Resultat de la recerca

Tornar

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DE DIJOUS 16 DE FEBRER
I. Balears 16 Feb, 2017

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DE DIJOUS 16 DE FEBRER Avui hem tractat a la Mesa Sectorial la convocatòria d’interins i el pla de millora. a) RESPECTE A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER FORMAR BORSES D’ASPIRANTS A FUNCIONARIS INTERINS DOCENTS PEL CURS 2017-2018, - Es manté el termini per presentar les sol·licituds per participar en la convocatòria és del 2 de març al 15 de març, ambdós inclosos. Recordau que els mèrits, puntuació per experiència docent i aquells que se vulguin tutoritzar, pel moment, es tallarà a dia 15 de març. A més, només es podrà esmenar el català i el màster universitari després de l’adjudicació definitiva a l’estiu, i en pocs dies es tramitarà perquè estiguin admesos. Vos recordam que a l’hora d’emplenar la sol·licitud, és obligatori triar, al menys, una especialitat i una illa a jornada completa. - En general, és important que tots els interins baremats i aquells que estau tutoritzats, comenceu a presentar tots els vostres nous títols i formació a la direcció general que correspongui, per tal de no saturar el registre el dia que comenci el tràmit. - Respecte a l’annex 4 i Titulacions, s’han afegit nous graus. La Conselleria ha demanat que si qualcú vol una revisió de qualque especialitat, donaran les explicacions pertinents, i que tenen la intenció de revisar aquest annex IV en referència a demanar 60 crèdits d’una matèria per poder donar l’especialitat desitjada i que qualsevol petició de reconeixement s’estudiarà i se demanarà l’informe corresponent per a la propera convocatòria.   Es manté que les Titulacions amb caràcter més pràctic s’han d’acreditar 2 anys d’experiència laboral en el camp professional de la família professional corresponent, 1 any d’experiència docent en la família professional amb avaluació positiva del centre o estar en possessió d’un títol de tècnic o tècnic superior de la mateixa família professional. - Se manté per normativa la reserva de places per aspirants amb alguna discapacitat, que encara falta desenvolupar la normativa que reguli aquest aspecte. En aquest cas es deixarien una sèrie de places per aquest col·lectiu i haurien de presentar el certificat de discapacitat (amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%) i un altre que certifiqui que la discapacitat és compatible amb l’exercici de la tasca docent. - Respecte als canvis en el barem, aquest segueix igual. Des d’ANPE hem expressat que volem un barem que s’adapti a les necessitats actuals però sense sofrir modificacions significatives, ja que volem donar estabilitat als docents interins que actualment fan feina i a la vegada permeti incorporar nous docents que s’han estat formant aquests anys per treballar. Respecte a l’ordenació de la llista S i l’increment de l’apartat de formació, la Conselleria ha mostrat la seva intencionalitat d’augmentar aquest barem (ja ho concretarem l’any que ve) quan acabi el pacte d’estabilitat al curs 2018/2019. Hem tronat a insistir que els docents que varen fer feina a la pública, amb anterioritat al 2008, se li tengués en compte, però l’Administració es reitera que al 2018/2019 se baremarà a tothom. - Respecte a les excepcionalitats la Conselleria ha mostrat la intenció d’anar minvant aquests casos i posar uns criteris iguals per a totes aquestes excepcions, des d’ANPE ja vàrem demanar temps suficient perquè els docents es puguin adaptar, ara queden 5 anys. Respecte a les especialitats lingüístiques hem proposat als diferents sindicats i a l'Administració, que si no volen retornar a la priorització que proposaven els filòlegs i traductors, al manco, els docents d’humanitats amb B2 esgotin primer les funcions pròpies a la seva titulació i després triïn les especialitats lingüístiques, així quedarien tots excepcionats amb el mateix criteri. La resposta ha estat que queda 1 any de temps transitori pels qui estan treguent el C2, o el nivell màxim que ofereix l’EOI de l’idioma en concret. Els interins de pacte d’estabilitat poden renunciar a la plaça amb un escrit de renúncia i ocupar el seu lloc a l’ordre que estableixi la seva puntuació segons el barem de mèrits. Aquells interins que conservin el pacte d’estabilitat dins una excepció es mantendran com estan. - Ens hauria agradat que haguessin tractat també les bases, cosa que no han presentat i hem recordat a l’Administració que des d’ANPE Illes Balears vàrem interposar