Mesa Sectorial de dimecres 18 de gener


18 Gen, 2023

MESA SECTORIAL DE DIMECRES 18 DE GENER

Avui de matí ens hem reunit per tractar un únic punt a l'ordre del dia:

  1. Esborrany de concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics de les Illes Balears i les bases que l'han de regir.

Pel que fa a aquest procés de la selecció, el director general Antoni Morante ens comunica que la resolució és pràcticament la mateixa que el curs anterior. La Sra. Antònia Serra ens informa que el procediment és telemàtic, que s'ha adaptat a la LOMLOE i que la formació directiva no serà requisit per presentar-se a director, però sí per ser nomenats. 

  • Entre els requisits dels candidats, cal tenir una antiguitat d'almenys 5 anys com a funcionaris de carrera amb funcions docents de 5 anys, estar en actiu en un centre públic de les Illes Balears, complir amb el requisit en llengua catalana i presentar un projecte de direcció.
  • La sol·licitud serà telemàtica i el termini de participació serà fins al 15 de febrer de 2023.
  • La presentació del projecte de direcció es farà telemàticament, en format pdf amb un màxim de 5 Mb.
  • Després de publicar les llistes definitives dels precandidats admesos i exclosos, el 7 de març de 2023, es formaran les comissions de selecció.
  • A continuació tindrà lloc la valoració dels mèrits i del projecte de direcció dels candidats i la proposta de selecció, on finalment s’establirà una proposta d’equip directiu i el nomenament del director proposat, amb efectes de l'1 de juliol de 2023 i per un període de quatre anys. 
  • Els candidats han de realitzar un programa de formació sobre el desenvolupament de la funció directiva impartit pel Ministeri d'Educació. 

Des d'ANPE hem fet constar que ens agradaria que el claustre tingui més representació  a l'hora de triar el director. D'altra banda, arran d’una informació que ens ha arribat, hem reclamat quina és la despesa del CFIRDE i quanta gent fa feina en aquest òrgan, on ens responen que aquesta pregunta pertany a la DG de Primera Infància.

Finalment, hem fet saber que molts de centres, especialment els Instituts, estan molts descontents amb el sistema implantat d'avaluació que ha passat d'un estat numèric a un altre de qualitatiu. Ens responen que enguany no modificaran res, en tot cas en parlarem pel proper curs. 

Pel que fa a la destinació provisional del CGT, se'ns informa que serà a mitjans de febrer.