Resum Mesa sectorial dijous 30 d'agost


01 Sep, 2018

A la Mesa sectorial d’Educació cel·lebrada avui s’ha tractat l’esborrany de la Resolució per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu d’oposicions.

De manera general i com a millores per a la fase de pràctiques s’incorporen les modificacions següents:

- La Conselleria posarà a disposició dels opositors una “Guia docent” per a l’elaboració de les pràctiques, concretament en referència a les activitats d’inserció en el lloc de feina.

- La valoració positiva del funcionari en pràctiques i per tant la seva qualificació com a “apte”, serà sempre i quant aquest superi el 75% dels criteris d’avaluació establerts, els quals també estaran a disposició dels funcionaris en pràctiques.

- Per a la superació de la fase de pràctiques es requereix dur a terme almenys 20 hores de formació permanent en activitats organitzades al mateix centre. En el cas que el centre no organitzi cap formació, aquesta es podrà dur a terme a un altre centre o al CEP. El plaç per fer la formació s’amplia fins al 31 de maig.

Així mateix vos recordam que:

- El període de pràctiques és de 5 mesos que s’inicien des del moment en què l’aspirant s’incopora al centre.

- En aquells casos en que sigui necessari (per alguna causa sobrevinguda tal com una baixa, un accident...), els 5 mesos es poden fer fraccionats durant el mateix curs.

- Disposareu d’un tutor assignat per tal que vos doni suport i acompanyi durant tot el procés. En el cas dels PT i AL que feu les pràctiques a un institut, el vostre tutor serà el cap del vostre departament.

Per altra banda, hem demanat que als tutors de pràctiques se’ls assigni alguna hora de l’horari per tal de poder reunir-se amb els funcionaris amb pràctiques periòdicament i dur a terme els feedbacks corresponents així com també que se vos entregui el més aviat possible la guia que haureu de seguir durant el procés.

Finalment, hem recordat a la Conselleria d’Educació que queda pendent una Mesa sectorial específica per tractar totes les qüestions relacionades amb les properes oposicions. ANPE demanarà un procés selectiu just,amb propostes adequades a les necessitats dels aspirants, per tal d'aconseguir millores efectives i realistes de cara a les properes oposicions docents de 2019.