Informe de la Mesa sobre esborrany del RD d'integració del professorat tècnic d'FP al cos de professors d'Ed. Secundària


26 Maig, 2022

INFORME DE LA MESA SOBRE ESBORRANY DEL RD D'INTEGRACIÓ DEL PROFESSORAT TÈCNIC D'FP AL COS DE PROFESSORS D'ED. SECUNDÀRIA
26 maig 2022
 
ASSISTENTS:

 • Pel Ministeri: Secretari General Tècnic d'Educació i subdirectors del Ministeri d'Educació.
 • Per la part sindical: ANPE, CCOO, STE, CSIF, UGT, CIGA i ELA.
 1. Esborrany de Reial decret pel qual es regula la integració del professorat de l'extint cos de professors tècnics d'FP al cos de professors d'ensenyament secundari i es modifiquen determinats RRDD.

MINISTERI: Presenten l'esborrany del futur Reial decret que regularà la integració del professorat de l'extint cos de professors tècnics d'FP al cos de professors d'ensenyament secundari, per a donar compliment al recollit en la LOMLOE, amb les modificacions introduïdes per la Llei orgànica 3/2022, d'ordenació i integració de la Formació Professional.

En el document presentat s'inclouen també les modificacions dels següents RRDD per a donar compliment a les citades lleis orgàniques: RD 276/2007 que regula l'ingrés i accés als cossos docents, RD 1834/2008, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari i el RD 1364/2010 que regula el concurs general de trasllats.

Sobre el procés d'integració, exposen que l'RD contempla el següent:

 • El procediment constarà d'una sol·licitud a la qual s'adjuntarà el títol acadèmic corresponent o certificat d'estar en disposició d'obtenir-lo en el termini que s'estableixi a aquest efecte.
 • El termini per a realitzar la sol·licitud serà de 20 dies hàbils i les convocatòries les realitzaran les diferents Administracions educatives.
 • Les titulacions vàlides per a la integració seran qualsevol titulació universitària de Grau, Llicenciat/a, Arquitecte/a o Enginyer/a, o qualsevol titulació universitària declarada com a equivalent a l'efecte de docència, que el propi RD recull, en les modificacions que realitza a uns altres RRDD, que serà qualsevol Diplomatura universitària, Enginyeria tècnica o Arquitectura tècnica.
 • Els efectes de la integració, per a qui ho sol·liciti dins del termini que s'estableixi, serà des del 19 de gener de 2021, data d'entrada en vigor de la LOMLOE.
 • Passat aquest termini, s'estableix un termini obert de sol·licituds fins al 19 de gener de 2026 perquè qualsevol pugui sol·licitar la integració, sempre que compleixi els requisits en el moment de la sol·licitud, tenint efectes aquesta integració des de la data de la sol·licitud.
 • El professorat del nou cos de professors especialistes de sectors singulars que compleixi els requisits de titulació podrà integrar-se en el cos de professors d'ensenyament secundari. Com que, com recull la norma que presenten, “únicament als efectes del desenvolupament del procés d'integració (…), es consideraran com a especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari” les especialitats del nou cos de professors especialistes de sectors singulars.
 • Tenen en compte, per a aquesta integració, diverses situacions administratives i casuístiques a les quals el propi RD dona resposta: canvi de destí durant la instrucció del procediment, professorat amb més d'una especialitat, destinats en l'exterior, en situació d'excedència per cura de fill o familiar, violència de gènere o víctima de terrorisme.
 • El termini que esperen de publicació és l'últim trimestre de 2022. Ha de passar per molts òrgans consultius i no poden predir una data més exacta.
   

ANPE:

Per fi arriba aquest RD d'integració gairebé un any i mig després de l'aprovació de la LOMLOE, encara que tard, des d'ANPE celebrem que s'inclogui la retroactivitat des de l'entrada en vigor de la LOMLOE, tal com hem vingut sol·licitant en reiterades ocasions al Ministeri. Tot això amb l'objectiu que el retard en la publicació de la norma reglamentària que reguli la integració no tingui cap efecte negatiu sobre els companys objecte d'aquesta.

Sobre el contingut del RD, és cert que recull moltes de les propostes realitzades per ANPE, en el sentit de donar oportunitats a tots els docents que compleixin o puguin complir amb el requisit de titulació que establia la LOMLOE, al marge de l'especialitat que ocupin, així com contemplar totes les possibles situacions administratives i casuístiques vàries. Però sobre això, faltaria que es recollís la possibilitat del reconeixement d'aquesta integració als efectes oportuns, del professorat que, complint amb els requisits de titulació, pertanyés, des del 19 de gener de 2020 al cos de professors tècnics de Formació Professional, però ara, per diferents causes, com a jubilació, accés a un altre cos docent, etc, ja no pertany a aquest. Per això demanem, que se'ls reconegui el temps que van estar en el cos de PTFP des del 19 de gener de 2020 amb caràcter general econòmics i administratius que els corresponguin.

