Canvis en els permisos docents amb l'aprovació dels pressupostos


11 Feb, 2021

CANVIS EN ELS PERMISOS DOCENTS AMB L'APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTOS 

Cal tenir en compte les modificacions del Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic:

  • Es dóna nova redacció a les lletres a) i f) de l'article 48 que es refereix a la regulació dels permisos dels funcionaris públics. Aquest articulat es pren com a base per a tots els funcionaris públics, encara que posteriorment pot ser millorat per la normativa autonòmica que reguli cada sector funcionarial.

No es produeixen en aquestes modificacions importants canvis normatius. Es precisa algun paràgraf i se substitueix per una nova redacció.

En concret en el art.48 a) s'inclou com a permís per als funcionaris públics els casos que suposin intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi de repòs domiciliari, d'un familiar de primer grau o de segon grau. Els dies de permís varien com en tots els casos depenent si és un familiar de 1r o 2n grau per consanguinitat o afinitat. És una millora perquè s'amplien els casos on un funcionari pot necessitar aquest tipus de permís per a atendre a cura d'un familiar en la seva recuperació.

En relació amb l'art. 48 f) es dóna una nova redacció, però no suposa cap canvi substancial. Es regula el permís de lactància un fill menor de dotze mesos tindrà dret a una hora d'absència del treball que podrà dividir en dues fraccions. Aquesta modalitat es podrà gaudir únicament a partir de la finalització del permís per naixement, adopció, guarda, acolliment o del progenitor diferent de la mare biològica respectiu. Aquest permís s'incrementarà proporcionalment en els casos de part, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment múltiple.

  • Es dóna nova redacció a les lletres b) i c) de l'article 49, que queden redactades com segueix:

b) Permís per adopció, per guarda amb finalitats d'adopció, o acolliment, tant temporal com permanent: tindrà una durada de setze setmanes. Es concreta i es precisa en aquesta nova redacció el període de gaudi d'aquest permís que podrà dur-se a terme de manera interrompuda i exercitar-se des de la finalització del descans obligatori posterior al fet causant dins dels dotze mesos a comptar o bé des del naixement del fill o filla, o bé des de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció o bé de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d'adopció o d'acolliment.

c) Permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d'adopció, acolliment o adopció d'un fill o filla: tindrà una durada de setze setmanes. Aquest permís es gaudirà dins dels dotze mesos a comptar o bé des del naixement del fill o filla, o bé des de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció o bé de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d'adopció o d'acolliment.

  • També cal destacar la inclusió d'un nou apartat en l'article 50 que regula les vacances dels funcionaris públics

“ El període de vacances anuals retribuïdes dels funcionaris públics no pot ser substituït per una quantia econòmica. En els casos de renúncia voluntària haurà de garantir-se en tot cas el gaudi de les vacances reportades. No obstant això, l'anterior, en els casos de conclusió de la relació de serveis dels funcionaris públics per causes alienes a la voluntat d'aquests, tindran dret a sol·licitar l'abonament d'una compensació econòmica per les vacances reportades i no gaudides; i en particular, en els casos de jubilació per incapacitat permanent o per defunció, fins a un màxim de divuit mesos.”

Modificació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l'Administració Pública Art 2. Es dóna una nova redacció a aquest article que ve referit a la meritació dels triennis, la valoració dels serveis prestats en condició diferent a la de funcionari de carrera i la consideració dels serveis computables quan no s'arribi a completar un trienni en l'altra esfera de l'Administració Púbica última.

Modificació del text refós de la Llei de Classes Passives de l'Estat, aprovat per Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d'abril.

Es dóna una nova redacció als següents apartats:

- Apartat 2 de l'article 33, apartat 3 de l'article 39 i apartat 2 de l'article 41

L'article 33.2 fa referència a percebre una pensió de jubilació o retir i l'acompliment d'una activitat pròpia o aliena que doni lloc a la inclusió del seu titular en qualsevol règim públic de Seguretat Social.

Amb caràcter general és incompatible percebre una pensió de jubilació i l'acompliment d'una activitat, però en el cas d'exercir una activitat compatible, la pensió serà equivalent al 50% de l'import resultant inicial i la persona que sol·liciti la compatibilitat haurà de tenir l'edat de jubilació forçosa corresponent al col·lectiu de funcionaris públics i el percentatge aplicable a l'haver regulador a l'efecte de determinar la quantia de la pensió haver de ser el cent per cent.

No obstant això, si l'activitat es realitza per compte propi i s'acredita tenir contractat, almenys, a un treballador per compte d'altri, la quantia de la pensió compatible amb el treball aconseguirà al cent per cent.

Quan es tracti de l'acompliment d'una activitat de creació artística per la qual es percebin ingressos derivats de drets de propietat intel·lectual, inclosos els generats per la seva transmissió a tercers, la quantia de la pensió compatible amb aquesta activitat serà del cent per cent.

L'article 39.3, fa referència a la determinació de la base reguladora de la pensió de viduïtat que serà del 50% , o un 25% en el supòsit que el causant hagués mort després d'haver estat declarat inutilitzat en acte de servei i li hagués correspost una pensió extraordinària s'incrementarà en 8 o en 4 punts si es reuneixen una sèrie de requisits:

a) Haver complert una edat igual o superior a 65 anys.

b) No tenir dret a una altra pensió pública espanyola o estrangera. El citat increment serà compatible amb aquelles pensions públiques, ja siguin espanyoles o estrangeres, la quantia de les quals no excedeixi de l'import d'aquest. En aquests supòsits, l'increment de la pensió de viduïtat s'abonarà exclusivament per la diferència entre la quantia d'aquest i la de la pensió percebuda pel beneficiari.

c) No percebre ingressos per la realització d'un treball per compte d'altri o per compte propi.

d) No percebre rendiments del capital, d'activitats econòmiques o guanys patrimonials, d'acord amb el concepte establert per a aquestes rendes en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, que en còmput anual superin el límit d'ingressos establert en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a ser beneficiari de la pensió mínima de viduïtat”.

L'article 41.2 referit a la pensió d'orfandat estableix que quan l'orfe no faci un treball lucratiu per compte d'altri o pròpia o quan els ingressos que obtingui en còmput anual resultin inferiors a l'import del salari mínim interprofessional que es fixi a cada moment, també en còmput anual, podrà ser beneficiari de la pensió d'orfandat sempre que, a la data de defunció del causant, fora menor de vint-i-cinc anys. En aquest cas, la pensió s'extingirà quan el titular compleixi els vint-i-cinc anys, tret que estigués cursant estudis, mantenint-se en aquest supòsit la percepció de la pensió d'orfandat fins al dia primer del mes següent a l'inici del següent curs acadèmic.

No obstant això, si l'orfe s'incapacités per a tot treball abans de complir els vint-i-cinc anys d'edat, tindrà dret a la pensió d'orfandat amb caràcter vitalici.