Resum Mesa Sectorial de dimarts 26 de març


26 Mar, 2024

MESA SECTORIAL DE DIMARTS 26 DE MARÇ

 

A la Mesa Sectorial d’avui l’ordre del dia ha estat el següent:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió núm. 368, de 24 de gener de 2024.

2. Proposta de resolució per a la convocatòria d’oposicions 2024.

3. Proposta de resolució per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig per confeccionar els tribunals d’oposicions 2024.

4. Pla Pilot Voluntari de Llengua.

5. Proposta de la convocatòria de comissions de servei curs 2024-2025.

6. Proposta carrera professional dels inspectors d’educació.

7. Informació relativa a l’increment de la dotació del personal de suport i benestar emocional.

8. Torn obert de paraula.

 

Després d’aprovar l’acta anterior, s’ha decidit unànimement reprendre la sessió dijous 4 d’abril per tractar els punts referits al pla pilot i a les comissions de servei (punt 4 i 5), on s’anuncia una previsió de 519 desplaçats.

Inicialment, hem remarcat que el gran repte consistirà a fer "cirurgia fina" perquè els processos es desenvolupin de manera equilibrada, facilitant la mobilitat dels funcionaris en propers concursos de trasllats, afavorint el retorn puntual a través de comissions de serveis, mantenir unes oposicions moderades, permetre la continuïtat dels interins i incorporar nous titulats a l'escola pública.

Pel que fa al procés selectiu eliminatori regit pel RD276, s’iniciarà el dissabte 22 de juny, amb 252 places, per illes (considerant Eivissa-Formentera unitat territorial). Es prorroguen els temaris i es manté per sorteig la tria de 2, 3 o 4 temes segons el cos al qual s’opti. Pel que fa al barem es valora fins a dos terços la fase d’oposició i un terç la fase de concurs.

Respecte a les novetats d’aquest procés:

  • Es confirma un nou termini d’inscripció: del 5 al 18 d’abril.
  • Aconseguim realitzar la 1ª prova en dies diferents: part A dissabte 22 de juny i part B dimarts 25 de juny.
  • Per prudència, s’ha considerat les Pitiüses com unitat territorial davant la mobilitat massiva prevista des de Formentera. Atesa la nostra petició es farà per illes a partir de l’any vinent.
  • S’ha reduït la taxa d’inscripció a 41,86€ en compliment a l’Acord Marc.
  • S’hauran d’adjuntar al tràmit els requisits de titulació, català i màster.
  • S’haurà de lliurar la PD/PASA entre l’1 i el 15 de juny.
  • S’esgota l’OPE del 2021, complint la llei d’estabilització.
  • La distribució de places per accés 2 serà del 7%, per l’accés 3 s’ha contemplat fins a 7 places, per l’accés 4 han establert un 5% i l’accés 5 no consumeix plaça.
  • Hem aconseguit que es valori l’experiència 0-3 amb contracte de mestre (A2) i es pujarà fins a 1 punt haver aprovat sense plaça.

Hem demanat que l’exposició de la segona prova es facin en espais adequats i climatitzats, per evitar la calor. A més, hem fet entrega d’un document amb propostes de millora (adjuntada al pdf), destacant que es pugui reclamar en finalitzar cada prova i no al final; que es publiquin les rúbriques d’avaluació i que els casos pràctics siguin homogenis a totes les illes, entre d’altres.

Amb relació al sorteig dels tribunals d’oposicions, es proposa assignar un número a cada funcionari, en un sorteig en format aleatori i no per lletra, respectant la paritat, que es durà a terme el 19 d’abril. Es podran designar com a màxim dos vocals voluntaris per cada tribunal, sempre que hagin obtingut la seva plaça per oposició o concurs oposició. Els tribunals es configuraran amb els funcionaris de l’illa on es desenvolupin les proves, sempre que sigui possible.

S’han revisat les causes d’exclusió, entre les quals s’ha ampliat haver estat tribunals en anys anteriors així com considerar els majors de 55 anys, sempre que sigui possible. Hem reclamat que s’augmentin les indemnitzacions i dietes pels tribunals, actualitzant-les així amb el cost de vida insular i estival.

A la carrera professional del DIE, hem facilitat l’assoliment dels trams de la part consolidable, amb un increment del 50% d’acord amb la carrera docent, que ens marcam com a objectiu per a tot el professorat.

Pel que fa a la part no consolidable, hem acceptat la proposta per la seva analogia amb el plantejament docent, on s’estableix una pujada proporcional a la dels càrrecs directius i un 20% de coordinacions per grups de treball. Hem trobat oportú que es valori la simplificació de l’avaluació, en la mateixa línia que es va determinar per als docents.

Al punt de dotació del personal de suport, ens informen que els CEIPs iniciaran el curs amb 47 ATEs més, garantint un mínim d’un professional per centre. També s’incrementarà la quota d’orientació als CEIPs, on els centres d’una línia passaran de 2 a 3 dies, els centres de dues línies passaran de 3 dies a jornada sencera i els de tres línies passaran a disposar d’hores de compensació per destinar al personal de suport (PT i AL).

Pel que fa als IES, s’inclourà el perfil de psicòleg per pal·liar l’assetjament i garantir el benestar emocional de l’alumnat. Es va acordar amb el col·legi de psicòlegs la creació d’una borsa de professionals per facilitar la gestió de la contractació.

També hem reivindicat la dotació de la figura de la infermera escolar als centres públics, ja que aquesta responsabilitat no hauria de recaure sobre els docents.

propostesmilloraopos2024-
causes-d-exclusiÓ-de-tribunals