Professors Visitants a Alemanya. Curs 2024/2025


21 Mar, 2024

PROFESSORS VISITANTS A ALEMANYA. CURS 2024/2025

Publicats els llistats d'Alemanya:

La selecció es durà a terme entre aquells candidats la sol·licitud dels quals hagi resultat admesa.

El procés constarà d'una primera fase de valoració dels expedients dels candidats, en virtut del seu perfil acadèmic i professional i de les necessitats de les autoritats educatives contractants. Per a això es tindran en compte els mèrits preferents específics, d'acord amb el país, estat o província sol·licitats i els nivells educatius i modalitats d'ensenyament que es recullen en l'Annex II de la present convocatòria. Aquesta valoració, així com les necessitats de contractació que les autoritats educatives participants manifestin amb anterioritat al procés de selecció, servirà per a determinar quins candidats seran convocats a les proves i a les entrevistes.

Una vegada conclòs el procés de valoració dels expedients, es convocarà a proves i/o entrevistes a aquells candidats admesos que millor responen als perfils demandats per les autoritats educatives contractants.

La convocatòria es realitzarà a través d'una citació en Profex 2, en la qual s'indicarà el lloc, dia i hora en què cada candidat haurà de realitzar la prova i/o entrevista.

Les proves i/o entrevistes es duran a terme a Madrid o per via telemàtica. Amb la deguda antelació es farà pública en aquesta pàgina web la relació de candidats convocats, amb indicació de la data, lloc i modalitat de les corresponents proves i entrevistes. La no presentació a l'entrevista o proves escrites implicarà el desistiment del candidat a la seva participació en el procés de selecció.

Els sol·licitants podran consultar en tot moment la situació de la seva sol·licitud en Profex 2, al marge de les comunicacions que puguin rebre per part de les autoritats educatives contractants i de les conselleries d'Educació involucrades. Es preveu que la Resolució de la Direcció General de Planificació i Gestió Educativa de la Secretaria d'Estat d'Educació que conté la relació de candidats seleccionats i en reserva es publiqui en aquesta pàgina web al llarg del mes de juliol.

Tota la informació aquí.

ppvv24-25-admitidos-alemania-1710842442
ppvv24-25-convocados-alemania-1710842442
ppvv24-25-excluidos-alemania-1710842442