos a la vegada, i que les proves del concurs-oposició se facin el mateixos dies, per tal d’anar coordinats.

- Que es pugui llegir el tema davant el tribunal, per tal de valorar les capacitats comunicatives del futur docent, a la vegada que es garanteix la lectura per part de tots els membres del tribunal alhora.

- Que la ponderació de la part temàtica de la primera prova no sigui 50%/50% ja que no desitja’m que la part pràctica s’empri com un eina d’exclusió.

- Que la ràtio de membres de tribunals enfront opositors, augmenti, amb la finalitat que els tribunals tinguin menys pressió de feina a l’hora de corregir.

- Que es reconegui la tasca dels tribunals i que s’augmenti el pressupost destinat per tots aquells funcionaris que participin al procés selectiu, ja que han d’estar obligats i disponibles tot el mes per fer una tasca que requereix de molta concentració i predisposició. Trobam primordial que hi hagi una major inversió econòmica en aquest apartat.

- També volem que se detallin les causes d’exclusió dels tribunals, i s’excloguin als membres que ja varen actuar a les oposicions anteriors.

- Que s’expliqui i concreti bé el cas pràctic, de manera que quedi contextualitzat i limitat dintre de la pràctica docent habitual.

- Que no s’abusi de la eliminatorietat de les proves, com altres vegades, quan se va eliminar a persones per deixar sense contestar alguns apartats de la part B.

- Que se pugui reclamar durant qualsevol part del procés, amb l’explicació pertinent, amb la finalitat de garantir el dret de transparència dels opositors.

En resposta a la petició que ja va fer ANPE, aquesta convocatòria tindrà una aplicació informàtica, el portal de l’opositor, espai de comunicació públic i obert durant la realització de les proves.

Des d’ANPE volem agrair la predisposició de la direcció general de personal docent per atendre a totes les peticions fetes a la Mesa Sectorial d’Educació.


#Meses de negociació #Funcionaris #Interins

Tornar