EL MARROC. Formació de llistes d'interins per al curs 2023-2024: Cossos de Mestres, PES i PTFP


26 Gen, 2023

EL MARROC. Formació de llistes d'interins per al curs 2023-2024: Cossos de Mestres, PES i PTFP

Convocatòria de la Conselleria d'Educació al Marroc per a la formació de les llistes d'aspirants a exercir llocs en règim d'interinitat dels Cossos de Mestres, de Professors d'Ensenyament Secundari i de Professors Tècnics de Formació Professional contemplats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en places docents dels centres educatius de titularitat espanyola al Marroc per al curs 2023-2024.

Termini de presentació de sol·licituds: del 26 de gener de 2023 a les 00.00 fins al 09 de febrer de 2023 a les 23.59.

Requisits dels aspirants:

a) Ser espanyol o nacional d'algun dels Estats membres de la Unió Europea.

b) Tenir compliments divuit anys i no haver aconseguit l'edat establerta, amb caràcter general, per a la jubilació.

c) No patir malaltia, ni estar afectat per limitació física o psíquica, que sigui incompatible amb l'exercici de la docència.

d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.

e) No haver estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat d'indemnitat sexual.

f) No ser funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament com a funcionari de carrera del mateix cos al qual presenta la seva sol·licitud.

g) No estar afectat per incompatibilitat.

h) Tenir una experiència docent de, almenys, tres mesos en centres públics i/o privats en el mateix cos al qual s'opta. (Només es podrà considerar l'experiència docent prestada en l'ensenyament concertat i en la privada si la seva acreditació certificada ve acompanyada del vistiplau del corresponent servei d'Inspecció Territorial d'Educació.

i) Estar en possessió de la titulació acadèmica que acredita la qualificació per a impartir la corresponent especialitat, especificada en l'Annex II d'aquesta convocatòria.

 

Sol·licituds:

Els candidats inscriuran les seves sol·licituds en la seu electrònica del Ministeri d'Educació i Formació Professional, accessible des d'aquí.

La informació sobre aquesta convocatòria està disponible en la pàgina web de la Conselleria d'Educació de l'Ambaixada d'Espanya al Marroc.

 

Convocatòria Professorat Interí Marroc 2023-2024 

openfile