Resum de la Mesa Sectorial del 12 d'abril


12 Abr, 2021

RESUM DE LA MESA SECTORIAL D'AVUI DILLUNS 12 D’ABRIL

A la mesa sectorial d’avui dilluns 12 d’abril, hem tractat:

1. Proposta de creació del CEP de directors de les Illes Balears.

2. Proposta de convocatòria de comissions de serveis adreçades als camps d’aprenentatge.

3. Proposta de convocatòria de comissions de serveis adreçades als serveis educatius especialitzats.

1. En aquest primer punt, hem fet menció que al preàmbul, antecedents i consideracions, no fa cap menció a la LOMLOE, ni tampoc la normativa que la precedeix.

Des d’ANPE ens demanam que amb l’aprovació de la LOMLOE i d’un esborrany de ROC que estableix en reduir la renovació dels equips directius, amb una potenciació de la seva elecció per part del claustre, sembla que amb aquest CEP de directors es pretén professionalitzar aquest cos com un sector a part. Aquesta Resolució només esmenta normativa ja caduca i hem demanat quantes CA fan un CEP de directors?

Hem demanat si la innovació, recerca i la formació docent per a directors no es pot fer ja des dels CEPs, com fins ara? És necessari en aquest moment? Es pretén potenciar la figura del director que pugui perfilar places i triar el professorat? Qui gestionarà aquest centre? 

Volem recordar que la funció directiva s’estableix des dels claustres, on s’ha de potenciar el lideratge pedagògic de tot el claustre docent, on la formació es pot oferir des dels CEPs actuals, establint una nova línia quadriennal de formació cap a un major nombre de docents per tal d’incentivar en aquesta línia.

D’altra banda, ens demanam quants de doblers, nous càrrecs i nous assessors es pretenen establir amb aquesta nova infraestructura. És realment necessari en aquests moments, quan s’ha retallat el 2,9% del sou dels docents? 

Des d’ANPE pensam que en aquests moments cal reforçar les mesures higièniques i sanitàries, retornar als mestres especialistes i de suport (que fan de tutor) a les seves especialitats i recuperar les retallades patides a la gestió econòmica dels centres i a la nòmina del professorat. Per aquest motiu ANPE ha votat en contra. 

2. Referent a les comissions de serveis en camps d’aprenentatge es dóna l’opció de presentar-se en equip als camps d’aprenentatge, amb un projecte compartit. Ampliant 1 anys més per donar continuïtat, fent una avaluació als segon any.

3. Pel que fa a les comissions de serveis per places docents en serveis educatius especialitzats inclouen Servei d’Atenció Educativa Hospitalària i Domiciliària, l’Equip d’Alteració del Comportament (EAC), l’Equip d’Avaluació de les Dificultats de Socialització i Comunicació (EADISOC), l’IES Can Balo, l’Equip d’Atenció a la Discapacitat Visual (EADIVI), l’Equip de Comunicació, Llenguatge i Aprenentatge (ECLA) i els centres d’acolliment temporal (CAT).

S’ajunten l’aula Hospitalària (AH) amb el Servei d’Assistència Educativa Domiciliària (SAED) per reorganitzar les tasques de manera més eficient.

  • La presentació de la sol·licitud la trobareu a la web de la DG de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.
  • El termini serà de quinze dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Resolució. La data encara no està prevista.
  • Els requisits i els mèrits són els recollits al Portal de Serveis al Personal en la data d’acabament del termini de presentació de la sol·licitud
  • Es poden sol·licitar un màxim de dos llocs de feina.
  • Les reclamacions es poden presentar a través del correu electrònic sad@dgpice.caib.es

Torns i preguntes,

Hem demanat que les places del camp d’aprenentatge i les de serveis especialitzats haurien de sortir en plantilla orgànica si fa més de 5 anys que s’ofereixen, per poder ser accessible per tots els docents.