Resum Mesa Sectorial divendres 7 de juny


07 Jun, 2024

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DE DIVENDRES 7 DE JUNY

 

La mesa sectorial d’avui s’ha desenvolupat amb el següent ordre del dia:

1. Proposta de procediment de tutorització dels funcionaris interins pel 24/25.

2. Proposta de convocatòria del procés d’adjudicació de destinacions provisionals dels funcionaris docents pel curs 24/25.

3. Torn obert de paraula.

 

Pel que fa al procediment de tutorització, ens plantegen l’opció que s’ha negociat amb la part social per millorar el procediment, d’aquí que:

▪️ El període de tutorització per al curs 2024-2025 comença el dia 1 de setembre de 2024 i finalitza el 16 de juny de 2025, tots dos inclosos.

▪️ Amb la intenció de minvar la burocratització, els funcionaris interins i personal laboral docent, amb 30 dies consecutius o 60 discontinus de treball efectiu a centres públics de les IB, constaran com a tutoritzats sempre que no hagin estat objecte d'informe desfavorable del director.

▪️ Hem aconseguit, pels exclosos de català i/o màster pedagògic, que puguin quedar tutoritzats pel curs vinent esmenant els requisits sense haver d’esperar dos cursos.

Des del sindicat hem proposat aquesta flexibilització, perquè els docents que apostin per l'ensenyament públic se puguin tutoritzar al més aviat possible.

Pel que fa al procés d’adjudicació de destinacions provisionals, ens informen que han introduït alguns canvis per tal de garantir que es cobreixin totes les vacants a l’inici de curs escolar.

Han destacat alguns aspectes tal com:

Equips de substitucions urgents.

Es proposa ampliar aquests grups de mestres de PRI també a l’especialitat de PT (per cobrir aules UECCO, suports i atendre alumnes que canvien de centre) així com places d’àmbit a secundària per facilitar la cobertura de substitucions de curta durada, especialment, a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera.

Des d’ANPE hem reclamat que s’incrementin aquests grups per donar resposta a les necessitats dels centres i fer atractives aquestes substitucions, permetent la continuïtat laboral al docent que opti per aquesta tipologia.

Places de molt difícil cobertura.

Ens presenten un índex vinculat a l’especialitat, illa i jornada per determinar les places de molt difícil cobertura, amb criteris pendents de concretar, com:

- Quan hi hagi 5 aspirants per plaça, que siguin illes de Menorca, Eivissa i Formentera i impliquin docència directa.

- Quan una plaça no es cobreix després de ser oferida 14 dies a Menorca, Eivissa i Formentera

Perfilació psicòleg educatiu.

Les funcions d’aquesta figura es definiran a les Instruccions perfilant especialitats de FOL, Intervenció Sociocomunitària, Orientació i Serveis a la Comunitat.

Pel proper curs escolar s’oferiran als docents interins que disposen del perfil requerit. Si no es cobreixen, es tramitaran pel procediment urgent. Al curs 25/26 es podrien oferir als funcionaris de carrera.

Control de la temporalitat (adjudicació de vacants).

Ens expliquen que la Llei d’estabilització obliga a executar les vacants ocupades per funcionaris interins. Una vegada oferides per concurs-oposició, si la plaça queda sense cobrir ja no podria ser ocupada per un interí, llevat que es canviï el codi de la plaça. D’aquesta manera es permetria la continuïtat laboral per 3 anys més, podent optar a aquesta vacant en un proper procés d’adjudicació.

Procediment de substitucions.

Ens expliquen que en aquests moments disposam del tràmit ordinari voluntari telemàtic de cap de setmana, del tràmit extraordinari obligatori telefònic i del tràmit urgent voluntari. Amb la intenció d’agilitzar aquesta gestió el cap de setmana es realitzarà de manera simultània i telemàtica, el tràmit ordinari i extraordinari.  

Així, els canvis introduïts són:

Que el tràmit extraordinari obligatori telefònic, passa a ser telemàtic i en cap de setmana.
Que el tràmit setmanal inclourà una part voluntària corresponent al tràmit ordinari i a una pantalla següent s’haurà de fer la selecció obligatòria de la resta de places atenent a petició d’illes i tipus de jornada, aquestes només s’adjudicaran en cas que cap aspirant hagi seleccionat la plaça voluntària.
Per demanda sindical, es mantindrà una única renúncia injustificada durant el curs escolar (comodí) en cas de plaça adjudicada de manera extraordinària. Si es vol optar per aquest comodí s’haurà d’indicar   telemàticament al tràmit setmanal (que serà l’equivalent a la renúncia injustificada telefònica, agilitzant la gestió de les  adjudicacions).
El fet de no participar en el tràmit setmanal implica que l’Administració et podrà adjudicar una plaça d’ofici atenent la petició de jornades i illes. En aquest cas, suposaria l’ús de la renúncia injustificada de manera automàtica.
Tenint en compte aquests canvis i per demanda sindical, es podrà modificar la petició d’illes i jornades, a un nou tràmit al juliol.
L’oferiment de places s’adjudicarà en 6 fases, prelades, que explicarem a un zoom més endavant.
Es manté un tràmit extraordinari de trucades telefòniques o mail per garantir la cobertura de places renunciades i no cobertes en el procediment anterior o en el procediment urgent (el qual permet l’entrada de nous aspirants).
L’exclusió de llistes es manté a dos cursos escolars, però es permetrà participar en els tràmits urgents amb la consegüent reintegració a la borsa.
Es manté el canvi de disponibilitat trimestral.

