Resum Mesa Sectorial de dilluns 18 de maig


18 Maig, 2020

RESUM MESA SECTORIAL DE DILLUNS 18 DE MAIG


Avui dilluns dia 18 de maig, hem tingut una mesa sectorial extraordinària amb la presència del Conseller d’Educació, on hem tractat:

1. Protocol de desescalada dins l’àmbit educatiu de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En primer lloc hem fet referència a tots els documents i propostes que hem treballat des d’ANPE amb l’únic objectiu d’ajudar a tenir un inici de curs, amb garanties sanitàries i educatives pel setembre. Totes les aportacions, punts clau i preguntes, les hem enviades per email al llarg d’aquest mes.

Des d’ANPE hem presentat 8 línies estratègiques, amb la finalitat de treballarles conjuntament, finalitzar aquest curs telemàticament i, enfrontar les estratègies davant l’inici del proper curs, en funció dels diferents escenaris que ens puguem trobar. El més important serà garantir la seguretat i la higiene a l’inici de curs, així com reforçar i recuperar els continguts anteriors afectats per l’estat d’alarma.

En aquest sentit, des d'ANPE hem proposat tota una serie de PUNTS:

1-CONSIDERACIONS:

 • El reforç del mes de Juliol queda reflectit al Programa d'Acompanyament Escolar que s’ha publicat avui, i serà voluntari i remunerat pel professorat en actiu.
 • Pel que fa a la conciliació de la vida laboral i familiar, els sindicats estam a l’espera de les mesures adequades tal com s’ha publicat als mitjans de comunicació, parlant d’una col·laboració amb Afers Socials, Educació i Ajuntaments.
 • Pel que fa al fons social que el conseller reivindica a l’Estat, per donar suport a les despeses ocasionades pel virus, esperam que les partides destinades a  Sanitat i Educació siguin prioritàries?
 • Reclamam unes instruccions clares i concretes, que resolguin els dubtes dels docents davant els diferents escenaris possibles.
 • Sol·licitam un permís especial per a tots aquells docents en situació de risc perquè puguin continuar amb el teletreball.
 • Pel que fa a l'inici del curs 2020/2021, caldria que:

a) Cap centre ha de començar la seva activitat lectiva si no disposa de les mesures de protecció necessària, pel que fa als recursos humans i materials.

b) Ha d'existir una previsió raonable de materials de prevenció i personal de neteja: tests pels docents, mascarelles, guants, pantalles facials, gel hidroalcohòlic, càmeres tèrmiques i pantalles de metacrilat.

 • Pel que fa a la proposta presentada pel conseller, des d’ANPE pensam que només s'incorpori el professorat que desitgi fer-lo de manera voluntària, i que no s'incorpori l'alumnat 0-6, per raons òbvies.

 

2-PEL QUE FA AL MES SETEMBRE:

 • Cal aprofitar els espais? Baixar la ràtio? Flexibilitzar la jornada dels professors i dels alumnes? Aniran mati i horabaixa? Es farà un increment de plantilla?
 • Es faran classes telemàtiques i presencials? Qui les farà? Suposam que les telemàtiques serà cap als darrers cursos, 4 ESO i Batxillerat? I l’FP, especialment per les qüestions de més pràctica? Com es farà la presencialitat (per manteniment de vehicles caldrà presencialitat, per mòduls de comerç i altres no? Com es determinaran?
 • Respecte als projectes de direcció, i el procés de renovació, demanam que quedi paralitzat i es reprengui el pròxim curs en el mateix punt en el qual es trobaven abans de la pandèmia.


3-QÜESTIONS SOCIOLABORALS:

 • Exigim, un creixement de totes les plantilles docents que permeti una dràstica reducció de les ràtios alumne/professor.
 • ​Ha de prestar-se especial atenció als desdoblaments en Educació Infantil, i al necessari increment d'Auxiliars Tècnics  Educatius.
 • Pel que fa a sobrecàrrega de treball i responsabilitat dels equips directius, que es veu multiplicada, demanam un augment dels seus descomptes horaris per atendre en millors condicions les funcions respecte a la seguretat, la salut i la higiene en els seus centres.
 • ​Referent als centres, cal reduir els grups d'alumnat, aprofitar els espais, plantegem l'ús gradual dels esplais, les entrades i sortides del centre en forma escalonada, l'adaptació de tots els espais possibles a les necessitats existents i, en el cas dels centres que no disposin d'aules suficients, la rotació de l'alumnat perquè tots assisteixin a l'ensenyament presencial, estudiar la possibilitat d’habilitar torns de matí i d’horabaixa, amb l'aprovació prèvia del professorat afectat.
 • Adaptar el transport escolar a les noves mesures de seguretat, incrementant la freqüència de les línies (si se fan torns d’entrada), garantir la distància de seguretat, a més d'exigir a les empreses concessionàries l'ús obligatori de màscares i la desinfecció constant dels seus vehicles.


4-ALTRES QÜESTIONS:

 • Hi ha instruccions sobre calendari de matèries, mòduls per a recuperacions i pendents?
 • Es potenciarà l’IEDIB el proper curs? Ofertarà més Cicles? Es potenciarà l’FP a distància?
 • Que el començament d’aquests alumnes amb tutories és par la fase 2. I la resta de fases?
 • Material: tests pels docents, mascarilles, guants, pantalles facials, gel hidroalcohòlic, càmeres tèrmiques i pantalles metacrilat.

