Resum Mesa Sectorial de dilluns 3 de maig


03 Maig, 2021

RESUM MESA SECTORIAL DE DILLUNS 3 DE MAIG


A la mesa sectorial d’avui dilluns 3 de maig, hem tractat:

1. Proposta de resolució de comissions de serveis per a l'IEDIB, per al curs 2021-22.

2. Decret pel qual es regula el Règim d’organització i funcionament del Centre d’Innovació de Formació Professional de les Illes Balears (CInFP-ib).

Pel que fa al punt 1, respecte a les comissions de serveis per a l'IEDIB, es proposa, per una part prorrogar per al curs 2021-2022 les comissions de serveis atorgades anteriorment i per l’altra part aprovar la convocatòria pública per cobrir, mitjançant un concurs públic de mèrits i en règim de comissió de serveis per la resta de places que es treuen en aquesta Resolució.

Ens comuniquen que les places poden ser de jornada sencera o parcial. Pel que fa a les places de jornada parcial suposen fer feina presencialment al centre on es té la destinació i a distància a l’IEDIB.

Hem fet la petició que a l’horari que s’estableixi, per tal que sigui més operatiu, s’afegeixin al menys 2 sessions de teletreball ja que se fan moltes videoconferències i els companys del costat es molesten entre ells.

Pel que fa als aspirants que vulguin optar a les places d’aquesta convocatòria podran apuntar-se a la formació específica necessària coincidint amb les dates de publicació de la convocatòria. La previsió de la publicació d’aquesta convocatòria serà aquesta mateixa setmana.

Pel que fa a la constitució de la comissió de selecció trobam a faltar major presència de representants de l’IEDIB a l’hora de valorar els candidats, ja que tan sols 1 membre ho trobam poc enriquidor per llocs de feina que són tan específics. Des de Conselleria ens han escoltat i valoren positivament aquesta proposta i es tindrà en compte.

▪️  El termini de presentació de sol·licituds (annex 4) i la documentació justificativa serà de 6 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació al BOIB.

▪️  La comissió de serveis té una durada màxima de dos anys i està condicionada a una avaluació anual positiva.

▪️  La relació de places per especialitat a les que se pot optar són:

- Alemany (EOI): 0,5 plaça

- Anglès (EOI).1 plaça

- Biologia i geologia: 0,5 plaça

- Català: 0,5 plaça 

- Cultura clàssica: 0,5 plaça

- Francès: 0,5 plaça

- Informàtica (tecnologies de la informació): 1 plaça

- Informàtica (sistemes operatius): 2,5 places

- Intervenció sociocomunitària: 1 plaça

- Processos sanitaris: 2 places

- Procediments sanitaris i assistencials: 1 plaça

- Serveis a la comunitat: 0,5 plaça 

- Sistemes electrotècnics i automàtics: 0,5 plaça 

- Sistemes i aplicacions informàtiques: 2 places

Pel que fa al punt 2, per finalitzar la Mesa Sectorial de dia 27 d’abril sobre la creació d'un nou CINFP (centre de formació per a la formació professional a Balears), ANPE insisteix que els CEPs actuals poden absorbir aquesta formació.

Hem començar la reunió demanant si aquest centre ja s’ha posat en marxa amb independència de l’opinió de la part social segons vàrem llegir a la web de la Conselleria.

Cal dir que a l’article 3, a les funcions apareix “Elaborar el programa anual de formació tècnica especialitzada,... de les diferents famílies professionals....” es preveu en el futur augmentar el nombre d’assessors per tal que les 22 famílies professionals es vegin representades?

Pel que fa al Personal del nou CInFP (Centre d’Innovació de Formació Professional de les Illes Balears), a l’article 4 diu que “estarà integrat per un director o directora, un secretari/ària, personal assessor de formació professional i personal d’administració i serveis. Els llocs de treball de direcció i assessories tenen la consideració de llocs de treball de naturalesa docent i han de ser coberts en règim de comissió de servei”. Des d’ANPE demanam si els costos derivats d’aquest personal, ara i en el futur són assumits pels doblers dels fons europeus o tindran una partida dintre del pressupost d’educació anualment? Ja que des del sindicat trobam que la despesa en nous càrrecs, en aquests moments no s’entendrà per part dels docents que han vist retallada la seva nòmina un 2%.

D’altra banda hem insistit que si es pretén donar un impuls a la formació professional perquè s'han establert uns criteris de promoció i titulació que permeten la promoció de curs amb grans mancances d'aquests nous professionals. Aquests criteris són especialment alarmant en els nous titulats d'FP, ja que aquests estudis consten de tan sols 2 anys, on aquesta promoció, sense haver adquirit les capacitats bàsiques per al futur desenvolupament de la professió d'aquests nous titulats, generarà grans deficiències quan surtin al camp laboral.

Des d’ANPE no hem oblidat que encara tenim pendent l’equiparació del professorat d’aquest cos amb grau al nivell A1, on també s’hauria d’haver inclòs a tots els docents del cos A2 que presentin una titulació universitària. També hem posat de manifest que al professorat tècnic d'FP li preocupa el que passarà amb el seu futur professional amb l'aprovació de la LOMLOE, per la qual cosa no entenem perquè aquest punt no s'ha tocat, així com també establir com serà la quota de professorat d'FP per al curs següent, especialment per la necessitat de baixar les ràtios de les formacions pràctiques.

Al torn de paraula hem comunicat a Educació que amb l’endarreriment de la decisió de la vacunació, s’ha produït una gran incertesa entre el professorat ja que els docents han rebut pràcticament la vacuna d'AZ, per això demanam que es transmeti  a Sanitat si es pot donar la voluntarietat d'elecció als docents que es vulguin administrar la 2a dosi, ja que molts de docents reclamen la seva immunització.

Des de l’Administració ens han informat que al llarg del mes de maig es publicarà el llistat definitiu amb la composició dels tribunals d’oposicions. També s’està elaborant un protocol de salut tant pels aspirants com pels tribunals que al llarg de les properes setmanes rebrem. Pel que fa a la vacunació encara no tenen informació. S’ha confirmat que el pressupost per generar el nou centre d’FP, així com les despeses derivades i la intenció d’ampliar els assessors, provindrà del pressupost educatiu, amb la qual cosa ens reiteram en contra de la proposta.