Resum Mesa de Seguiment de l'Acord Marc


08 Jul, 2024

RESUM MESA DE SEGUIMENT DE L’ACORD MARC DE 20 DE JUNY

A les meses de seguiment de l’Acord Marc, s’han analitzat l’estat dels 36 punts tractats amb el compromís de complir i millorar aquest document.

 

1.Carrera professional docent.

▪️ El primer tram ja s’ha abonat d’ofici, i a partir del setembre del 2024 s’obriran convocatòries anuals amb avaluació per aquells que la vagin assolint. Pel que fa al segon i tercer tram, està previst el gener del 2026 i gener del 2027, respectivament.

▪️ La part no consolidable dels equips directius es començarà a pagar el setembre del 2024. Les coordinacions de nivell 1 i 2, definides pels centres al GESTIB, s’abonaran al curs 26/27.

2.Carrera professional d’inspectors.

▪️ Se signarà al mes de juliol, amb efectes retroactius del gener del 2024.

3.Increment retributiu.

▪️ Queda pendent el 2% aprovat per l’Estat, així com el 0,5% vinculat al PIB, amb efectes retroactius del gener del 2024.

4.Compatibilitat dels complements de tutoria i cap de departament.

▪️ Aconseguit des del setembre del 2023.

5.Millora de les plantilles.

▪️ Consolidació de les places creades des del 2016 i negociació d’unes 800 noves afegides a la quota del curs vinent.

6.Convocatòries anuals de concurs-oposició.

▪️ Es faran per illes, on l’augment de quota pot suposar un increment de places convocades a processos selectius, mantenint la interinitat per davall del 8%.

7.Reducció de les taxes per participar en els processos selectius.

▪️ S’han reduït un 50% des del 2024.

8.Integració del professorat tècnic d’FP.

▪️ Aquest procés finalitzarà el 19 de gener 2026, on reclamam un complement equiparador pel professorat no integrat.

9.Creació de grups de substitucions permanents.

▪️ S’ha dotat de 23 places temporals (fins a 9 mesos) a totes les illes, on demanam que es continuï potenciant aquesta figura.

10.Assoliment de les 18 hores lectives a Secundària.

▪️ S’ha calculat la quota als Instituts a 18 h, permetent recuperar la retallada del 2012 amb 18 períodes de docència directa.

11.Assoliment de les 23 h de docència directa dels mestres.

▪️ Els mestres seguiran fent 25 hores lectives però amb 23 de docència directa. Per millorar l’Acord signat, s’ha calculat la quota a 24,5 h, permetent l’entrada de 127 mestres. Seguim reclamant un nou acord que millori el càlcul d’aquesta quota.

12.Places de difícil cobertura.

 ▪️ S’ha aconseguit la catalogació de places de DC a les Meses d’Insularitat, amb complements pendents de signar, per les illes de Menorca, Eivissa i Formentera.

13.Reducció progressiva de ràtios.

 ▪️ Aquest punt està vinculat al Pla d’Infraestructures que es presentarà al mes de juliol. Es pretén arribar a consens polític perquè es pugui mantenir a properes legislatures, ja que es preveu que la remodelació i creació de nous centres pot tenir un termini d’execució de fins a 10 anys.

14.Personal auxiliar administratiu als CEIPs.

▪️ Es recull i es trasllada a negociació a la Mesa de Funció Pública.

15.Restabliment de les llicències per estudis.

▪️ Es presentarà un projecte de llicències no retribuïdes pel curs 24/25 i un altre per les retribuïdes, si escau, al 25/26.

16.Revisió dels fons d’acció social.

▪️ Es proposa una redacció que s’elevi a la Mesa de l’Empleat Públic durant el curs 24/25.

17.Matèria d’habitatge.

▪️ Es va proposar convenis amb empreses turístiques amb preus excessius, on hem plantejat reconduir aquesta situació a ajudes al lloguer i a bestretes ordinàries per interins, per evitar que infraviure el primer mes de contracte.

18.Reducció de mitja jornada voluntària no retribuïda.

▪️ Els funcionaris de carrera poden gaudir d’aquest dret, i els interins tenen l’opció voluntària de triar places a mitja jornada.

19.Reducció d’hores pels majors de 55 anys.

▪️ A tots els centres s’ha carregat una borsa horària d’hores per garantir aquest dret pels funcionaris de carrera amb destinació prevista i pels interins que ocupen vacants de 3 anys. Per aquells que no estan destinats a cap centre encara, se suposa que els centres disposen de marge per poder atorgar aquesta reducció. S’establirà una comissió per detectar si algú no les té aplicades.

20.Regulació dels permisos de maternitat/paternitat de mitja jornada.

▪️ Es tractarà l'octubre de 2024.

21.Regulació d’un any sabàtic retribuït.

▪️ Es tractarà l'octubre de 2024.

22.Millora de la funció tutorial.

▪️ Es tractarà l'octubre de 2024.

23.Revisió del catàleg de malalties professionals.

▪️ Es tractarà l'octubre de 2024.

24.Eliminació de la penalització per absències.

▪️ Les absències per baixes inferiors a 5 dies ja no es descompten.

25.Permisos retribuïts per assumptes propis i sense retribució.

▪️ Queda pendent de valoració.

❌26.Implementació de les 35 hores de jornada laboral.

▪️ Es tractarà l'octubre de 2024.

27.Pla post-estabilització del personal docent interí.

▪️ Actualment, els majors de 55 anys, i 10 d'experiència, tenen prioritat per davant dels baremats, en les adjudicacions de places. S’aplica l’actual Llei d’estabilització del Ministeri, adjudicant vacants fins a un màxim de 3 anys.

28.Pla de formació del professorat.

▪️ Es va presentar al pla quadriennal de formació i s’ha reconduït el CFIRDE a una formació oberta a tots els candidats.

29.Competència digital docent.

▪️ Es millorarà i s'acceleraran els procediments per acreditar els nivells de CD, on s'obrirà aviat el nivell C1 i C2, així com la prova específica.

30.Pla per promoure l’ús de la llengua catalana.

▪️ S’ha augmentat el 50% les hores per PALIC, es mantenen els dinamitzadors lingüístics i es mostren oberts a propostes concretes que es facin des de la Mesa.

✅31.Protocol contra les agressions als docents.

▪️ Funcionarà per comunicació telemàtica (NADIB), a partir del setembre del 2024, avisant al departament de Prevenció de Riscos Laborals.

32.Pla d’igualtat i conciliació.

▪️ Es tractarà a l'octubre de 2024, on s'haurà de crear una comissió d'igualtat.

33.Pla de simplificació burocràtica.

▪️ Es troba en vies d’elaboració, i es treballa amb els secretaris dels centres per identificar els processos que generen més paperassa.

34.Simplificar el procediment d’avaluació.

▪️ Els claustres ja disposen d'una avaluació simplificada voluntària.

35.Pla d’infraestructures educatives 2023-2027.

▪️ El Conseller ja ha finalitzat les visites de tots els centres i presentarà aquest mes, un pla que intentarà consensuar amb la resta de partits polítics.

36.Es proposarà un pla de climatització de centres.

▪️ S'inclourà en el Pla d’Infraestructures educatives i es troba pendent d’un informe tècnic de la UIB. La voluntat és fer-ho, de manera temporitzada, però manquen recursos humans.