Mesa Sectorial de dia 24 de maig


24 Maig, 2024

MESA SECTORIAL DE DIA 24 DE MAIG

A la Mesa Sectorial d'avui l'ordre del dia ha estat el següent:

 1.  Lectura i aprovació de l'acta anterior.
 2.  Proposta de convocatòria de comissió de serveis voluntària, de dos llocs de feina a PORT-UIB.
 3. Proposta de comissió de serveis de caràcter voluntari, amb 5 hores setmanals per a l'organització de les proves Cangur dins el marc del PORT-UIB.
 4. Proposta de convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis la plaça de director del CFIRDE.
 5. Convocatòria per cobrir en comissió de serveis, places de directors als CEPs.
 6. Proposta d'instrucció sobre la gestió d'absències i permisos del personal docent que participen en els procediments selectius.
 7. Proposta de modificació de convocatòria pública per formar part de la borsa de funcionaris interins per al curs 2024-2025.
 8. Torn obert de paraula.

 

Després d'aprovar l'acta anterior, l'Administració proposa 4 llocs de feina al PORT UIB mitjançant comissions de serveis, 2 a jornada sencera al Port UIB i altres 2 amb una destinació de 5 hores setmanals per a l'organització de les proves cangurs (3 h lectives i 2 h no lectives).

 • Les convocatòries es publicaran a: http://dguni.caib.es
 • Termini de presentació de sol·licituds: del 29 de maig al 12 de juny de 2024.

Des d'ANPE hem demanat quan es faran públiques la resta de places oferides per comissions de serveis extraordinàries on ens responen que aniran traient anualment, les places dels CEPS així com la intenció de dotar d'estructura CAIB la Conselleria en els llocs de feina amb funcions més administratives.

Pel que fa a la proposta de comissió de serveis per cobrir la direcció del CFIRDE des de l'1 de setembre fins al 15 de juliol:

 • Requisits: Ser funcionari de carrera, haver exercit de director almenys quatre anys i presentar un projecte de treball.
 • Termini de presentació de sol·licituds: 10 dies naturals des de la publicació al BOIB, amb una còpia per registre d'entrada i una altra a sfpp@dgpdocen.caib.es dins el termini establert.

L'administració ens explica que adjudicaran aquesta plaça de la mateixa manera que es fa per cobrir les direccions dels CEPs per afavorir la transparència i les oportunitats. Des d'ANPE hem demanat el tancament d'aquesta entitat per la despesa que suposa, on proposam reconduir els assessors que treballen per aquest servei i assumir aquesta formació des del CEP, ampliant les places que s'ofereixen per fer aquests cursets.

Seguidament, es proposa la convocatòria en comissió de serveis per cobrir places de directors als CEPs, des de l'1 de setembre fins al 15 de juliol.

 • Requisits: Antiguitat mínima com a funcionari de carrera de 6 anys.
 • Presentació de la sol·licitud, la documentació i el projecte de treball: 10 dies naturals des de la publicació al BOIB, amb una còpia per registre d'entrada i una altra a sfpp@dgpdocen.caib.es dins el termini establert.
 • Es pot triar com a màxim dos centres.

Pel que fa a la gestió d'absències i permisos relacionats amb el procés selectiu hem demanat que a partir de dia 21 de juny fins a dia 30 de juny de 2024 que es permeti disposar del dia anterior i posterior quan hi hagi una prova, almenys quan suposi un desplaçament per canvi d'illa, i sempre que s'hagin finalitzat les tasques pendents del centre. La proposta s'ha acceptat.

Pel que fa a les modificacions de les llistes d'interins:

 • Es canvia la redacció del tràmit urgent.
 • S'ajusta a 3 dies els trimestres per canviar la disponibilitat (i no 10),
 • S'incorpora el perfil 240 de "psicòleg educatiu" com una iniciativa lligada a la prevenció que impulsi la promoció de la salut mental i el benestar emocional dels alumnes. Aquesta acció suposaria la incorporació d'uns 35 psicòlegs per als centres de secundària. Per accedir al nou perfil:

- S'ha d'haver participat en el tràmit d'interins i estar en possessió del títol de Llicenciat o Graduat en Psicologia.
- Habilitat de Psicòleg General Sanitari, Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica o Màster General Sanitari (PGS).
- Col·legiat/ada al Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears.


Des d'ANPE ens semblaria bé que primer s'oferesqui aquesta gestió als docents funcionaris i després als interins de la borsa, així com reivindicar la dotació de la figura de la infermera escolar als centres públics, ja que aquestes responsabilitats no haurien de recaure sobre els docents.

Al torn de paraula hem demanat:

 • Que es contempli el reconeixement de les tutories al Conservatori i a les EOI, amb la intenció que aquests docents puguin puntuar al barem d'interins i cobrar a efectes oportuns per la tasca que realitzen, tenint en compte la normativa establerta que regeixen aquests ensenyaments. Ja fa més de 3 mesos que des d'ANPE ens vàrem reunir amb la DG de Planificació per parlar d'aquest tema. El director general de personal ens ha respost avui que ho estudiaran per si es pot fer possible.
 • Que davant la manca de professionals d'algunes especialitats, els interins que esmenen el català al llarg de l'estiu i han fet feina, puguin ser declarats tutoritzats, i no haver d'esperar un altre curs escolar. El director general ens ha respost que ho plantejarem la pròxima vegada que tractem la tutorització.
 • Que se'ns presenti una previsió dels processos educatius pendents i es convoqui la comissió de seguiment de l'Acord Marc, per calendaritzar els punts pendents.

Ens informen que el portal de l'aspirant s'activarà una vegada que els tribunals s'hagin constituït, que s'incorporaran 90 docents més d'FP en la quota del curs vinent, que la llista provisional d'interins es publicarà a finals de la setmana vinent i que la quota s'obrirà als centres del 17 al 21 de juny.