un recurs contenciós contra les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions a centres públics de 17 de març de 2016. Aquest recurs ho vàrem interposar davant la impasivitat de l'Administració per no donar una passa enrere a la petició feta per ANPE i per altres sindicats, ja que considerem que és una doble sanció que afecta el professorat interí, quan ja hi ha una normativa que regula el règim sancionador del professorat. En aquest sentit hem exigit a la Conselleria d'Educació la retirada d'aquest apartat. - Respecte als Pregs i preguntes, 1.També que els interins es puguin tutoritzar i presentar la seva formació fins al 30 de maig, així com mantenir el termini extraordinari a l’estiu per a presentar el màster de formació del professorat i la titulació de català.Han dit que ho miraran, però respecte al màter i català ho deixaran pel setembre. 2. Respecte a les oposicions, la Conselleria te 3 opcions:  - 257 places, si es convocassin ara mateix. - 400 places, si s’aproven els pressupots a la Comunitat Autònoma. - 800 places, si s’allibera la taxa de reposición, per part de l’Estat. 3. Per això, hem instat a la Conselleria d’Educació a determinar el més aviat possible les places que es treuran a oposició aquest any. Recordam que qualsevol convocatòria que superi les 257 places seria de legalitat dubtosa i impugnable fàcilment. Finalment, després de conèixer que l'Associació de Filòlegs i Traductors varen interposar un recurs contra la convocatòria d'interins que habilita als llicenciats en humanitats + B2 per impartir matèries lingüístiques als centres públics de les Illes Balears, ANPE manifesta el seu suport a aquesta associació.   b) RESPECTE A LA IMPLANTACIÓ DE PLANS INTEGRALS DE MILLORA DELS CENTRES EN EL CURS 2017-2018. Com a resum del primer punt es pretén fomentar l’elaboració i la posada en pràctica de plans integrals on poden participar tots els centres docents. L’equip directiu és el responsable d’elaborar el Pla, que es sotmetrà a l’aprovació del claustre de professorat i del Consell Escolar del Centre. Cada centre només pot presentar un únic Pla. Hi haurà uns criteris de selecció puntuats per una comissió de valoració. El nombre màxim de centres que podran ser seleccionats és de 10 (més els 30 de l’any passat). Els centres han d’obtenir un mínim de 20 punts segons els criteris de valoració. El Pla Integral de Millora del Centre a dos anys. El termini de presentació de sol·licituds és fins al 31 de març. El 28 d’abril surt la Resolució definitiva dels centres admesos. En principi sumarien ja un total de 40 centres que han rebut recursos per dur endavant aquests proyectes ( els centres reben entre 3000-5000 euros o bé entre 6-10 hores de coordinacions extres). Hi ha un punt a la resolució on diu que “Pel que fa als perfils professionals, l’article 123.3 preveu que, per complir els seus projectes educatius, els centres públics poden formular requisits de titulació i capacitació professional respecte de determinats llocs de feina del centre, d’acord amb les condicions que estableixin les administracions educatives”. Hem demanat a l’Administració que el perfilament d’una plaça afecta directament a qui se li atorga una comissió o una plaça. Amb la qual cosa volem estar ben informats de quin és el perfil de la plaça i com es perfila per tal de garantir la transparència de l’atorgament d’aquestes places, ja que volem que la gestió es faci amb igualtat d’oportunitats, mèrit i capacitat. Així, hem demanat que ens facilitin tots els perfils disponibles que es permeten incorporar informàticament, així com la possibilitat de poder cursar aquesta formació (en cas de perfil molt concrets) a l’hora de donar la possibilitat d’especialitzar-se a tots els docents que vulguin. Així demanam que la Conselleria, abans de perfilar amb nous criteris oferesqui la formació als CEPS d’aquests perfils, per tal de garantir els principis de mèrit, capacitat i igualtat, ja que si no, entraria en incongruència amb el pacte d’estabilitat signat que es regeix per l’experiència docent com a criteri general d’adquisició de places, i no per perfils excessius. Ens han dit que no es pretén perfilar, si no posar que la plaça duria implícit el compromís d’una formació a completar al CEP en dos anys. Aquestes descripcions serien informatives i estarien emmarcades dins les 8 línies formatives del Pla Quadriennal de Formació del Professorat. Finalment hem demanat que quan acabi el Pla expliquin a la Mesa Sectorial d’Educació els resultats d’aquests projectes.

