Atenció interins: Esmenes en la sol·licitud d'inscripció d'activitats de formació


04 Abr, 2019

Novetat convocatòria d'interins per al curs 2019-20

Requeriment d'esmena de deficiències de la documentació referida a les sol·licituds d'inscripció d'activitats de formació en el Registre General de Formació Permanent del Professorat.

Les persones que s'anomenen a l'Annex 2 i en el termini de 10 dies hàbils a partir del 5 d'abril (inclòs) han de presentar la documentació o esmenar les deficiències que s'indiquen al mateix Annex 2 en relació a les activitats formatives especificades. 

La sol·licitud d'esmena ha d'anar adreçada al Servei de Formació Homologada i Capacitació de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat. 

Esmenes a realitzar:

  1. Manca: Memòria explicativa de l’itinerari d’autoformació.

  2. Manca: Informe de transferència de l’itinerari d’autoformació.  Aquest informe, d’una extensió d’entre 5 i 10 pàgines, ha de posar de manifest les possibilitats de transferència en un centre educatiu de la formació rebuda i la capacitat de l’interessat per aplicar els coneixements adquirits en activitats amb l’alumnat a l’aula o al centre, a partir del disseny d’una aplicació didàctica, d’un projecte d’aula, de material didàctic, etc.

  3. Manca: Informe d’activitat reconeguda pel Ministeri d’Educació o altres Administracions educatives en el qual es faci constar: a. Els objectius, continguts i metodologia de l’activitat realitzada, b. Una reflexió sobre la transferibilitat de la formació rebuda a la pràctica educativa, acompanyada d’una proposta d’aplicació.

  4. Manca: Fotocòpia compulsada del certificat de l’activitat formativa amb dates d’inici i finalització i número d’hores

  5. Manca: Fotocòpia compulsada de la diligència de reconeixement del Ministeri d’Educació.

  6. Manca: Fotocòpia compulsada de la diligència de reconeixement d’altres Administracions educatives.

  7. Manca: Signatura de la sol·licitud.

  8. Manca: Data de superació dels estudis que faculten per exercir la docència (magisteri, CAP, Màster de formació del professorat...)

Tota la informació aquí 

boib.-requeriment-d-esmena-de-defici-ncies
annex_2