Informe Mesa Negociació del personal docent no universitari del Ministeri d'Educació i FP (05/04/2022)


06 Abr, 2022

INFORME MESA NEGOCIACIÓ DEL PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI DEL MINISTERI D'EDUCACIÓ I FP (05/04/2022)

ASSISTENTS:
Pel Ministeri: secretari general Tècnic d'Educació i membres del Ministeri d'Educació.
Per la part sindical: ANPE, CCOO, STE, CSIF, UGT, CIGA i ELA.
 

 1. INTEGRACIÓ DEL PROFESSORAT DEL COS A EXTINGIR DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL EN EL COS DE PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

MINISTERI:

Una vegada aprovada i publicada la Llei orgànica 3/2022 d'ordenació i integració de la Formació Professional, que entrarà en vigor el pròxim 22 d'abril, toca ara desenvolupar la mateixa i, concretament la integració del professorat tècnic d'FP, en el cos de professors de Secundària, en els termes recollits en la recent Llei que modifica la LOMLOE.

Encara no tenen definit el text, però sí les idees principals. Es marquen dos objectius:

 • Establir un RD que reguli la integració en el cos de professors d'ensenyament secundari i regular el nou cos de professors especialistes en sectors singulars, que pertanyerà al grup funcionarial A2.
 • Modificar els RRDD d'ingrés i accés i d'especialitats i atribucions docents, en la línia del que s'estableix en la Llei d'FP.

Una vegada es publiqui l'RD d'integració, les CCAA obriran un termini de sol·licitud d'uns 20 dies perquè es presentin sol·licituds juntament amb el títol universitari. Després d'aquest termini es podran integrar tots els docents que compleixin el requisit de titulació abans del 19/01/2026 en un termini que quedarà obert fins a aquesta data.

Serà vàlid el títol de Grau i l'equivalent a l'efecte de docència (totes les titulacions universitàries de grau mitjà: enginyeries tècniques, diplomatures, …).

Els efectes de la integració seran des del 19/01/2021. Per a qui ho sol·liciti en el termini ordinari que s'estableixi.

Els professors tècnics de les especialitats que passin a formar part del nou cos de professors especialitats en sectors singulars i tinguin la titulació universitària podran incorporar-se al cos de secundària, però a títol personal.

En la regulació de la integració es tindran en compte totes les situacions administratives especials (excedències, serveis especials, etc.) i els canvis de CCAA que es puguin produir durant el procés d'integració.

 

ANPE:

Per a ANPE totes les nostres propostes se centren en tres premisses essencials per a dur a terme aquest procediment:

 • Agilitat, rapidesa i senzillesa en el procediment per a l'ingrés en el nou cos.
 • Que cap company que compleixi o pugui complir els requisits d'ingrés es quedi fora.
 • S'articulin els mecanismes legals necessaris per a establir una equiparació salarial del professorat del cos a extingir de professors tècnics d'FP que no vagi a integrar-se en el cos de professors d'ensenyament secundari.

Sobre la base de l'anterior, des de ANPE demanem al Ministeri:

 • Que el procediment d'integració sigui similar, immediat i al mateix temps en totes les CCAA i es realitzi a través d'una simple sol·licitud que es podrà realitzar de manera telemàtica o presencial, sense adjuntar cap mena de documentació, excepte el títol de Grau o equivalent si l'Administració educativa corresponent no el té.
 • El professorat de les especialitats que la nova Llei deixa fora de la integració i que situa en el nou cos de professors especialistes en sectors singulars d'FP, sempre que compleixin els requisits de titulació, hauria de tenir també la possibilitat d'integrar-se en el cos de professors de Secundària, en els mateixos termes que el professorat de la resta d'especialitats, com la redacció original de la LOMLOE recollia. Sobre aquest nou cos, des d'ANPE volem conèixer en què cos funcionarial estarà enquadrat i demanem per a ells des de ja l'equiparació retributiva amb els companys que sí que s'integraran en el cos de professors d'ensenyament secundari.
 • S'ha de contemplar també la integració del professorat interí, que compleixi el requisit de titulació, i que continua formant part de les borses de treball del cos a extingir de professors tècnics d'FP.
 • Tampoc podem oblidar la necessitat d'establir els mecanismes adequats per al reconeixement, amb caràcter general, d'aquesta integració al professorat que, complint amb el requisit de titulació, s'hagi jubilat després de l'entrada en vigor de la LOMLOE.

