Comissions de serveis (mesa sectorial dijous 27 de març)


27 Mar, 2019

RESUM MESA SECTORIAL DIJOUS 27 DE MARÇ

A la mesa sectorial d’avui, hem tractat:

  1. Aprovació de l’acta anterior.
  2. Comissions de serveis curs 2019-2020.
  3. Constitució d’un grup de treball de la Mesa Sectorial d’Educació.
  4. Torn obert de paraula.

1. S’ha aprovat l’acta anterior.

2. Pel que fa a les comissions de serveis, les sol•licituds, amb la documentació acreditativa, s’han de presentar molt probablement del 24 al 30 de maig de 2018, ambdós inclosos. Els requisits són acreditar el coneixement en llengua catalana, haver concursat sense renunciar a l’adjudicació provisional i no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.

A manera de resum, els motius per demanar-la són:

   1. Per motius personals:

a) Per motius greus de salut.

b) Per atendre familiar 1er grau malaltia greu, discapacitat o dependència.

c) Per conciliar vida laboral i la familiar: fills, adopció/acolliment i embaràs.

d) Per qualsevol dels motius anteriors, que han de ser degudament acreditats, sempre que la comissió de serveis impliqui un canvi d’illa del funcionari que la sol·licita.

   2. Per ocupar places en centres que tinguin llocs de feina caracteritzats amb perfils educatius.

En aquest cas els funcionaris s’han d’acreditar amb la formació oferida des de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat.

   3. Per raons de servei en els centres educatius.

a) Per participar en la implantació de plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres.

b) Per ocupar places que impliquin tasques de coordinació.

c) Per ocupar places relacionades amb programes específics o altres projectes del centre.

d) Per ocupar places relacionades amb els nous estudis.

e) Per ocupar places d’ensenyaments esportius de règim especial.

f) Per ocupar places perfilades amb titulacions específiques.

Recordar que serà necessari l’informe favorable del director del centre i el certificat del consell escolar o consell social. Hauran de tenir un mínim d’un 16% d’hores lectives destinades al projecte. Els informes favorables no poden superar el 15 % de la quota assignada al centre el curs 2018-2019.

   4. Per formar part dels equips directius dels centres docents.

Tan sols es podrà sol·licitar una comissió de serveis en un únic centre. En el cas del secretari i cap d’estudis és requisit haver concursat prèviament.

   5. Pels funcionaris que veniu d’una altra comunitat autònoma.

a) Per atendre familiar 1er grau malaltia greu, discapacitat o dependència.

b) Per reagrupament familiar.

Recordau que els opositors no poden configurar equips directius a partir d’enguany.

Ha desaparegut l’apartat dels motius personals, ja que la major part pertanyen a l’apartat de prevenció de riscos laborals.

Per acreditar l’apartat 1.b. es demana més documentació: informe mèdic i certificat de la dependència o discapacitat, entre altres.

A l’apartat 1.c. s’augmenta l’edat del fill/a fins a 6 anys.

S’accepta el canvi dins la mateixa illa, pels opositors aprovats. Recordau que han de romandre 3 anys des de què varen aprovar.

Als centres educatius, les comissions de serveis per raons de servei en els centres educatius, s’amplia demanant la PGA i la memòria.

3. Constitució d’un grup de treball pel que fa a la tutorització dels funcionaris interins i altres assumptes.

Es constituirà un grup de treball en el qual es tractaran assumptes previs a les negociacions. Començarem amb la tutorització dels funcionaris interins.

4. torn obert de paraula.

Demanar que es retorni l’apartat “Per motius personals excepcionals degudament acreditats per la Direcció General de Personal Docent”, ja que aquest permet qualsevol circumstància excepcional.

Des d’ANPE hem demanat les següents informacions:

- OPOSICIONS. A les oposicions hi ha 4200 inscrits, però encara queden les sol·licituds presencials per arribar. Hem demanat que el cas pràctic es faci el mateix dia que la primera prova a València (26 de juny).

- INTERINS. La llista amb les puntuacions provisionals d’interins sortiran al mes de juny.

- FUNCIONARIS. La destinació definitiva del CGT sortirà el 23 de maig pel cos de mestres i el 14 de maig per la resta de cossos.

- CAMPANYA POLÍTICA. Es donarà un permís de 15 dies pels docents que vagin en llistes electorals. La participació electoral es cobrirà amb un substitut.

- ACORD MARC 2. Hem demanat treballar els pressupostos per educació amb la finalitat de revertir les retallades de manera immediata.

Així mateix, la Conselleria ens ha informat de les novetats per a les comissions de serveis per al proper curs escolar. Consultau els detalls aquí.

Com a consideracions generals vos recordam que:

- Les comissions de serveis es concedeixen per un curs escolar i una vegada adjudicada és irrenunciable.

- Únicament es pot renunciar a la sol•licitud de comissió de serveis fins dia 28 de juny de 2018.

- Recordau que els qui demanau comissió de serveis a la nostra Comunitat Autònoma ho heu de fer amb usuari i contrasenya. Pels qui ho feu des d’una altra comunitat ho heu de fer anònimament i demanar per l'apartat 5.

- Per demanar comissió de serveis si optau per l’apartat 2, 3 i 4 no és necessari haver concursat.

Pels qui sou afiliats/des podeu demanar cita i vos ajudarem i assessorarem per tramitar-la. Posau-vos en contacte amb nosaltres al 971461290 o enviant un e-mail a info@anpe-balears.org

 

whatsapp-image-2019-03-27-at-12.30.40--1-