Ordre d’adjudicació.

1.Camps d’aprenentatge, CEP, sindicats i ATD

2.Equips directius (col·lectiu 1, 2 i 3)

3.Suprimits i desplaçats

4.CS per projecte i raons de servei (IEDIB, col·lectiu 1, 2 i 3)

5.Expectativa 2022 i reingressats

6.CS places a altres illes (col·lectiu 1)

7.CS per motius personals (col·lectiu 1 i 2)

8.Expectativa 2023

9.Suprimits i desplaçats, expectativa i reingressats sense català

10.Funcionaris en pràctiques del 2024

11.CS places a altres illes i després motius personals (col·lectiu 3)

12.CS d’altres CCAA (col·lectiu 3 i 4)

13.Interins que mantenen la vacant per 3 anys

La incorporació efectiva al nou centre s’ha de produir no més tard del 6 de setembre si el funcionari té tasques pendents al centre anterior, informant prèviament al director del centre on té la nova destinació.

▪️ La novetat respecte a anys anteriors és que els opositors del 2024 van per davant de les CS de col·lectiu 3, per tal de garantir plaça a l’illa on han aprovat.

El calendari dels tràmits d’adjudicacions provisionals serà:

Pels funcionaris de carrera desplaçats per manca d’horari o sense destinació definitiva: del 15 al 18 de juliol fins a les 09.59 hores. Amb la publicació de l’adjudicació provisional el 18 de juliol, i la definitiva el 19 de juliol.

Pels funcionaris en pràctiques: del 23 al 25 de juliol a les 09:59 hores. Amb la provisional el 25 de juliol, i la definitiva el 26 de juliol (incloent-hi la publicació de les CS).

▪️ Per ambdós col·lectius serà obligatori, si no, s’adjudicarà una plaça d’ofici.

▪️ Aquesta adjudicació es farà com un concurs de trasllats, triant centres i no places, amb la següent prelació: V, TP o Substitució de tot el curs escolar. 

 

Calendari provisional dels processos de l’estiu.

 • Tràmit renúncia V i TP de 3 anys: del 10 al 14 de juny
 • Publicació llistes definitives CS: del 17 al 21 de juny
 • Tràmit esmena requisits per mantenir V: del 27 de juny al 2 de juliol
 • Publicació llistes dels tutoritzats: de l’1 al 5 de juliol
 • Publicació ATD, CEP, alliberats i SES: 11 de juliol
 • Publicació llistes definitives interins: 12 de juliol
 • Tràmit modificació illes/funcions interins: del 15 al 20 de juliol
 • Publicació llistes “redefinitives” interins: entre 25/26 de juliol
 • Publicació llista interins mantenen V: Prov: 29 juliol/ Def: 30 juliol
 • Tràmit incorporació d’àmbits: del 31 juliol al 28 d’agost
 • Tràmit d’esmena requisits català/màster: >31 de juliol
 • Tràmit canvi de disponibilitat: del 26 al 30 d’agost
 • Tràmit previ de presa de possessió: > 26 d’agost
 • 1r tràmit ordinari de substitucions: del 29 d’agost al 2 de setembre
 • 1r tràmit urgent: del 3 al 5 de setembre

 

Hem demanat que s’incloguin totes les places disponibles a cada tràmit, inclòs la previsió de jubilacions reclamades fins a 30 de setembre, les TA i VP. Pel que fa a la segona volta de les CS hem incidit que es faci almenys una segona volta telefònica per les situacions més difícils sense resoldre.

Al torn de paraula hem recordat que:

Hem remarcat la importància de treballar mesures econòmiques potents per la Mesa d’Insularitat convocada per la setmana vinent, amb la intenció d’ajudar a cobrir totes les places disponibles, facilitar residències pel professorat i plantejar aquestes mesures retributives per tots els docents afectats, ja siguin desplaçats i residents. L’Administració respon que faran un plantejament de millores retributives progressiu a curt, mitjà i llarg termini, on duran també a negociació el plus de perillositat, penositat i toxicitat.

Finalment, hem sol·licitat si els tribunals d’oposició poden comunicar als aspirants una previsió de dates de la part pràctica per aquelles especialitats que han de desenvolupar més d’una prova, permetent als opositors que puguin organitzar-se amb la provisió dels recursos necessaris per al desenvolupament de dits exercici, com passa al règim especial o a determinades especialitats d’FP.