Resum Mesa Sectorial de divendres 20 d'octubre


20 Oct, 2023

MESA SECTORIAL DE DIVENDRES 20 D'OCTUBRE

Hem assistit a la Mesa Sectorial amb la presència del Conseller d’Educació, on hem tractat el següent ordre del dia:

1. Proposta de convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit autonòmic per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d’educació.

2. Proposta de convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit autonòmic d’inspectors d’educació.

3. Proposta de modificació de la carrera professional dels funcionaris docents.

 

3️⃣  La reunió ha començat per la modificació de la carrera professional amb la intenció d’incloure col·lectius que havien de quedar recollits a la convocatòria, tal com, docents en situació de serveis especials, en excedència i llicències d’estudis, entre d’altres. Així, s’estableix un nou termini de renúncies per les persones que es trobin en aquest supòsit, de l’1 al 30 de novembre.

2️⃣ En relació a la convocatòria del CGT d’inspectors hem incidit en que es pugui concursar amb el màxim de places disponibles possible.

1️⃣ Quant a la proposta del CGT pels cossos docents, el Conseller ens informa que la intenció és convocar-lo, per tal d’establir les pautes que permetin la mobilitat dels funcionaris de carrera i dels nous incorporats.

➡️ Envers a les nostres preocupacions, des d’ANPE hem transmès:

▪️ Que malgrat que el Ministeri estigui en funcions, ja s’hauria d’haver reunit amb la resta de CCAA per coordinar aquest tràmit, i així, almenys podrien donar resposta a les demandes expressades pels docents.

▪️  Que els funcionaris en expectativa i desplaçats a altres indrets puguin optar per solucions viables, com comissions de servei extraordinàries que permetin el retorn dels professionals.

▪️ Cal escoltar totes les opcions, opinions, avantatges i inconvenients, que es plantegin a la Mesa, així com estudiar la seva legalitat, abans que l’Administració determini com es durà a terme.

▪️ Per poder assolir una destinació definitiva, cal disposar de la màxima plantilla possible sense que comporti futures supressions ni amortitzacions. D’aquesta manera hem proposat afegir les vacants per planificació educativa, incloure les jubilacions previstes, contemplar una quota extra (provinent de les reduccions horàries) així com sospesar el càlcul de la plantilla del cos de mestres a 24 h.

➡️ També hem volgut recordar que no se'ns va tenir en compte quan ja vàrem advertir de les dificultats que suposava aplicar aquest procediment en una comunitat afectada per la insularitat, on només vàrem poder incidir a establir el requisit lingüístic per resoldre l’alta taxa d'interinitat amb el professorat de balears.

Una vegada compartides les reflexions de la part social i tècnica, el Sr. Vera ens ha convocat per continuar la reunió el proper dilluns.