Convivència
ATENCIÓ PELS INTERINS QUE HEU FET CURSOS DE FORMACIÓ AMB ANPE ILLES BALEARS
I. Balears 15 Feb, 2017
historico

ATENCIÓ PELS INTERINS QUE HEU FET CURSOS DE FORMACIÓ AMB ANPE ILLES BALEARS Vos informam que pels qui heu fet formació presencial i a distància amb nosaltres, ja ens vàrem encarregar de dur al registre del servei de formació de la Conselleria d'Educació totes les actes pertinents. Els qui teniu portal del personal, els cursos vos sortiran registrats a l'apartat de formació externa, abans de finalitzar aquest primer tràmit. Els darrers cursos que entraran a temps, dins aquest primer tràmit d'interins, seran tots aquests que estan ofertats al mes de febrer (i tots els anteriors): -ITINERARIS PER LA DESCONEGUDA SERRA DE LLEVANT -PREVENCIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES ALS CENTRES EDUCATIUS -LA PERCEPCIÓN Y EXPRESIÓN MUSICAL COMO TRANSVERSATILIDAD -ALUMNES D´ALTES CAPACITATS: COM IDENTIFICAR-LOS, ENTENDRE I EDUCAR-LOS (en el cas concret d'aquest curs registrarem les actes el dia 12 de març, amb la qual cosa vos recomanam fer el tràmit els dies 13, 14 i 15 una vegada que hagueu comprovat que apareix al vostre portal del personal. Per seguretat, si qualcú vol el títol d'aquest curs, el podeu venir a recollir a partir de dia 13 i adjuntar-lo presencialment al tràmit). Per precaució, també podeu fer els primers dies un tràmit telemàtic (i així quedar ja registrats a les llistes d'interins), i un altre tràmit, a partir del 13 de març, per tal de vos entri/n i puntuï aquest/s curs/os. El termini per presentar les sol•licituds per participar en la convocatòria és del 2 al 22 de març, ambdós inclosos. El barem es manté a 30 punts. Els afiliats/des a ANPE podeu demanar cita prèvia cridant al 971461290 a partir de dilluns dia 20 de febrer, i vos ajudarem a fer el tràmit telemàtic.

Oposicions
RESUM DE LA MESA TÈCNICA DE DILLUNS 13 DE FEBRER
I. Balears 13 Feb, 2017

RESUM DE LA MESA TÈCNICA DE DILLUNS 13 DE FEBRER     Abans de començar, la directora general ens ha explicat: - Respecte a les oposicions: mentre no hi hagi pressupost aprovat la Taxa de reposició es mantendrà igual. S’han posat com a data límit el dia 28 de febrer per indicar a Madrid el nombre i les especialitats de l’oferta pública a Balears. De moment, la convocatòria oficial, a dia d’avui, només permet treure 254 places a oposició.   - Respecte al certificat de delictes sexuals que la Llei obliga a presentar a tots els docents, aquesta setmana començaran a demanar-lo als funcionaris per tal de complir la Llei. Sortiran unes instruccions que arribaran als centres per tal que la direcció general de personal docent ho faci d’ofici o cadascú ho aporti personalment.   - Respecte a la Mesa Tècnica, hem tractat la Resolució per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents pel curs 2017-2018 per cobrir vacants i substitucions a centres públics d’ensenyament no universitari. 1. El termini per presentar les sol·licituds per participar en la convocatòria és del 2 de març al 15 de març, ambdós inclosos. A més, podeu demanar cita al nostre sindicat perquè vos ajudem a fer el tràmit i fer-vos una sèrie de recomanacions a l’hora de triar les opcions i funcions. El motiu d’avançar aquesta convocatòria és pel trasllat imminent de la Conselleria d’Educació al polígon de Son Fuster, i volen que aquest procés estigui acabat abans del trasllat. Recordau que els mèrits, puntuació per experiència docent i aquells que se vulguin tutoritzar, es tallarà a dia 15 de març. A més, només es podrà esmenar el català i el màster universitari després de l’adjudicació definitiva a l’estiu, i en pocs dies es tramitarà perquè estiguin admesos. 2. En general, és important que tots els interins baremats i aquells que estau tutoritzats, comenceu a presentar tots els vostres nous títols i formació a la direcció general que correspongui, per tal de no saturar el registre el dia que comenci el tràmit. 3. Respecte a l’annex 4 i Titulacions, s’han afegit nous graus. La Conselleria ha demanat que si qualcú vol una revisió de qualque especialitat, donaran les explicacions pertinents, i que tenen la intenció de revisar aquest annex IV en referencia a demanar 60 crèdits d’una matèria per poder donar l’especialitat desitjada i que qualsevol petició de reconeixement s’estudiarà i se demanarà l’informe corresponent per a la propera convocatòria.   Es manté que les Titulacions amb caràcter més pràctic s’han d’acreditar 2 anys d’experiència laboral en el camp professional de la família professional corresponent, 1 any d’experiència docent en la família professional amb avaluació positiva del centre o estar en possessió d’un títol de tècnic o tècnic superior de la mateixa família professional. 4. Se manté per normativa la reserva de places per aspirants amb alguna discapacitat, que encara falta desenvolupar la normativa que reguli aquest aspecte. En aquest cas es deixarien una sèrie de places per aquest col·lectiu i haurien de presentar el certificat de discapacitat (amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%) i un altre que certifiqui que la discapacitat és compatible amb l’exercici de la tasca docent. 5. Respecte als canvis en el barem, aquest segueix igual. Des d’ANPE hem expressat que volem un barem que s’adapti a les necessitats actuals però sense sofrir modificacions significatives, ja que volem donar estabilitat als docents interins que actualment fan feina i a la vegada permeti incorporar nous docents que s’han estat formant aquests anys per treballar. Respecte a l’ordenació de la llista S i l’increment de l’apartat de formació, la Conselleria ha mostrat la seva intencionalitat d’augmentar aquest barem (de 30 a 35 punts, ja ho concretarem) quan acabi el pacte d’estabilitat al curs 2018/2019, així com revisar un nou barem i gestió de les llistes més actualitzat. 6. Respecte a les excepcionalitats la Conselleria ha mostrat la intenció d’anar minvat aquests casos i posar uns criteris iguals per a totes aquestes excepcions, des d’ANPE ja vàrem demanar temps suficient perquè els docents es puguin adaptar, ara queden 5 anys. Respecte a les especialitats lingüístiques hem proposat als diferents sindicats i a l'Administració, que si no volen retornar a la priorització que proposaven els filòlegs i traductors, al manco, els docents d’humanitats amb B2 esgotin primer les funcions pròpies a la seva titulació i després triïn les especialitats lingüístiques, així quedarien tots excepcionats amb el mateix criteri. La resposta ha estat que queda 1 any de temps transitori pels qui treien el C2. A la mesa sectorial de dijous ho sabrem, si tot segueix igual, continuarem insistint en què s’excepcionin a tots per igual. Els interins de pacte d’estabilitat poden renunciar a la plaça amb un escrit de renúncia i ocupar el seu lloc a l’ordre que estableixi la seva puntuació segons el barem de mèrits. Aquells interins que conservin el pacte d’estabilitat dins una excepció es mantendran com estan. 7. Ens hauria agradat que haguessin tractat també les bases, cosa que no han presentat i hem recordat a l’Administració que des d’ANPE Illes Balears vàrem interposar un recurs contenciós contra les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions a centres públics de 17 de març de 2016. Aquest recurs ho varem interposar davant la impasivitat de l'Administració per no donar una passa enrere a la petició feta per ANPE i per altres sindicats, ja que considerem que és una doble sanció que afecta el professorat interí, quan ja hi ha una normativa que regula el règim sancionador del professorat. En aquest sentit hem exigit a la Conselleria d'Educació la retirada d'aquest apartat. 8. Pregs i preguntes, - Respecte a l’apartat 12.8, hem demanat que les funcionàries interines que tenen un nadó al mes de juliol o agost i no prenen possessió (perquè han fet una reserva de plaça) la normativa no preveu que pugui cobrar les ajudes de 38€ i de 100€ per fill menor. D’altra banda, si té el fill durant el mes de setembre, com que ha pres possessió dia 1, s’entén que ha iniciat relació amb la Conselleria i per tant rep les ajudes convenients. Per això hem demanat que la normativa s’adeqüi per les docents de forma igualitària.       - Finalment, després de conèixer que l'Associació de Filòlegs i Traductors va interposar un recurs contra la convocatòria d'interins que habilita als llicenciats en humanitats + B2 per impartir matèries lingüístiques als centres públics de les Illes Balears, ANPE manifesta el seu suport a aquesta associació.

