Resum Mesa Sectorial de Dilluns 27 de Novembre


27 Nov, 2023

MESA SECTORIAL DE DILLUNS 27 DE NOVEMBRE

 

A la Mesa Sectorial d’avui hem tractat els següents punts: 

1. Lectura i aprovació de les actes de sessió núm. 361 a 366.

2. Proposta d’oferta pública d’ocupació per a l’any 2023.

3. Proposta de convocatòria amb comissió de serveis per proveir un lloc de feina com a inspector@ accidental a l’illa de Menorca.

4. Torn obert de paraules.

  • Després d’aprovar les actes anteriors, en el segon punt del dia ens han presentat l’OPE 2023 corresponent al 120% de la taxa de reposició i tal com determina la Llei, aquestes places s’han d’executar en futurs processos selectius en un termini màxim de 3 anys.

En aquest punt, tenint en compte que les oposicions estan directament vinculades a les OPEs, des de la nostra organització hem demanat que es duguin a terme les oposicions en compliment de l’Acord Marc i si en aquests moments hi ha alguna previsió envers quines especialitats són susceptibles de convocar-se o no. També ens hem interessat en si aquestes es duran a terme pel procés selectiu eliminatori i si tenen previst determinar el nombre de places per illes, malgrat que sigui orientatiu.

Així, ens informen que, en principi, per a la  propera convocatòria d’oposicions, s’inclouran 164 places d’aquesta OPE i a més 157 places pendents de les OPE anteriors, sumant un total de 321 places pel procés selectiu d’enguany. Així, ens han compartit un esborrany per cossos i especialitats, malgrat que pot presentar algunes modificacions de fins a un 10% de la proposta.

L’Administració també ens confirma que queda pendent a concretar, probablement a finals de febrer, el número exacte de places per illes que s’inclouran a la convocatòria esmentada.

 

  •  Al tercer punt es convoca 1 plaça al DIE com inspector accidental a Menorca, de la mateixa manera que convocatòries anteriors, amb un concurs de mèrits i una prova pràctica.

▪️ Requisits: funcionari de carrera, amb antiguitat i experiència de 8 anys, amb títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o equivalent i els coneixements de llengua catalana.

▪️ Presentació de sol·licituds telemàtica.

▪️ Termini de participació: 7 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació. Des d’ANPE hem demanat quina és la data prevista de publicació, on ens responen que la intenció és enviar-ho a BOIB aquesta setmana, per cobrir la plaça de Menorca al més aviat possible.

▪️ Durada: d’un any, prorrogable si no es convoca per procés selectiu.

▪️ Hi haurà una comissió de valoració, on s’estableix un concurs de mèrits i una prova pràctica, que s’ha de superar amb un mínim de 5 punts sobre 10 (amb una anàlisi i resolució, i una posterior lectura i defensa).

▪️ Publicació dels resultats: a la pàgina http://die.caib.es

▪️ Les bases de la convocatòria (annex 1), el model de sol·licitud (annex 2), el barem (annex 3) i el full d’autovaloració dels mèrits (annex 4).

 

  • Al torn obert de paraula,

Des d’ANPE ens hem interessat per saber quan es preveu que s’obrin les llistes d’interins, ja que tenim molts de docents pendents per incorporar-se al borsí. El Conseller i el director general ens han convocat a una Mesa Tècnica per tractar aquest punt i treballar la propera convocatòria, on la intenció és poder publicar-la la darrera setmana de desembre permetent així obrir el tràmit durant el segon trimestre.

Per altra banda, des de la part social hem mostrat interès per continuar complint els punts de l’Acord Marc, on hem insistit en la importància de poder crear la Mesa d’Insularitat per tal d’aportar propostes i solucions a les dificultats que suposa trobar un habitatge, fer front a la carestia de la vida i establir places de difícil cobertura, especialment a les illes menors.

Finalment, el Conseller ens ha confirmat el compromís d’incloure al voltant de 200 professionals més al cos de mestres per al curs 24-25.

 

  • Informació de la Proposta de places ofertades aquí