Finalment, i al fil d'aquesta integració del professorat, de l'extint cos de professors tècnics d'FP, en el cos de professors d'ensenyament Secundari, demanem al Ministeri d'Educació i FP que, en el marc legal del futur Estatut Docent, la negociació del qual ha de començar de manera urgent, com demanarem després des d'ANPE en el punt de precs i preguntes, s'estableixi un mecanisme similar i amb els mateixos requisits de titulació, perquè el professorat del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny (cos 596) es pugui integrar en el cos de professors d'arts plàstiques i disseny (cos 595). I, d'altra banda, el professorat pertanyent al cos de mestres passi a formar part del grup funcionarial A1, perquè tots els mestres posseeixen el títol de Grau o equivalent a l'efecte d'accés a la funció pública docent.

MINISTERI:

Prenen nota de les aportacions realitzades i quan tinguin l'esborrany del RD d'integració ens convocaran de nou.

 

2.- CRITERIS DE DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ DE PLACES D'OCUPACIÓ OCUPADES DE MANERA TEMPORAL DE LA FUNCIÓ PÚBLICA DOCENT.

MINISTERI:

Presenten el document orientatiu per al càlcul de places que s'oferirà als processos d'estabilització, tant per concurs de mèrits com pel nou sistema de concurs oposició, i que ha estat acordat amb les CCAA i sobre la base de les directrius donades per la Secretaria d'Estat d'Administracions públiques. Els processos d'estabilització hauran d'estar acabats el 31/12/2024, inclòs el procés de pràctiques. Les convocatòries per aquest sistema d'estabilització hauran d'estar publicades abans de la fi de 2022 i les OEP abans de l'1 de juny d'enguany.

 

ANPE:

Tornem a assistir a nova reunió informativa sobre un aspecte relacionat amb els processos d'estabilització, en aquest cas per a conèixer un document sobre el càlcul de places que ja ha estat acordat amb les CCAA i que ja s'han reunit, s'estan reunint o es reuniran per a treballar sobre la base del mateix. Això torna a demostrar l'absència de negociació sobre aquest tema, que s'uneix a la de les modificacions del RD 276/2007, l'esborrany del qual es va presentar en una Taula de negociació el passat 21 de desembre i no es va tornar a saber res més.

Per això, volem preguntar pel desenvolupament de la modificació del RD 276/2007, sense oblidar que part d'una concepció de l'estabilització allunyada del funcionament i de l'estructura funcionarial del sector docent i que provocarà més desestabilització que estabilització. A més, en la citada Taula de Negociació, celebrada el passat 21 de desembre, i en l'única en la qual s'ha abordat aquest tema, des d'ANPE plantegem una sèrie de dubtes sobre la viabilitat jurídica del projecte de modificació de l'actual RD 276/2007 presentat i, per això, sol·licitem un informe jurídic de l'advocacia de l'Estat per a garantir la viabilitat jurídica del que es plantejava i que, per tot el que s'ha exposat aquí per part del Ministeri, no ha canviat substancialment sobre el presentat en el seu moment.

Pel que fa al concurs de mèrits, que obliga a realitzar la Llei d'estabilitat en els termes pactats amb alguns sindicats. Des d'ANPE, al marge de l'anterior, tenim seriosos dubtes de la seva aplicació i encaix en el sector docent, ja que és un sistema dissenyat i acordat per altres organitzacions sindicals, enfocat fonamentalment per a places d'altres col·lectius d'empleats públics, i pot tenir fatals conseqüències en l'estabilitat del professorat de determinats cossos i especialitats si no es dissenya bé i s'adapta al nostre sector. Dins dels interrogants i de les qüestions a tenir en compte que ens preocupen, des d'ANPE volem ressaltar:

 • El concurs de mèrits, a l'ésser un concurs de lliure concurrència convocat per les diferents CCAA i que no requereix de cap presencialitat, propiciarà que tot el professorat pugui participar i de fet el faci en totes les convocatòries que realitzin les CCAA en les quals s'ofereixin places de la seva especialitat i que, els que tinguin la màxima puntuació arribin a obtenir plaça en més d'una Comunitat Autònoma i, en triar una d'elles, quedin la resta vacants. Aquesta situació, si no és remeiada, comportarà: que es quedin multitud de places desertes, que hauran de ser ocupades novament per un interí.
 • En aquest procés de lliure concurrència podem trobar-nos cossos i especialitats les places de les quals convocaran unes CCAA per aquest concurs de mèrits i altres no, per haver convocat places des de 2016 fins ara. Tal vegada el cas més cridaner és el del cos de professors d'EOI, on les CCAA que no han convocat oposicions després de 2016 es vegin obligades a treure totes les places vacants existent per aquest sistema, amb participació de docents de tot l'Estat, mentre que la resta de CCAA traurà aquestes places per concurs oposició. Produint-se desigualtats en l'ingrés i accés entre els diferents territoris.
 • Quant a l'experiència, tant en el concurs de mèrits com en el concurs oposició, demanem, en el còmput de l'experiència en el barem dels processos d'estabilització es computi per curs escolar i no per anys. De tal manera que s'obtingui la màxima puntuació per cada curs a qui hagi completat X mesos per curs escolar, així evitem les discriminacions i desigualtats en el còmput del temps de serveis entre els interins que aquests anys enrere no han estat contractats durant els mesos d'estiu en la seva respectiva comunitat autònoma. Així ho tenen establert en els barems de mèrits de les borses de treball de moltes CCAA, entre elles el propi Ministeri que, en l'Ordre *ECD/697/2017 que regula la formació de les llistes d'aspirants a exercir llocs en règim d'interinitat a Ceuta i Melilla defineix com a “any escolar” i atorga la puntuació màxima per curs a l'interí que hagi treballat almenys 165 dies en el curs escolar (5 mesos i mig) tal com recollia l'Acord ANPE-MEC de 1994 pel qual els interins han estat nomenats, durant els mesos de juliol i agost, si acreditaven en el curs escolar aquest temps mínim de serveis.
   

D'altra banda, i seguint amb la puntuació de l'experiència, continuem demanant que, en determinats cossos docents, com en el de mestres, no es distingeixi la puntuació d'experiència en funció de l'especialitat exercida.

També volem ressaltar novament que aquest nou sistema d'ingrés, tant el de concurs de mèrits com el del concurs oposició, propiciarà que molts funcionaris de carrera optin pel mateix i presentar-te per lliure i no pel sistema de promoció interna, per a accedir a un altre cos docent, perquè és un sistema molt més senzill i assequible.

En definitiva per a ANPE aquest sistema té molts interrogants, tant jurídics com de procediment, que si no són corregits i aclarits provocarà que el procés d'estabilització que pretén no sols no s'aconsegueixi, sinó que puguem trobar-nos des d'una anul·lació judicial dels procediments que es realitzin, fins a una pèrdua dels llocs de treball per part de molts dels interins, que porten molts anys ocupant determinades places i que ho han fet com a interins “per obligació” a causa de l'escassa o nul·la oferta de places de la seva especialitat que han fet les diferents Administracions Educatives.

Finalment, i com ANPE ha demanat en multitud d'ocasions, l'única solució a l'estabilitat de les plantilles i per a reduir dràsticament la taxa d'interinitat, no passa únicament per modificar el sistema d'ingrés i accés als cossos docents, sinó per canviar el concepte de taxa de reposició i que aquesta no sigui màxima, sinó mínima, obligant al seu torn les CCAA al fet que en un termini breu treguin a oferta d'ocupació pública el màxim de places possibles per a reduir la seva taxa d'interinitat per sota del 8%.