Convivència
PROGRAMA D´AUXILIARS DE CONVERSA
I. Balears 13 Feb, 2017

PROGRAMA D'AUXILIARS DE CONVERSA (CURS 2017-2018)   El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 10 de març de 2017.

Històric
LA PERCEPCIÓN Y EXPRESIÓN MUSICAL COMO TRANSVERSATILIDAD
I. Balears 10 Feb, 2017

##ANPE ILLES BALEARS####50 HORES HOMOLOGADES####50€ AFILIATS/ 80€ NO AFILIATS##Curs HOMOLOGAT per la Conselleria d'Educació. El seu reconeixement es valorarà com a mèrit en els processos selectius (oposicions, concurs de trasllats...); i tendrà efectes en el sistema retributiu dels docents (sexennis) i en la baremació d'interinatge. ##Curs composat de dos mòduls de 25 hores cada un.##Als cursos on.line tothom hi està acceptat. Després de fer la matrícula on.line, enviau el pagament a formacio@anpe-balears.org, indicant nom i curs del pagador.

Històric
PREVENCIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES ALS CENTRES EDUCATIUS
I. Balears 08 Feb, 2017

##ANPE ILLES BALEARS####20 HORES HOMOLOGADES##Quatre sessions presencials (8, 9, 15 i 16 de Febrer) de 17 h. a 20.30 h.##20€ AFILIATS/ 50€ NO AFILIATS##Curs HOMOLOGAT per la Conselleria d'Educació. El seu reconeixement es valorarà com a mèrit en els processos selectius (oposicions, concurs de trasllats...); i tendrà efectes en el sistema retributiu dels docents (sexennis) i en la baremació d'interinatges. ####

Històric
| 52 | 53 | 54 | 55 |
Tornar