D'altra banda, pel que fa al professorat interí, si bé no és objecte la seva regulació d'aquest RD, sí que es podria incloure una Disposició en la qual s'inclogués que totes les borses de treball de les CCAA es “convertiran” en les “noves” especialitats i cossos que la Llei d'FP estableix. Una vegada realitzat això, el professorat interí, que tingués els requisits de titulació establerts, haurà de poder ingressar en el cos de professors de secundària en els mateixos terminis i condicions que s'estableix per als funcionaris de carrera. No es pot deixar això a criteri de les CCAA.

Pel que fa a les sol·licituds i el seu termini, des d'ANPE demanem que s'estableixi un únic termini amb idèntiques dates en tot l'Estat, prèvia consulta a les CCAA, fonamentalment per a evitar es generin desigualtats importants entre docents de diferents territoris, donant en unes CCAA un termini més llunyà per al compliment del requisit de titulació que en unes altres, amb l'efecte sobre la retroactivitat que té realitzar-lo en el termini ordinari. No podem oblidar que els cossos docents tenen caràcter estatal. A més, tampoc estableix un termini màxim aquest RD perquè les Administracions educatives resolguin i estableixin el termini ordinari. En aquest sentit, des d'ANPE proposem que, abans de 30 dies naturals des de la publicació d'aquest Reial decret, es realitzin les convocatòries simultaneges en totes les CCAA.

Volem conèixer també que afectació pot tenir en les plantilles el recollit en la modificació del RD 1834/2008 que diu que “únicament als efectes del desenvolupament del procés d'integració (…), es consideraran com a especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari” les especialitats del nou cos de professors especialistes de sectors singulars.

Sobre els docents d'aquest cos de professors d'especialistes en especialitats singulars, no s'hauria de posar límit d'ingrés en el cos de professors de secundària. Perquè segons la redacció, tots els ingressats després de 2026, encara que tinguessin títol universitari, no podrien pertànyer al cos de secundària com si que ocorrerà amb els que estiguin o ingressin abans d'aquesta data, complint amb els mateixos requisits.

Tornem a insistir en la necessitat d'establir un complement d'equiparació salarial per a tots aquells docents de l'extint cos de PTFP que no es vagin a integrar en el cos de professors de secundària. Això hauria de ser alguna cosa d'obligada aplicació en tot l'Estat i no deixar-lo a la posterior concreció i/o negociació en les CCAA, per a no generar desigualtats importants.

Finalment, una vegada que aquesta integració s'ha fet realitat, des d'ANPE tornem a insistir en la necessitat de regular la integració del professorat del cos 596 (Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny), que compleixi amb els mateixos requisits de titulació que s'exigeix en aquest RD per a la integració dels PTFP al cos de professors d'ensenyament secundari, en el cos 595 (Professors d'arts plàstiques i disseny), així com la integració del cos de Mestres en el grup A1, ja que també estan en possessió del títol de Grau o equivalent, en aquest cas de Maestro.

 MINISTERI:

Sobre la realització de les convocatòries, per part de les CCAA de manera simultània, no poden fixar-ho en el RD però són coneixedors que estan parlant les CCAA per a intentar que els terminis siguin semblants. Quant al termini màxim per a realitzar les convocatòries valoraran incloure'l perquè no es dilati molt en el temps, encara que no serà molt curt per a deixar un cert marge a les CCAA, ja que l'aplicació d'aquesta integració comporta una despesa econòmica important i s'ha de reflectir en els pressupostos.

Respecte als interins, no poden ser objecte d'aquest RD, ja que no pertanyen a cap cos pel que no poden integrar-se a cap altre. A més, la seva gestió és autonòmica. De totes maneres, una vegada les places es vagin reconvertint en places de secundària, els interins cobriran aquestes places amb les condicions de les mateixa, així i tot, valoraran incloure alguna disposició on es reculli algun esment sobre el professorat interí.

La resta de qüestions valoraran la seva incorporació al document.

2.- PRECS I PREGUNTES:

ANPE:

PROCESSOS D'ESTABILITZACIÓ:

Des d'ANPE, volem conèixer quan se celebrarà la pròxima taula de negociació sobre els processos d'estabilització, fonamentalment sobre el concurs de mèrits per a analitzar els esborranys enviats pel Ministeri a les organitzacions sindicals.

CALENDARI NEGOCIACIÓ:

Des d'ANPE tornem a reiterar la urgent necessitat d'establir un calendari de negociació per al desenvolupament dels diferents aspectes la Disposició Addicional setena de la LOMLOE, fonamentalment del futur Estatut de la funció pública docent no universitària, que haurà d'establir el marc bàsic de les condicions laborals dels docents de tot l'Estat, i el disseny d'una carrera professional, des de l'ingrés fins al disseny i consolidació d'un sistema de jubilació anticipada.

 

MINISTERI:

Quant al procés de concurs mèrits convocaran una taula de negociació però encara no tenen clar quan la convocaran.

Sobre el desenvolupament de la DA setena, ja es van portar les 24 propostes de mesures del Ministeri per a començar a treballar sobre això. Estan ara mateix prioritzant diferents aspectes i volen començar a parlar sobre aquests aspectes.