Mesa sectorial del 5 de setembre del 2019


05 Sep, 2019

A la Mesa sectorial d'Educació celebrada avui dia 5 de setembre s'han tractat els esborranys de la Resolució per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu d'accés al cos d'inspectors d'educació i la Resolució per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu d'oposicions als cossos docents.

Pel que fa a la Regulació de la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu d'oposicions als cossos docents, destaquem que:
- La fase de pràctiques consistirà en la realització d'activitats d'informació, d'inserció en el lloc de feina, a través de l'exercici de la funció docent tutelada i de formació mitjançant la realització d'activitats formatives.
- La durada de la fase de pràctiques és d'un mínim de cinc mesos d'activitat docent.
- NOVETAT: De manera excepcional i en els supòsits relacionats amb la maternitat i en casos de força major, la durada d'aquesta fase serà almenys de tres mesos.
-Els funcionaris en pràctiques tindran una guia per al docent com suport i orientació. Des d'ANPE hem demanat la publicació al més aviat possible d'aquest document per tal d'ajudar i orientar als funcionaris en pràctiques.
- La valoració positiva del funcionari en pràctiques i per tant la seva qualificació com a "apte", serà sempre i quan aquest superi el 75% dels criteris d'avaluació establerts, els quals també estaran a disposició dels funcionaris en pràctiques.
- Per a la superació de la fase de pràctiques es requereix participar en una activitat de formació permanent d'un mínim de 20 hores. Aquesta activitat ha de ser organitzada pel centre o en qualsevol dels programes formatius establerts en el Pla Quadriennal de Formació del Professorat vigent organitzats pels centres de professorat o per aquesta Administració educativa.

Per altra banda, ANPE ha demanat que als tutors de pràctiques se'ls assigni alguna hora de l'horari per tal de poder reunir-se amb els funcionaris amb pràctiques periòdicament i dur a terme els feedbacks corresponents així com que se us entregui al més aviat possible la guia que haureu de seguir durant el procés.

Finalment, hem recordat a la Conselleria d'Educació que queda pendent una Mesa sectorial específica per tractar totes les qüestions relacionades amb les properes oposicions. Des de Conselleria ens han indicat que haurem d'esperar fins al mes de novembre. ANPE demanarà un procés selectiu just, amb propostes adequades a les necessitats dels aspirants, per tal d'aconseguir millores efectives i realistes de cara a les properes oposicions docents.