Resultat de la recerca

Tornar

Matrícula oberta del curs "COACHING PER A OPOSITORS: DE LA PROGRAMACIÓ A LA UNITAT DIDÀCTICA"
I. Balears 08 Oct, 2018
2351151-oposicions_2018

Encara queden places pel curs per a opositors ""COACHING PER A OPOSITORS: DE LA PROGRAMACIÓ A LA UNITAT DIDÀCTICA" que ANPE farà a Mallorca, Menorca i Eivissa.

Formació Oposicions
Davant el Dia mundial del docent, ANPE exigeix dignificar la professió docent
I. Balears 05 Oct, 2018
inici-curs

L'any 1993, la UNESCO va declarar el 5 d'octubre Dia Mundial del Docent, com a reconeixement a la contribució imprescindible que aporta la docència al desenvolupament de cada individu i al progrés social. Davant d'aquesta afirmació, ANPE considera que el professorat dóna a la societat un servei essencial, i les seves condicions retributives, laborals i socials no poden seguir minvades. D'altra banda, urgeix la necessitat de regular la professió docent que dur molts anys estancada.

Notes de premsa
ANPE a premsa
I. Balears 30 Sep, 2018
diari-mallorca-campa-a-whats

Campanya d'ANPE sobre l'increment de denúncies per insults dels pares als docents a través del whatsapp.

Notes de premsa ANPE en els mitjans
ANPE demana als pares i mares d'alumnes un ús responsable dels grups de whatsapp i respecte al professorat
I. Balears 28 Sep, 2018
cartel

ANPE demana als pares i mares d'alumnes un ús responsable dels grups de whatsapp i respecte al professorat.    

Notes de premsa ANPE Informa
Davant l'increment del pressupost a educació, ANPE exigeix que aquest es destini íntegrament a l'educació pública
I. Balears 26 Sep, 2018
logo-anpe-baln

Després de l’anunci de la presidenta del Govern de les Illes Balears amb la destinació de mil milions d’euros a educació en els propers pressupostos autonòmics, ANPE demana que el nou increment econòmic de 65 milions d'euros, vagi destinat íntegrament a l’escola pública, ja que ha estat el col·lectiu que més ha patit les retallades, perdent fins a un 20% del seu poder adquisitiu en els darrers anys.

Notes de premsa
Mesa sectorial de dilluns 24 de setembre
I. Balears 24 Sep, 2018
mesa-lunes

A la mesa sectorial d’avui hem tractat el concurs general de trasllats d’àmbit estatal, tant pels cossos docents com pel cos d’inspectors. S’ha demanat que la plantilla i la quota s’acostin al màxim per tal de poder garantir que els opositors d’enguany puguin obtenir una destinació definitiva.

Meses de negociació
Oferta formativa dels cursos a distància i presencials del curs 2018-2019
I. Balears 21 Sep, 2018
portada

Ja tenim publicada a la nostra web l'oferta formativa de cursos a distància i presencials del curs 2018-2019. Podeu consultar tota la informació a la nostra web.    

Formació Interins Funcionaris
Resum Mesa sectorial de dimarts 18 de setembre
I. Balears 19 Sep, 2018
mesa

A la Mesa Sectorial d’ahir es va tractar el tema de les eleccions sindicals, que tendran lloc el proper dia 4 de desembre. En aquest sentit, es va acordar modificar el nombre de les unitats electorals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, deixant de ser uniprovincial i de disposar d’una única junta de personal docent no universitari per a totes les illes com a òrgan col·legiat de representació del personal funcionari docent de l’ensenyament no universitari. A més, es va establir la substitució de la unitat electoral única a la província per l’establiment de tres juntes de personal docent: una a Mallorca, una a Menorca i una a Eivissa i Formentera. Les unitats electorals per als funcionaris docents de l’ensenyament no universitari, seran les següents: - La Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca - La Junta de Personal Docent no Universitari de Menorca - La Junta de Personal Docent no Universitari d’Eivissa i Formentera Al respecte d’aquests canvis, ANPE Illes Balears va signar ahir aquesta proposta ja que està d’acord en la millora dels drets dels treballadors. Aquesta nova situació suposa l’expansió de la participació dels docents de l’escola pública a la realitat educativa de cada illa i posterior presa de desicions de la seva Junta de Personal. Com ja vam reclamar anteriorment, ANPE ha demanat a la Conselleria, que es tenguin en compte els problemes que hi va haver en el primer tràmit de substitucions d’interins del mes de setembre i que per tant, tots els nomenaments dels docents adjudicats amb posterioritat es facin a dia 1 de setembre. A més de tot això, Conselleria ens ha informat que a finals de Setembre ja tendrem més informació sobre les places (tant especialitats com illes) que s’ofertaran a les propers oposicions de 2019.

Meses de negociació
Guia per al docent funcionari en pràctiques
I. Balears 11 Sep, 2018
guiajpg

Ja teniu penjada la guia per al docent funcionari en pràctiques. Podeu trobar tota la informació al link i descarregar el document annex adjunt que correspongui. Per descarregar la guia clicau aquí

Oposicions
Publicada al BOIB la resolució de la regulació de la fase de pràctiques de les oposicions 2018
I. Balears 10 Sep, 2018
boib

Ja s'ha publicta al BOIB la resolució de la regulació de la fase de pràctiques de les oposicions 2018. Per consultar la resolució clicau el pdf adjunt.

