Anpe exigeix al congrés que derogui els articles del RD-Llei 31/2020 que deixa en mans de les CCAA decisions sobre la promoció


30 Sep, 2020

ANPE EXIGEIX Al CONGRÉS QUE DEROGUI ELS ARTICLES DEL RD LLEI 31/2020 QUE DEIXA EN MANS DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES ELS CRITERIS DE PROMOCIÓ I TITULACIÓ

Avui s'ha publicat en el BOE el RD-Llei 31/2020 en el qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit de l'educació no universitària. ANPE fa una crida a tots els grups parlamentaris perquè no convalidin els articles relatius a la promoció i titulació de l'alumnat.

En l'article 5 del RD-Llei 31/2020, sobre els criteris d'avaluació i promoció en Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat i en l'article 6 sobre els criteris per a la titulació en l'Educació Secundària Obligatòria i en Batxillerat, es trasllada a les Comunitats Autònomes la capacitat de regular els criteris de promoció i titulació. La redacció d'aquests articles permet als centres i als equips docents que modifiquin de manera excepcional aquests criteris, sobre la base del que reguli cada administració educativa. Pel que fa a la titulació en ESO i Batxillerat, recull també que, aquesta decisió, “no quedarà supeditada a la no existència de matèries sense superar per a l'accés a totes dues titulacions.”

Des d'ANPE volem denunciar el desistiment de funcions per part del Ministeri d'Educació i Formació Professional. És competència de l'Estat l'expedició de títols acadèmics com recull l'article 149.1 de la Constitució. Els criteris de promoció i titulació haurien de ser comunes per a tot el territori nacional, com són fins ara.

Cal recordar que la LOMCE, i també les lleis anteriors, només permeten promocionar de curs en ESO i Batxillerat amb dues matèries pendents, sempre que no siguin Llengua i Matemàtiques i, excepcionalment, podrà autoritzar-se la promoció d'un alumne o alumna amb avaluació negativa en dues matèries quan aquestes siguin Llengua Castellana i Literatura i Matemàtiques de manera simultània, o en tres que no incloguin al mateix temps a les dues anteriors. A més, és necessari que aquests criteris siguin comuns en tots els territoris, perquè no oblidem que els títols acadèmics, que expedeix el Ministeri d'Educació, tenen validesa en tot l'Estat.

Per a ANPE, no es pot deixar a l'atzar de les Comunitats Autònomes la regulació dels criteris de promoció i titulació i traslladar la responsabilitat de modificar-los als centres i equips docents. Si es manté aquesta redacció no sols es trenca el principi d'inseguretat jurídica, sinó que també es vulneraria el principi d'igualtat d'oportunitats de l'alumnat que, en funció del seu lloc de residència, podrà comptar amb condicions diferents de promoció i titulació. Aquesta decisió agreujaria la bretxa ja existent entre les Comunitats Autònomes.

A l'anterior cal sumar el missatge contrari als valors d'esforç i mèrit de l'alumnat, que emana de la pròpia norma, en la qual es recull explícitament que la promoció i titulació no quedarà supeditada a l'existència de matèries suspeses.

Per a ANPE, buscar la promoció i la titulació automàtica de l'alumnat, sense considerar el nombre de matèries no superades, no és la solució contra el fracàs escolar ni són mesures útils per a contrarestar els efectes negatius que, a nivell acadèmic, està produint la pandèmia.

L'alumnat de l'ensenyament públic serà el més perjudicat per aquesta mesura, fonamentalment el de les classes socials més desfavorides, perquè aquest alumnat no podrà compensar els dèficits d'aprenentatge per un altre mitjà diferent. Augmentarà encara més la bretxa social i minimitzarà les possibilitats de l'ensenyament públic com a “ascensor social” per als grups d'alumnes més desfavorits.

Per tant, demanem al Govern que, per RD-Llei, obligui a baixar les ràtios màximes d'alumnes per aula i l'horari lectiu del professorat en totes les Comunitats Autònomes. Això propiciaria una atenció més individualitzada a l'alumnat i ajudaria a suplir els dèficits d'aprenentatge del curs anterior, millorant els resultats acadèmics dels nostres alumnes. Aquesta seria la millor forma per a ajudar al fet que el màxim nombre d'alumnes puguin promocionar de curs amb totes les garanties, a més augmentaria el nombre de titulats que han superat totes les matèries sense necessitat de modificar la normativa estatal sobre aquest tema. 

En 2012, per RD llei es van pujar les ràtios màximes d'alumnes per aula i l'horari lectiu del professorat, a causa de la “extraordinària i urgent necessitat”, ara és el moment de prendre la mateixa mesura, però en sentit contrari. És per això  que, des d'ANPE demanem als grups parlamentaris que no convalidin els articles 5 i 6 del RD-Llei 31/2020 i, al seu torn, urgim de nou al Govern al fet que realment aposti per millorar el nostre Sistema Educatiu i inverteixi en Educació. 

Madrid, 30 de setembre de 2020