Anpe fa balanç d'aquest curs escolar, marcat per la pandèmia i per una nova llei educativa


30 Jun, 2021

ANPE FA BALANÇ D’AQUEST CURS ESCOLAR, MARCAT PER LA PANDÈMIA I PER UNA NOVA LLEI EDUCATIVA

Després del curs actual i amb la finalitat de garantir l'educació presencial del següent, ANPE exigeix una reducció de ràtios i la dotació de professorat suficient per a afrontar l’any vinent, així com obrir el diàleg per negociar el desenvolupament de la LOMLOE i les polítiques que afecten el professorat.

Des del sindicat hem anat reivindicant una sèrie de mesures sanitàries i acadèmiques que s'haurien d'haver posat en marxa de manera immediata i coordinada per a garantir la presencialitat i recuperar els aprenentatges de l'alumnat, com la reducció de ràtios, l'aplicació de desdoblaments, l'adaptació dels currículums i les programacions, un pla de digitalització, la priorització de la vacunació del col·lectiu docent i de la comunitat educativa, entre altres mesures.

Per nosaltres, cal incrementar la contractació de professorat per compensar els dèficits d'aprenentatge produïts durant la pandèmia. (Adjuntam una taula amb les dades per Comunitats Autònomes del professorat covid contractat aquest curs i les previsions per al pròxim curs). 

De fet, a les Illes Balears es mantindran els 390 docents contractats en la pública, la qual cosa hauria d'ajudar a reforçar als alumnes més afectats per l'escenari semipresencial. D'altra banda, ens preocupa el naixement de la nova Llei d'Educació Balear, que podria veure la llum sense reconèixer els efectes de “la insularitat” o permetre la “perfilació de places”, com està ocorrent a Catalunya. També ens demanam com afectarà al professorat de suport la nova inclusió educativa des de l'aula, ja que aquests docents exerceixen un treball fonamental en els centres educatius. 

A més, des la Junta de Personal Docent, ANPE reivindica una millora de les condicions sociolaborals dels docents, amb major pressupost per proper exercici pressupostari i fer front a les conseqüències de l’escenari semipresencial que ha deixat patent als centres públics.

Un altre esdeveniment important aquest curs ha estat l'aprovació de la LOMLOE, amb molta pressa per a la seva elaboració, on cal el disseny curricular i el desenvolupament de la professió docent. Un altre aspecte a destacar aquest curs és l'aprovació del RD que regularà la promoció i titulació, que permet la superació amb matèries suspeses, amb la qual cosa no estam d’acord.

Pel que fa a la situació del professorat, cal regular els requisits de formació inicial i condicions d'habilitació, l'ingrés i accés dels cossos docents, la seva reestructuració i inclusió de tots els docents en el grup A1, així com revisar la jubilació.

També està pendent el desenvolupament normatiu que afecta als docents de Formació Professional, on cal integrar els que tenen un grau i resoldre la situació dels professors tècnics, especialment dels interins.

Des d’ANPE vetllarem perquè es desenvolupin tots aquests assumptes, defensant els interessos de l’ensenyament públic.

cens-professorat-2122-2