 

5-PROPOSTES PER A LA PLANIFICACIÓ D'ACTIVITATS PREVENTIVES:

 • Dotació d’uniformes pels docents que vulguin, amb roba fàcilment rentable i fàcil d’assecar a 60ºC, per tal de poder rentar-la diàriament per a la seva desinfecció, ja que la roba personal es fa malbé amb els rentat diari en aquestes temperatures.
 • Dotació de material informàtic i connexió suficient a internet tant per al professorat com per a l'alumnat que hagi de seguir la docència des del seu domicili.
 • Pla de digitalització, per la  formació del professorat, de les famílies i de l'alumnat en l'ús de les eines de formació online.
 • Professorat de risc pugui limitar-se a impartir docència online, sense haver d'acudir als centres fins que la situació sigui segura.
 • Menys burocràcia als centres, potenciant l’administració digital (matrícula de l'alumnat, matrícules de menjador i transport escolar).
 • Potenciació d'un Pla d'Acció Tutorial online, que estableixi unes directrius de tutorització i monitoratge de l'alumnat, durant les activitats pròpies de la docència no presencial, i que inclogui mesures específiques per a l'alumnat amb dificultats de seguiment motivades per la falta de recursos digitals, la seva situació d'exclusió social o el seu requeriment d'una atenció pròpia en virtut de les seves necessitats educatives especials.
 • Recomanar als centres incorporar en les programacions didàctiques, una planificació especial per a la impartició de cada matèria o especialitat en la modalitat online, que permeti dur a terme un adequat seguiment de la mateixa en el cas que es produeixi un nou tancament dels centres.
 • A més, totes les Administracions Públiques han de fer convocatòries específiques per a la dotació tecnològica dels centres educatius, elaborar plans de préstecs i cessió de dispositius electrònics a l'alumnat i al professorat que el necessiti, incentivar la formació del professorat sobre la competència digital docent i fomentar els projectes d'innovació en els centres.
 • Potenciar la funció d’assessorament de la Inspecció Educativa.
 • Garantir la seguretat digital de la informació.
 • Potenciar l’IEDIB, i els CEPS, com a centres d’assessorament digital, per tal de minvar la bretxa digital, i solucionar problemes com:

1) Ajudar al docent d'aula en la seva tasca diària.

2) Garantir uns nivells comuns i de qualitat en tot els centres.

3) Disposar de recursos digitals.

3) Disposar d'activitats dissenyades per teleformació, altres genèriques per tothom, i d’altres pels que presentin necessitats educatives especials.

 • Estudiar la possibilitat de potenciar l’IB3, en cas de nou confinament, amb activitats ja dissenyades i planificades, per ajudar a minvar la bretxa educativa.

 

RESUM MESA SECTORIAL DE COMISSIÓ PARITÀRIA

Punt a tractar:

1-Reunió del grup de treball de la Comissió Paritària de Riscos Laborals

A la reunió de la Comissió Paritària del Servei de Prevenció s’han tractat diferents qüestions tècniques referides a la fase de desescalada i a la iniciació de les classes pel dia 27 de maig. De cara a l’inici de curs, la Conselleria ens informa que caldrà replantejar-se tot el sistema actual de funcionament dels centres, per tal d’adaptar-nos a la “nova normalitat”.

Per una banda, ANPE ha destacat que ens preocupa molt el tema de la desinfecció dels espais, sobretot en els espais compartits, o a aquelles aules en les quals imparteixen classe més d’un docent. Pel que fa a la fase 2 seran pocs els docents que assisteixin als centres i per tant cada professor podrà disposar d’un espai propi durant la jornada, de cara a l’inici de curs caldrà evitar la compartició d’espais sempre que sigui possible, ventilar les aules a cada canvi de classe, durant almenys 5 minuts així com disposar d’esprais amb  producte desinfectant (alcohol de 7) a cada aula per poder desinfectar el mobiliari d’ús comú (taula i cadira del mestre, comandament del projector, teclat de l’ordinador, entre d’altres)

Pel que fa al curs de formació de riscos laborals que es pretén des de la Conselleria per tot el personal docent, hem demanat que sigui telemàtic, basat en la prevenció pel Covid19, per aquest estiu i per a tots els docents en actiu. Aquest tema s consultarà amb la DG de primera infància que és qui s’encarrega de la formació permanent. Així mateix ens indiquen que hi ha molta informació a disposició dels docents tant per escrit com infografies, tot i que també valoraran fer un FAQ (preguntes freqüents)

ANPE ha proposat distribuir roba de treball per aquells docents que ho sol·licitin, una roba que es pugui rentar a 60º C diàriament i que s’assequi ràpidament, per tal de seguir les recomanacions bàsiques de prevenció del contagi.

També hem demanat un permís per aquells docents que estan en situació de risc, de manera que se’ls assigni treball telemàtic directament, sense haver de personar-se al centre. Sobre aquesta qüestió, se’ns informa que aquells docents de risc han de complimentar l’annex corresponent i que el servei de prevenció de riscos laborals valorarà cada cas en particular, poden assignar-los teletreball, una incapacitat temporal o la reincorporació al centre.

Altres informacions d’interès per a tots els docents que se’ns han comunicat en aquesta reunió són:

 • Durant aquesta setmana arribarà tot el material de protecció demanat (mascaretes, guants, pantalles facials, gel hidroalcohòlic)
 • S’enviarà informació bàsica a les famílies per conèixer les mesures de protecció que han de seguir.
 • No es contempla fer EF de moment, però de cara al setembre s’han d’evitar esports de contacte, si fa falta dur mascareta, evitar aglomeracions i mantenir distàncies.
 • Actualment només es fan PCR a persones simptomàtiques, ja que només informen si la persona està malalta en aquell moment, però no si l’ha passat i tampoc assegura que en un futur no pugui estar malalta.

Demà rebrem la resposta a totes les nostres propostes, suggeriments, aclariments i línies d’actuació que des d’ANPE hem proposat i ja vàrem enviar al Conseller.

 

proposta-desescalada-conseller-d-educació