 

MINISTERI:

L'advocacia de l'Estat ja ha donat el vistiplau a la modificació del RD 276/2007. Això com la resta de dictàmens i informes dels diferents òrgans, així com tots els textos que ha anat havent-hi en el desenvolupament del mateix han estat remesos al Consell d'Estat que aquest dijous es reuneix per a realitzar el seu dictamen a aquest. Del text que va passar per Mesa només hi ha hagut modificacions de qüestions de forma i de tècnica normativa, al marge que totes les especialitats d'FP tindran prova pràctica.

 

3.- PRECS I PREGUNTES:

ANPE:

CALENDARI NEGOCIACIÓ DESENVOLUPAMENT ADDICIONAL SETENA LOMLOE: ingrés, carrera professional, tots els docents a l'A1, jubilació anticipada, …

Exigim i urgim al Ministeri que presenti un calendari de negociació per a començar des de ja el desenvolupament de la Disposició Addicional Setena, fonamentalment l'Estatut Docent i tot el que haurà de contemplar el mateix: nou model d'ingrés i accés als cossos docents, inclusió de tots els cossos docents en el grup funcionarial A1, carrera professional docent, consolidació de model de jubilació anticipada, horari lectiu màxim del professorat, retribucions, permisos, llicències, excedències mínimes per a tot l'Estat, etc.

El passat 19 de gener es complia el termini marcat per la *LOMLOE perquè el Ministeri presentés “una proposta normativa” i solament s'ha presentat un document amb 24 propostes per al debat. Si des del Ministeri d'Educació i FP i, per extensió, del propi Govern, es vol afrontar realment aquesta reforma necessària i llargament demandada pel professorat, s'ha de començar des de ja i negociar i acordar, amb els representants del professorat, una proposta de Llei d'Estatut del funcionari Docent no universitari, que sigui portada, posteriorment, al Congrés per a la seva aprovació final, però comptant amb l'aval previ del professorat. Si això es fa així assegurem una norma marc que podrà romandre en el temps al marge dels vaivens polítics.

 

 

*ANPE, el sindicat de l'Ensenyament Públic.

 Docents com tu.

5 d'abril de 2022

 

 informe-taula-ministeri-5-04-2022
 
 Taules de negociació Docents *ANPE Informa

 

 

 

ANDALUSIA. Novetats sobre oposicions i oferta d'ocupació tractades en la Taula Sectorial d'Educació d'Andalusia
31 ENA, 2022
*andalucia
En la reunió de la Taula Sectorial celebrada avui, la Conselleria d'Educació i Esport ha presentat l'esborrany del pròxim Decret d'Oferta d'Ocupació Pública corresponent a l'any 2022


 Acció sindical Taules de negociació Oposicions
INFORME MESA NEGOCIACIÓ DEL PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI DEL MINISTERI D'EDUCACIÓ I FP (27/01/2022)

27 ENA, 2022
*image-taula-*negociación2
Primer document per a l'inici del debat sobre la reforma de la professió docent d'ensenyaments no universitaris i integració del professorat tècnic de *fp en el cos de professors de secundària


 Taules de negociació *ANPE Informa
Informe Mesa Negociació del Personal docent no universitari del Ministeri d'Educació i FP
29 *ABR, 2021
*accion_sindical
El Ministeri planteja els següents canvis i modificacions del RD 276/2007 que es fan necessaris després de l'entrada en vigor de la *LOMLOE,


 Acció sindical Taules de negociació
Esborrador i anàlisi d'impacte normatiu aportats pel Ministeri relativa a la situació dels Professors d'FP
25 FEB, 2021
legislació-3
Després de la reunió de la Taula de Negociació del Personal Docent celebrada el 24 de febrer, el Ministeri ens ha arribar l'esborrany i l'anàlisi d'impacte normatiu de la proposta que es formula relatives a la norma amb rang de Llei en tramitació *qu


 Acció sindical Taules de negociació
Informe taula negociació del personal docent no universitari del Ministeri d'Educació i Formació Professional
24 FEB, 2021
*istock-532049662
Podeu consultar el resum amb els temes que s'han tractat en la taula de negociació d'avui, 24 de febrer de 2021.


 Acció sindical Taules de negociació

informe-mesa-ministeri-05.04.2022