Oposicions
ANPE demanarà una compensació econòmica pels interins afectats pel retard de les adjudicacions de setembre
I. Balears 07 Sep, 2018
prensa

El sindicat ANPE demanarà explicacions a la Conselleria d’Educació per les conseqüències causades al professorat interí degut a les errades informàtiques que han suposat un endarreriment dels contractes dels professors interins afectats.  

Notes de premsa Interins Adjudicacions
INTERINS: primer tràmit d'interins amb 888 places disponibles
I. Balears 07 Sep, 2018
-ndice

Ja està disponible, del 7 al 10 de setembre, el primer tràmit d'adjudicació de places d'interins.

Interins Adjudicacions
Resum Mesa sectorial dijous 30 d'agost
I. Balears 01 Sep, 2018
40325136_2420025264689482_941097222261440512_n

A la Mesa sectorial d’Educació cel·lebrada avui s’ha tractat l’esborrany de la Resolució per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu d’oposicions.

Meses de negociació Acció sindical
Presa de possessió per opositors i interins
I. Balears 22 Ago, 2018
presa-possessio

Ja està activat el tràmit previ a la presa de possessió per opositors i interins.

Funcionaris Interins
Les oficines d'ANPE romandran tancades des del dia 8 d'agost fins al dia 3 de setembre per les vacances d'estiu.
I. Balears 07 Ago, 2018
19420325_1746535002038515_1188501776048722144_n

Les oficines d'ANPE romandran tancades des del dia 8 d'agost fins al dia 3 de setembre per les vacances d'estiu.  Si teniu qualque consulta durant aquest període envieu-la a: info@anpebalears.es o consulteu la web i el facebook d’ANPE. Per temes de cursos formacio@anpebalears.es. Bon estiu a tots!

Interins
INTERINS: Llista definitiva d'adjudicació de places pel curs 2018-2019
I. Balears 07 Ago, 2018
adjudicaciones-telem-ticas

Ja s'ha publicat la llista amb l’adjudicació definitiva dels funcionaris interins.

Interins
Publicació del BOIB amb la llista única per especialitat i illes aspirants que han superat el procés selectiu 2018
I. Balears 02 Ago, 2018
boib-opos

El termini per presentar la documentació és de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació al BOIB d’aquesta Resolució, els aspirants seleccionats han de presentar a la Direcció General de Personal Docent, o per qualsevol dels mitjans que assenyala l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, els documents següents: Aspirants seleccionats pel torn lliure i pel torn de reserva per a aspirants amb discapacitat del procediment d'ingrés: a) Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l’ingrés al cos o de la certificació acadèmica original acreditativa d’haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar, o del rebut acreditatiu del pagament corresponent dels drets d’expedició del títol. b) Fotocòpia del document nacional d’identitat vigent. c) Fotocòpia compulsada del títol de formació pedagògica i didàctica a què es refereix l’article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació o, si escau, documentació justificativa acreditativa de l’exempció d’aquest requisit segons el que s’estableix a la base 2.3 d’aquesta convocatòria. d) Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i l’especialitat per als quals ha estat seleccionat. e) Declaració jurada, o promesa, de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública, ni de trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques, segons el model que figura com a Annex 9 en aquesta convocatòria. f) Els aspirants amb discapacitat han de presentar fotocòpia compulsada del Dictamen establert a la base 2.1.3.3, excepte que l’hagin presentat dins el termini de presentació de sol·licituds o s’hagi autoritzat a l’Administració per sol·licitar-ho. g) Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Els aspirants de nacionalitat espanyola que no hagin autoritzat a la Conselleria d’Educació i Universitat perquè sol·liciti aquesta certificació i la consulta de les dades del document nacional d’identitat, en el cas de ser inclosos en la llista definitiva d’aspirants que han superat el procés selectiu, han de presentar aquesta certificació. h) Sol·licitud d’ajornament de la fase de pràctiques, si escau. i) Annex 2: declaració jurada de no trobar-se en cap de les causes d’incompatibilitat establertes a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públics i al Reial Decret 598/1985). Obligatori per a tots els aspirants. Per a més informació, consultau el BOIB publicat, clicant aquí

Oposicions
INTERINS: Tràmit de selecció de places pel curs 2018-2019
I. Balears 02 Ago, 2018
interins

El termini de selecció de places pels funcionaris interins és del dia 31 de juliol al dia 6 d'agost (fins les 11 hores), ambdós inclosos. Per accedir al tràmit, clicau aquí

Interins
OPOSICIONS 2018: documentació a entregar si heu aprovat el procés selectiu i teniu plaça
I. Balears 24 Jul, 2018
boib

Vos informam que si heu superat tota la fase d'oposició (una vegada s'hagi publicat la llista definitiva amb la gent que ha passat tot el procés selectiu i té plaça), teniu deu dies hàbils per entregar la següent documentació, una vegada publicat el BOIB oficial.  

Oposicions
Servei gratuït de declaració de la renda per afiliats/des
I. Balears 30 Gen, 2024
declaraciÓ-de-la-renda--5---1-

Posam a la vostra disposició el servei gratuït per afiliats/des de la declaració de la renda

Serveis complementaris Docentes
Fullets informatius d'ANPE IB
I. Balears 26 Sep, 2023
sin-título

Des del sindicat hem elaborat aquests documents amb la informació actualitzada.

Nómina Jubilacions MUFACE
| 55 | 56 | 57 | 58 |
Tornar