EXTERIOR. Programa de professorat visitant en Austràlia per al curs 2023


31 Oct, 2022

EXTERIOR. Programa de professorat visitant en Austràlia per al curs 2023


Requisits: Tots els requisits hauran de complir-se amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

 • Tenir nacionalitat espanyola.
 • No patir malaltia que impossibiliti l'exercici de la docència.
 • Acreditar un nivell C1 d'anglès exclusivament mitjançant:
  • El certificat de superació de l'examen International English Language Testing System (IELTS Acadèmic), amb una antiguitat no superior a 2 anys i amb una puntuació mínima de 7 en comprensió escrita (Reading) i expressió escrita (Writing), i de 8 en expressió oral (Speaking) i comprensió oral (Listening)
  • El certificat International Second Language Proficiency Rating (ISLPR), amb una nota mínima de 4 en totes les destreses, amb una antiguitat no superior a 2 anys.
  • L'acreditació d'haver completat integramente els seus estudis universitaris de grau i el màster que habilita per a l'exercici de la funció docent a Austràlia, el Canadà, els Estats Units, Irlanda, Nova Zelanda o el Regne Unit.
 • Estar en possessió d'alguna de les titulacions per a la impartició de les matèries que s'especifiquen en l'Annex II.
 • Estar en possessió del títol de màster que habilita per a l'exercici de la funció docent en Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes o del Certificat d'Aptitud Pedagògica.
 • Disposar de, almenys, dos anys d'experiència docent, a jornada completa, en ensenyament reglat no universitari del sistema educatiu espanyol o en ensenyaments equivalents d'altres sistemes educatius, en els nivells educatius de Primària o Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional o en Ensenyaments de règim especial (Escoles Oficials d'Idiomes i Ensenyaments Artístics) i Educació d'Adults.

 

Mèrits
Només es tindran en compte aquells mèrits al·legats, i degudament acreditats, obtinguts amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

 • Títol de màster en Ensenyament d'Español com a Llengua Estrangera.
 • Certificacions acreditatives d'experiència en activitats relacionades amb la docència.
 • Permís de conduir.
 • Altres títols universitaris diferents a l'al·legat per a concórrer a la convocatòria.


Tota la informació aquí.

cv-australia
20221028-esborrany-concurs-mèrits-mse