EXTERIOR. Convocatòria urgent per a cobertura de plaça de mestre de l'especialitat de música en el Col·legi La Paz en El Aaiun


24 Oct, 2023

EXTERIOR. Convocatòria urgent per a cobertura de plaça de mestre de l'especialitat de música en el Col·legi La Paz en El Aaiun

SUBSTITUCIÓ EN EL CE LA PAZ D'AL-AAIUN MAESTRO/A DE L'ESPECIALITAT DE MÚSICA
Contractació
: FINS A LA FINALITZACIÓ DEL CURS ESCOLAR

Titulació requerida: (Segons quadre de la convocatòria d'interins 2023/2024)

Nacionalitat

Ser espanyol o nacional d'algun dels Estats membres de la Unió Europea.

També podran participar, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, el/la cònjuge d'espanyol/a o d'un/a nacional d'altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret. Així mateix, amb les mateixes condicions, podran participar els seus descendents, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquin a càrrec dels seus progenitors. Igualment podran participar les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

Així mateix, s'haurà de complir amb els requisits que figuren en la convocatòria que es pot trobar en la URL següent, excepte el referit als tres mesos d'experiència docent en el mateix cos: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-alciudadano/catalogo/general/20/200334/marruecos/200334-marruecos-2023-2024.html

Enviament de Curriculum vitae i documentació justificativa de complir amb els requisits (més els mèrits que es desitgi aportar) en un únic document PDF al correu electrònic interinos.ma@educacion.gob.es abans de les 12 hores (hora espanyola) del dimecres 25 d'octubre de 2023 (el document PDF ha de tenir el següent títol: COGNOMS_ Nom_597_35_CE La Paz).

El present procediment es desenvolupa d'acord amb el que es disposa en l'article 8.3 de l'Ordre *EDU/1481/2009, de 4 de juny, per la qual es regula la formació de llistes d'aspirants a exercir llocs en règim d'interinitat en places dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en centres i programes de l'acció educativa espanyola en l'exterior.

FONT: Conselleria Educació del Marroc

sustituciÓ-en-el-ce-la-paz-de-el-aaiÚn