Mesa de Negociació per a la modificació del barem per al concurs de mèrits per a processos d'estabilització


14 Jun, 2022

MESA DE NEGOCIACIÓ PER A LA MODIFICACIÓ DEL BAREM PER AL CONCURS EXCEPCIONAL DE MÈRITS PER A PROCESSOS D'ESTABILITZACIÓ

ASSISTENTS:

  • Pel Ministeri: Secretari General Tècnic d'Educació i subdirectors del Ministeri d'Educació.
  • Per la part sindical: ANPE, CCOO, STEI, CSIF, UGT, CIGA i ELA.
     

1. Avaluació de les Sentències relatives a la valoració com a mèrit dels certificats acreditatius del coneixement d'idiomes estrangers.


MINISTERI:

A causa de l'existència de Sentències de diferents TSJ de les CCAA i del Tribunal Suprem sobre la valoració d'altres certificats acreditatius del coneixement d'idiomes estrangers com a mèrits en els sistemes d'ingrés, la qual cosa obliga a modificar l'RD 276/2007, la qual cosa faran en la modificació que es realitzarà del mateix en l'RD d'integració del professorat tècnic d'FP en el cos de Secundària. La modificació que proposen és la següent:

Establir un nou apartat 5 del punt 2 de l'Annex I del RD 276/2007, per a adaptar-lo a les resolucions jurisdiccionals que exigeixen incloure en la baremació de mèrits dels concursos el coneixement d'idiomes estrangers, amb independència de la possibilitat d'estar en possessió d'una titulació d'EOI (apartat 2.4).

U. S'afegeix un nou paràgraf 5 a l'apartat 2 (II. Formació acadèmica) de l'Annex I (Especificacions a les quals han d'ajustar-se els barems de mèrits per a l'ingrés als Cossos de Mestres, Professors d'Ensenyament Secundari, Professors Tècnics de Formació Professional, Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, Catedràtics i Professors de Música i Arts Escèniques i Professors i Mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny) del Reial decret 276/2007, del següent tenor:

"2.5 Domini d'idiomes estrangers.

2.5.1 Per aquells certificats de coneixement d'una llengua estrangera, expedits per centres oficials, que es determinin en les convocatòries i acreditin la competència lingüística en un idioma estranger de nivell avançat C1 o C2, segons la classificació del Marc europeu comú de referència per a les Llengües: 0,500 punts.

Els certificats de les Escoles Oficials d'Idiomes no es baremaran per aquest subapartat.

Així mateix, quan es presentin per aquest apartat per a la seva baremació diversos certificats acreditatius de la competència lingüística en un mateix idioma, només es valorarà el de nivell superior."

 

ANPE:

Volem que ens passi la sentència o sentències en les quals es basa la modificació proposada. I conèixer la literalitat de les mateixes per a analitzar si la interpretació que realitza el ministeri es correspon amb el recollit en les sentències.

Tenim diversos interrogants, el primer volem conèixer si aquestes sentències afectaran els processos selectius que estan ara mateix en marxa i, en aquest cas, si es manarà, des del Ministeri, a les CCAA, instruccions per a la seva aplicació.

Respecte a la modificació proposada, demanem des d'ANPE que sigui el Ministeri el que fixi els certificats que serien vàlids, i no deixi a les CCAA que els fixin en les seves convocatòries, la qual cosa podria crear desigualtats.

Aquesta nova modificació del RD 276/2007, que es torna a posar pegats, demostra de nou, ja no sols les seves deficiències en les concepcions de les proves de la fase d'oposició que des d'ANPE portem anys denunciant, sinó també l'obsolet i desfasat d'un barem que es va dissenyar fa gairebé 15 anys, no sols en aquest tema de la competència lingüística on només es contempla fins al nivell B2 de les EOI, sinó també en les titulacions reconegudes com a equivalents a l'efecte de docència, per posar un altre exemple més, al marge de les proves de l'oposició.

 

MINISTERI:

Ens remetran les Sentències. La urgència la porten per l'imminent procés de concurs de mèrits dels processos d'estabilització, que es vol realitzar de manera coordinada en tot l'Estat i perquè la baremació sigui idèntica en aquest procés.

Quant a afectar processos iniciats, es venia a realitzar aquesta valoració en l'apartat 3. Si hi ha Sentències en les CCAA per a realitzar aquestes valoracions de competències lingüística, és perquè aquestes CCAA no ho contemplaven en el seu apartat 3 d'altres mèrits i els han anat incloent. Per tant, la modificació aquí presentada només afectarà el concurs excepcional de mèrits.

Sobre els temps que es manegen per a la convocatòria de concurs de mèrits, aquesta es realitzarà després de la publicació del RD d'integració del professorat tècnic d'FP en el cos de Secundària (prevista per als mesos d'octubre-novembre i on s'inclourà aquesta modificació del RD 276/2007), serà pràcticament igual en totes les CCAA i s'acordarà que les certificacions que puguin ser vàlides siguin les mateixes, almenys en les CCAA que participin en el concurs de mèrits de manera coordinada i conjunta, al marge que serà molt probable que la resta també el faci.