Resum Mesa Sectorial de dimecres 11 d'octubre


13 Oct, 2023

 

MESA SECTORIAL DE DIMECRES 11 D'OCTUBRE

Hem assistit a la Mesa Sectorial amb la presència del Conseller d’Educació, on hem tractat el següent ordre del dia:

1. Proposta per incrementar les hores per activitats de formació permanent relacionades amb la competència digital quan suposi més de 75 hores a l’any.

2. Criteris de plantilla curs 2024-25.

3. Torn obert de paraula.

 

L’esborrany del primer punt fa referència a la necessitat d’impartició d’activitats de formació permanent del professorat per a la millora de la competència digital, com a segona activitat, quan aquesta superi les 75 hores anuals. Ens informen que el nombre d’aquests docents és limitat, amb la qual cosa ens proposen incrementar en algunes hores la ponència d’aquestes activitats formatives digitals davant la manca de ponents (en la mateixa línia que es va aprovar l’ampliació de determinades activitats i tasques l’any passat). Tampoc es descarta la possibilitat de poder instruir a nous docents com a futurs formadors, però la urgència instaurada pel Ministeri no deixa més marge de temps.

Des d’ANPE hem recordat que al BOE s’estableixen tres procediments d’acreditació a través de: la formació, proves específiques i titulacions oficials que acompleixin el 80% dels indicadors. D’aquesta manera hem donat el nostre vistiplau, condicionat a què es contemplin les propostes estatals que facilitin l’acreditació en competència digital flexibilitzant la normativa autonòmica, on a més, el Sr. Vera s’ha compromès a enviar una carta a Madrid per sol·licitar un ajornament dels terminis.

En segon lloc, s’ha tractat l’esborrany que inclou els criteris específics per establir les plantilles orgàniques dels centres docents, on es proposa que tots els centres consolidaran com a mínim el 92% de la mitjana de les quotes dels tres darrers cursos escolars així com el 100% de les places tipificades com a vacants en la quota del curs 2023-2024. Aquesta proposta de mínims, establirà les vacants que sortiran al proper concurs de trasllats autonòmic, on es millora que als IES i al Règim Especial, després de la consolidació de la primera plaça a 8 hores (abans 9), la següent consolidi a partir de 16 períodes lectius (abans 17), permetent un increment significatiu de la plantilla dels centres. En la mateixa línia, s’han dificultat les supressions, augmentant a 12h l’eliminació de la primera plaça (quan abans eren 10h).

Els tècnics de la Conselleria ens comuniquen que cal augmentar la plantilla en 1100 places per poder asseure a tothom en una destinació definitiva, la qual cosa suposa un esforç considerable per poder dur al màxim possible les places en joc. A més, serà la Conselleria qui s’encarregarà de catalogar les places per garantir aquest fet, on els centres podran fer modificacions, a posteriori.

Des del sindicat, el nostre desig inicial és que tothom pugui assolir una destinació definitiva, per això hem demanat que a l’hora de determinar aquests criteris es garanteixi la màxima plantilla possible sense que comporti futurs docents suprimits o desplaçats de la plaça, ja que després de concursar, els funcionaris perden la seva puntuació per antiguitat una vegada acceptada la plaça, i no ens podem permetre una ampliació fictícia que suposi amortitzacions massives els anys venidors. En aquest sentit, hem de recordar que en aquest procés podran participar 13.000 funcionaris de carrera, amb la qual cosa, amb la intenció de garantir aquesta proposta, hem reclamat:

  •  Afegir les vacants per planificació educativa que s’insereixen cada any, a causa d’alumnat nouvingut i d’incorporació tardana, que s’ha acceptat.
  •  Que s’incloguin les places esdevingudes per jubilacions fins a 31 d’agost de 2024, que s’ha acceptat.
  •  Evitar la creació de places “fantasma” per eludir supressions posteriors amb el mal de cap que suposa pels funcionaris esgotar la puntuació, que s’ha acceptat.
  • Que es calculi la plantilla a partir de les 24 i 18,5 hores, al cos de mestres i resta de cossos, respectivament, on el primer s’estudiarà i la resta s’accepta.
  • Que es doti als centres d’una “borsa de quota extra” per acceptar les reduccions horàries dels majors de 55 anys, ara que quasi tots són funcionaris i es pot preveure al centre on seran destinats, que s’ha acceptat.
  • Que es contemplin les vacants itinerants entre centres propers, on ens diuen que no és possible per la normativa del concurs.

Per acabar, en el torn obert de paraula, i per les al·lusions fetes, ens han informat de la situació que es planteja envers a l’imminent concurs de trasllats.

Des de la part social hem traslladat al director general la preocupació que els docents ens han fet arribar aquestes setmanes, on la situació personal de cada un és comprensible i demanen una solució per evitar un trasllat ingrat. En aquest sentit, l’Administració ens recorda que la normativa establerta ve donada des del Ministeri i que la Conselleria s'ha de regir per les condicions legals que s'estableixen entre territoris, on l'únic marge de maniobra possible que ens proposen és decidir: si es convoca o no el concurs general de trasllat de caràcter autonòmic.

Davant aquesta situació, des de la nostra organització consideram que endarrerir aquest procés un any no resoldrà el conflicte, sinó que l’agreujaria al restringir la mobilitat dels 10.000 docents que participen voluntàriament.

D’acord amb aquestes circumstàncies i atenent els criteris de plantilla exposats, hem reclamat, que es possibilitin el màxim nombre de places possible, sense supressions i que la resta de la quota i les itineràncies s’ofereixin en comissions de servei extraordinàries que permetin el retorn dels professionals que al·leguin motius humanitaris, com ara situacions de conciliació, cura familiar o altres circumstàncies, que donin resposta a les peticions de més necessitat, condició que s’ha acceptat.

Finalment, el director general s'ha referit a Madrid com el causant d'aquest malestar i s'ha compromès a possibilitar aquest increment de places i atorgar comissions de servei especials.

Des del sindicat hem subratllat que des de Madrid no se'ns va tenir en compte quan ja vàrem advertir de les dificultats que suposava aplicar aquest procediment en una comunitat afectada per la insularitat, on només hem pogut incidir a establir el requisit lingüístic per resoldre alta taxa d'interinitat amb el professorat de balears.