Convocades places en seccions bilingües d'espanyol en centres educatius d'Europa central, oriental i la Xina


14 Mar, 2024

CONVOCADES PLACES EN SECCIONS BILINGÜES D'ESPANYOL EN CENTRES EDUCATIUS D'EUROPA CENTRAL, ORIENTAL I LA XINA
 
A través d'aquest programa es pot obtenir una plaça de docent de diferents matèries en Seccions Bilingües d'espanyol de centres d'ensenyament reglat no universitari a Bulgària, la Xina, Eslovàquia, Hongria, Polònia, República Txeca, Romania i Rússia en Ensenyament primari i secundari.

Extracte de la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Educació per la qual es convoquen places de professorat en Seccions Bilingües d'espanyol en centres educatius de Bulgària, la Xina, Eslovàquia, Hongria, Polònia, República Txeca, Romania i Rússia per al curs 2024-2025.

 

Tots els requisits hauran de complir-se amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Places de nova incorporació

 • Requisits generals

Els candidats de nova incorporació hauran de complir els següents requisits:

 1. Tenir nacionalitat espanyola.
 2. No patir malaltia que impossibiliti l'exercici de la docència.
 3. Posseir la titulació requerida en la descripció de les places que es relacionen en l'Annex I.
 4. Estar en possessió del títol de màster que habilita per a l'exercici de la funció docent en Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes, amb les excepcions que es recullen en l'apartat 2.1.d) de la convocatòria.
 5. Estar al corrent en el pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 6. No haver estat seleccionat i ocupat la plaça adjudicada en alguna de les Seccions bilingües participants en el programa en sis o més convocatòries, consecutives o no. A aquest efecte, es considerarà any complet, fins i tot en el cas d'haver-la ocupat només part de l'any acadèmic.
 7. Totes altres reconegudes en la Llei 38/2003, de 17 d'octubre, General de Subvencions i en la seva normativa de desenvolupament.
 • Requisits específics

Per a les places a la Xina, comptar amb almenys dos anys d'experiència docent a jornada completa en ensenyaments reglats de llengües.

 

Places de renovació
El professorat en actiu en el programa podrà sol·licitar la renovació de la seva participació únicament en la mateixa secció bilingüe on exerceixi. No obstant això, en el cas de supressió d'una plaça, o d'una secció bilingüe, sempre que les autoritats educatives del país de destinació ho permetessin, el professorat afectat que no hagués esgotat els sis anys de permanència en el programa podria optar a la renovació en una altra Secció bilingüe.

Els candidats que sol·licitin la renovació de la seva participació, hauran de complir, a més dels requisits 1, 2, 3, 5, 6 i 7 per a candidats de nova incorporació descrits en l'apartat anterior, els següents requisits addicionals:

 • Comptar amb l'informe favorable a la renovació per part del centre de destí.
 • Comptar amb l'informe favorable de la Conselleria o Agregadoria d'Educació que correspongui.

El professorat seleccionat percebrà de les autoritats educatives contractants les mateixes retribucions que els docents d'ensenyament no universitari dels seus països de destinació, amb dret a allotjament i a l'assistència sanitària pròpia del país, en la mesura que aquest determini.

El Ministeri contribuirà a aquest programa amb les següents ajudes:

 1. Una ajuda, per una quantia màxima de tretze mil cent setanta-sis euros (13.176 euros) per curs acadèmic, excepte per als professors destinats a Rússia, i en aquest cas la quantia serà de disset mil cinc-cents vuitanta euros (17.580 euros).
 2. Una ajuda, en concepte de despeses de viatge d'anada i tornada, de 1.000 euros, excepte en el cas de la Xina, que serà de 1.300 euros.

Les ajudes es reportaran sempre que els directors dels centres educatius dels diferents països hagin comunicat al Ministeri la relació del professorat contractat i quedaran supeditades al fet que aquesta contractació es produeixi.

El total de l'ajuda per curs acadèmic es dividirà en dotze mensualitats, que es percebran entre els mesos de setembre de 2024 i agost de 2025, tots dos inclusivament, sempre que es completi el curs acadèmic amb independència que en algun dels països la durada dels contractes no comprengui els dotze mesos. L'import de les ajudes es lliurarà, mitjançant transferència, a un compte bancari dels interessats a Espanya.

El deslliurament de l'ajuda corresponent als viatges d'anada i tornada es farà efectiu juntament amb l'ajuda corresponent al mes de juny de 2025. Per a això, serà condició l'haver complert el període de temps complet per al qual el contracte va ser inicialment signat.

Accés a la convocatòria

 

seccbili-boe-b-2024-8818
anexo1-seccbilin
secc-bilin-anexo2