EXTERIOR MARROC. Substitució en IE Severo Ochoa de Tànger. Especialitat PES Francés


21 Sep, 2023

EXTERIOR MARROC. Substitució en IE Severo Ochoa de Tànger. Especialitat PES Francés
 
Contractació: durada prevista tres mesos.

Titulació requerida:
(Segons quadre de la convocatòria d'interins 2023/2024)


Nacionalitat:
Ser espanyol o nacional d'algun dels Estats membres de la Unió Europea. També podran participar, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, el/la cònjuge d'espanyol/a o d'un/a nacional d'altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret. Així mateix, amb les mateixes condicions, podran participar els seus descendents, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquin a càrrec dels seus progenitors.


Igualment podran participar les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
Així mateix, s'haurà de complir amb els requisits que figuren en la convocatòria que es pot trobar en la URL següent, excepte el referit als tres mesos d'experiència docent en el mateix cos: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/200334/marruecos/200334-marruecos-2023-2024.html


Enviament de Curriculum vitae i documentació justificativa en un únic document PDF al correu electrònic interinos.ma@educacion.gob.es abans de les 9 hores (hora espanyola) del dimecres 20 de setembre de 2023.


El present procediment es desenvolupa d'acord amb el que es disposa en l'article 8.3 de l'Ordre *EDU/1481/2009, de 4 de juny, per la qual es regula la formació de llistes d'aspirants a exercir llocs en règim d'interinitat en places dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en centres i programes de l'acció educativa espanyola en l'exterior.

Font