Resum Mesa Sectorial 23 de maig


23 Maig, 2023

MESA SECTORIAL 23 MAIG

A la mesa d’avui hem tractat:

 1. Proposta de la comissió de serveis del programa de robòtica “Escuela 4.0”.
 2. Esborrany dels currículums d’Energies renovables i de Manteniment aeromecànic d’avions.
 3. Torn obert de paraules.

 

Pel que fa al primer punt, el programa de robòtica “Escuela 4.0” es tracta d’unes comissions de serveis per 2 cursos escolars amb una oferta de 43 places, els requisits de les quals són:

 • Ser funcionari de carrera del cos de mestres.
 • Antiguitat mínima de 3 anys (de docència directa) com a funcionari de carrera.
 • Mínim 2 anys en un destí definitiu.
 • Requisit de llengua catalana.

Presentació de sol·licituds i la memòria:

 • Sol·licitud telemàtica amb Cl@ve o presencial mitjançant registre.
 • Termini: 15 dies naturals des de l’endemà de la publicació al BOIB.
 • Requisits i mèrits: els que surtin al portal el darrer dia de la convocatòria.

Procediment de concurs:

Primera fase: Concurs.

 1. Segons fase: Experiència en robòtica educativa i pensament computacional (Presentar memòria).
 2. Adjudicació de les places: s’adjudica per ordre de preferència.
 3. Presa de possessió i incorporació 01/09/2023.
 4. Han de fer formació intensiva d’assessors (setembre-desembre, per l’IBSTEAM).

 

Quant al segon punt, se’ns presenta el currículum del CFGS del títol de tècnic superior en Energies Renovables a la CA de les Illes Balears.

 

Pel que fa al primer punt, hem qüestionat que l'entrevista personal suposi el criteri de desempat, pel caràcter subjectiu de la prova a l'hora d'assignar aquesta comissió de serveis per dos anys, i més ara, a una setmana de les eleccions, quan s'ofereixen 43 places que suposa una quantitat important. S'ha valorat l'opció de què el criteri de desempat fos per apartats del barem, amb la qual cosa, ens hem abstingut al primer punt, ja que encara queden moltes qüestions sense resoldre, tractant-se d'una inversió de recursos considerable.


En relació amb el segon punt, ho hem trobat innecessari, ja que aquests es desenvolupen des del Ministeri, per això no hem posat cap condicionant, pel fet que ens diuen que s'han tingut en compte les peticions dels centres.