Resum de la Mesa Tècnica de dia 12 de març


12 Mar, 2024

RESUM MESA TÈCNICA DE DIMARTS 12 DE MARÇ

A la mesa tècnica d’avui hem tractat la convocatòria de les proves selectives d’ingrés al cos docent pel 2024.

Inicialment, la proposta prevista que va fer l’Administració era de 321 places repartides pels diferents cossos i illes, on s’informarà de la distribució a la propera Mesa Sectorial el 26 de març. El termini per inscriure’s queda pendent de determinar.

 Com a novetats ens informen que:

 • Es poden designar com a màxim dos vocals voluntaris per cada tribunal, sempre que hagin obtingut la seva plaça per oposició o concurs oposició.
 • Es proposa un sorteig pels membres de tribunal assignant un número a cada funcionari i no per lletra, en un format aleatori i respectant la paritat.
 • Es planteja que l’inici de presentació i desenvolupament de la primera prova sigui el dissabte 22 de juny, la part A al matí i la part B a l’horabaixa.
 • S’ha reduït la taxa de participació en la meitat, on es permetrà esmenar la documentació per aquells exempts de pagament, en cas d’errada.
 • Els tribunals es configuraran amb els funcionaris de l’illa on es desenvolupin les proves, sempre que sigui possible.

 

▪️ Els aspirants només podran optar a una especialitat i illa, marcant el torn d’accés (1,2,3,4 o 5).

▪️ Aquest procés ve determinat pel RD276, prorrogant els temaris, mantenint la tria de 2, 3 o 4 bolles segons el cos al qual s’opta.

▪️ Es podrà participar per Cl@ve, DNI electrònic o certificat digital reconegut.

▪️ Les taxes del procés selectiu seran de 41,86 € (excepte els casos d’exempció).

▪️ Els mèrits computen fins al darrer dia de la convocatòria, on la formació permanent suposarà un màxim d’1 punt que es pot assolir amb 200 hores.

▪️ Es manté el caràcter eliminatori de les parts i es valora fins a dos terços la fase d’oposició i un terç la fase de concurs.

▪️ Al barem, l’experiència ponderarà 1 punt/any treballat a la pública (màxim de 5 punts) i es valora haver aprovat sense plaça 0,75 punts (dues vegades, des del 2012 a qualsevol comunitat autònoma).

▪️ La data d’entrega de la programació (PD/PASA) serà entre l’1 i el 15 de juny, la qual s’ha d’efectuar en un únic document, amb format PDF, que no superi els 15 MB, referida a un curs escolar i d’acord amb les instruccions.

Hem aconseguit reduir les taxes al 50%, i retornar a les oposicions per illes tal com es va pactar a l’Acord Marc.

Pel que fa a les propostes de millora del concurs-oposició, hem fet entrega d’un document perquè es tingui en compte, destacant:

 • Que es pugui llegir el tema i que la prova pràctica estigui coordinada per totes les illes, amb la finalitat que sigui un procés homogeni.
 • Que l’acte de presentació sigui el mateix dia a totes les comunitats autònomes i que la part A i B es facin en dies diferents, permetent el descans.
 • Que es pugui reclamar en finalitzar cada prova i no al final, per tal de potenciar la transparència.
 • Que els criteris d’avaluació i els casos pràctics siguin homogenis a totes les illes, per tal de garantir la igualtat d’oportunitats.
 • Que s’augmentin les indemnitzacions i dietes pels tribunals, actualitzant-les així amb el cost de vida insular i estival.

 

Torns i preguntes:

 • Hem demanat que s’inclogui en el règim especial l’opció de poder optar a l’adquisició d’una nova especialitat al mateix cos mitjançant l’accés 5.
 • Que es clarifiqui quin criteri es farà servir a l’hora d’unificar un tribunal per les especialitats en què es faci necessari.

 

propostesmilloraopos2024