Resum de la Mesa Sectorial de dimarts 10 de novembre


10 Nov, 2020

RESUM MESA SECTORIAL DE DIMARTS 10 DE NOVEMBRE

Avui dimarts dia 10 de novembre, hem tingut una mesa sectorial on hem tractat:

A. L'Esborrany de Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum per la qual es modifiquen les resolucions conjuntes de 3 i 25 de setembre de 2020 que modifiquen la Resolució de 6 de juliol, sobre l’aprovació de les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 20-2021.

Abans de començar hem valorat que aquesta Resolució passi per la Mesa Sectorial. D’altra banda, aquest document és aprofitable per regular algunes mesures sanitàries, però té moltes mancances pel que fa a les mesures organitzatives i acadèmiques dels centres, que són necessàries per desenvolupar el curs escolar, on no s’han tractat els continguts de l’anterior curs escolar, tampoc venen definides unes ràtios més baixes, ni els desdoblaments dels grups, ni els horaris i l’increment de plantilla és deficient, amb disparitat entre els diferents territoris.

Pel que fa a les aportacions al document:

  1. Referent l’apartat a) i b), ampliant la definició de “contacte estret”, quan els alumnes van en autobús, demanam si els conductors disposaran de mampara de separació o si aniran amb la finestra oberta o si després de manipular els doblers de tots els alumnes que passen diàriament, mantenen normes especials. “La Conselleria diu que tenen normativa COVID pròpia”
  2. Al punt d) trobam bona idea la instal·lació de mampares a consergeria i incrementar la ventilació de les aules. Pel que fa als mesuradors de la concentració de CO2, a la instal·lació de purificadors, l’increment de despesa en calefacció i la dotació de mascaretes FFP2 pels mestres d’educació infantil, serà suficient la dotació de 100 €/aula? Es subministrarà més finançament als centres a causa de la retallada dels seus romanents el gener passat? D’altra banda, demanam que es controli que totes les aules disposin de papereres amb tapa i pedal, mocadors de paper, gel hidroalcohòlic i el cartell de les 3M del govern a cada aula. “La Conselleria diu si es faran aportacions extraordinàries als centres per temes COVID i mascaretes FFP2, ja que tenen un pressupost de 800.000 € com a fons pel virus. També es ventilarà l’aula 15 minuts a l’inici i al final de la jornada laboral, i entre classes”.
  3. Segons l’apartat e) es podrà fer Educació Física amb unes pautes, però no es controla com es fa a les activitats extraescolars. “La Conselleria diu que han treballat amb el Col·legi oficial d’especialistes d’Educació Física i amb la DG d’Esports”.
  4. Al punt g) on diu “Els grups estables es mantindran agrupats entre si, mantenint la distància d’un metre i mig entre ells...” els centres ens diuen que no és possible complir aquests 1,5 m entre els comensals d'un mateix grup de convivència, amb el volum d'alumnes que es queden a menjar cada dia. Només es compleixen els 2 m entre grups de convivència estables. Ho poden comprovar amb la política d’ajudes de beques de menjador, on hi ha un munt d'alumnes becats. “La Conselleria és conscient, diu que a educació infantil queda absorbit pel grup bombolla, però a educació primària no es pot garantir”.
  5. Hem demanat si amb l’increment pressupostari aprovat al Consell de Govern es plantegen disposar d’infermer@s escolars a cada centre educatiu? Ja que es posa de responsable a un membre de l'equip directiu o al coordinador COVID “La Conselleria diu que no hi ha infermer@s suficients per contractar”.
  6. A l’ANNEX 1, és important informar a les famílies que si un alumne no es fa la PCR caldrà mantenir quarantena domiciliària durant deu dies
  7. A l’ANNEX 2, quan es fan les sortides a la natura amb autobús, és contradictori que no hi hagi separació entre fileres per venir al centre, però si per sortir d’excursió? “La Conselleria diu que aquest assumpte els preocupa”. Plantejam també si l’activitat física és estàtica i es fa al pati no seria recomanable pintar o marcar les distàncies de seguretat? Pel que fa a l’activitat física, quan es lleven la mascareta per les dificultats que suposa per respirar, s’ha plantejat l’ús de pantalles facials?

Al torn obert de paraula,“La Conselleria es plantejaria retornar a la presencialitat a 2n d’ESO i a 2n de Batxiller, però amb les circumstàncies actuals ho veuen difícil”.

  • Hem demanat per les darreres notícies a la premsa, què passarà amb el professorat de suport dels centres? “La Conselleria ens diu que s’està estudiant un increment de professorat de suport centre a centre, i que ens informarà el conseller més endavant”.
  • Hem plantejat mesures especials pels alumnes sensibles i de risc, amb malalties cròniques, o que tinguin dificultats per dur la mascareta tot el dia.

Finalment, des del sindicat ens oferim per ajudar a disposar als centres per divulgar la informació necessària sobre les mesures higièniques i de protecció, així com reiterar que estam completant aquell material sanitari que des dels centres ens informen que necessiten per què ha estat insuficient. Per tot això instam a la Conselleria a retornar els romanents, per tal que els centres puguin reabastir-se l’abans possible, abans de l’arribada d’una possible segona onada vírica.