Convocatoria d'ajuts per cursos sobre metodologia d'ensenyament de l'alemany


23 Feb, 2019

Convocatòria d'ajuts per participar a sis cursos de llengua i metodologia de l'ensenyament de l'alemany durant l'estiu del 2019.

Aquesta convocatòria s’adreça al professorat que imparteix l’assignatura d’alemany en nivells no universitaris en centres sostinguts amb fons públics de les Illes Balears i inclou la matrícula del curs, l’allotjament i la manutenció, a més d’un ajut de 150 € per a les despeses del viatge.

Els requisits per participar-hi són els següents:

  • Impartir l’assignatura d’alemany en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears.
  • Estar en possessió d’alguna de les titulacions acadèmiques que capaciten el professorat per ocupar una plaça corresponent a l’especialitat d’alemany, o acreditar com a mínim el nivell C1 d’alemany d’acord amb el que s’estableix a la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 3 de juliol de 2014, publicada al BOIB núm. 91, de 5 de juliol de 2014.
  • No haver rebut cap beca de formació de la Conselleria d’Educació i Universitat o del Goethe Institut per participar en un curs de les mateixes característiques durant els darrers dos anys: 2018 i 2017.

Tal com s’especifica a l’article 7 de la convocatòria, el termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Així doncs, el termini finalitzarà el 8 de març. S’hauran de presentar els annexos 1, 2 i 3, així com la documentació acreditativa per poder valorar la sol·licitud, d’acord amb l’article 10 de la resolució.

boib--alemany-goethe-
annex-i
annex-ii-autovaloraci-
annex-iii