Alumnes que van realitzar les pràctiques no remunerades abans del 01/01/2024 poden recuperar les cotitzacions per a la jubilació


13 Maig, 2024

ALUMNES QUE VAREN REALITZAR LES PRÀCTIQUES NO REMUNERADES ABANS DEL 01/01/2024 JA PODEN RECUPERAR LES COTITZACIONS PER A LA SEVA JUBILACIÓ

Els alumnes que van realitzar les seves pràctiques abans que es fes efectiva l'obligació de cotitzar a la Seguretat Social, podran recuperar fins a un màxim de cinc anys de cotització a l'efecte del còmput per a incapacitat permanent, jubilació i viduïtat, orfandat i altres prestacions en favor de familiars.

En el cas de pràctiques no remunerades, la seva realització haurà d'haver-se produït amb anterioritat a l'1 de gener de 2024. En el supòsit de pràctiques remunerades amb anterioritat a l'1 de novembre de 2011.

Aquests alumnes tenen la possibilitat de signar un conveni especial amb la Seguretat Social. Un conveni especial és un acord que se subscriu amb la Seguretat Social per a ampliar les cotitzacions. L'alumne en aquests casos ha de pagar les quotes a la Seguretat Social. La quota mensual ascendeix a 288,29 euros. L'ingrés pot fer-se d'una sola vegada o de forma fraccionada.

El termini de sol·licitud de subscripció d'aquest conveni especial és de dos anys. La sol·licitud d'alta es pot realitzar a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social, mitjançant l'emplenament del formulari electrònic.

  • Normativa: Ordre ISM/386/2024, de 29 d'abril, per la qual es regula la subscripció de conveni especial amb la Seguretat Social a l'efecte del còmput de la cotització pels períodes de pràctiques formatives i de pràctiques acadèmiques externes regulades en la disposició addicional cinquantena segona del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, realitzades amb anterioritat a la seva data d'entrada en vigor.
  • Informació i Sol·licitud