Mesa Sectorial de dimarts 29 d'agost


30 Ago, 2023

MESA SECTORIAL DE DIMARTS 29 D’AGOST

L’ordre del dia de la mesa sectorial d’avui ha estat:

 1.  Instruccions d’inici de curs 2023/2024
 2. Criteris de quota de professorat de centres públics 2023/2024.
 3. Esborranys de resolució d’avaluació curs 2023/2024.
 4. Esborrany de resolució per proveir inspectors accidentals.
 5. Esborranys de proposta d’acords de Consell de Govern per a l’aplicació, al curs 2023-2024, dels acords núm. 15, 18, 20 i 24 de l’Acord Marc.
 6. Torn obert de paraules

La mesa s’ha iniciat amb el tractament del cinquè punt, on es proposen per dur a Consell de Govern els següents punts de l’Acord Marc, el pagament del primer tram de la carrera professional docent, juntament amb la proposta de retribuir simultàniament el complement de tutor + cap de departament, quan s’exerceixen ambdós càrrecs. Ambdós han quedat aprovats però pendent de tràmits burocràtics, amb la intenció d’abonament dels efectes retroactius des de principi de setembre.

En relació al punt 24, contempla l’eliminació de la penalització retributiva per IT inferior a 5 dies, encara que derivi o no en baixa mèdica, tal com té el sector sanitari. Després de la negociació se va acceptar la recuperació d’aquest dret, que queda pendent de l’elaboració d’un Pla que reguli el control de l’absentisme. D’aquesta manera el personal docent i laboral no tindria descomptes retributius en cas de pocs dies.

Quant al punt 15, pel restabliment de les llicències per estudis, es presentarà una resolució de com es regulaven, abans de dues setmanes.

En relació al punt 18, per la reducció de mitja jornada voluntària no retribuïda per a tot el personal docent, l’Administració va plantejar defensar aquesta proposta sense establir límits ni requeriments d’edat, amb la condició que aquestes fossin per tot el curs i sempre que hi hagi professorat per cobrir aquesta substitució, per no deixar un curs sense el seu docent.

En darrer lloc tractàrem la regulació dels permisos de maternitat/paternitat de mitja jornada, on s’acceptava la proposta presentada al punt 20.

Pel que fa al professorat tècnic varen informar que estan preparant una resolució que permeti la contractació com a experts al cos d’FP i una altra normativa de professors especialistes pel cos de règim especial.

Seguidament, en relació al quart punt per proveir les places del DIE amb inspectors accidentals, es proposa fer-ho de la mateixa manera que convocatòries anteriors, on han substituït la part de l’entrevista per una prova pràctica per veure com es defensa l’aspirant.

 • Requisits: funcionari de carrera, amb antiguitat i experiència de 8 anys, amb títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o equivalent i acreditar els coneixements de llengua catalana.
 • Presentació de sol·licituds telemàtica, on es plantegen 3 places a Mallorca, 1 a Menorca i 1 a Eivissa.
 • Termini de participació: 7 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació, que està prevista per la setmana vinent.
 • Durada: d’un any, prorrogable si no es convoca per procés selectiu.
 • Hi haurà una comissió de valoració, on s’estableix un concurs de mèrits i una prova pràctica, que s’ha de superar amb un mínim de 5 punt sobre 10 (amb una anàlisi i resolució, i una posterior lectura i defensa).
 • Publicació dels resultats: a la pàgina http://die.caib.es
 • Les bases de la convocatòria (annex 1), el model de sol·licitud (annex 2), el barem (annex 3) i el full d’autovaloració dels mèrits (annex 4).

Com ha novetat estableixen que, en cas que quedi una plaça buida i cobrir-la de seguida, aquesta s’oferirà al candidats aprovats sense plaça per ordre de prelació, independentment de l’illa on hagin superat el procés selectiu, la qual cosa s’ha acceptat.

Quant al primer punt es proposen les instruccions per l’inici de curs no hem donat suport en aquest punt, ja que se segueixen contemplant aspectes del ROC anterior i de qüestions provinents de la normativa de l’antic executiu (LEIB) encara no resolts, així com el marcatge lectiu i alguns aspectes en les reduccions horàries del professorat. L’administració informa que per qüestions organitzatives i necessitat de funcionament del centres, aquestes instruccions es prorrogaran enguany però es negociaran unes noves al llarg del curs.

Pel que fa als punts segon i tercer, donada la seva rellevància, aquests es tractaran a una propera mesa, ja que per manca de temps no s’han pogut tractar en profunditat el dia d’avui, però podem anticipar que els futurs criteris de quota per aquest nou curs es presenten els previstos segons l’Acord Marc, amb el càlcul a 25 i 18,5 per mestres i professors, i amb els màxims lectius de 18 i 24 hores de docència directa, així com les reduccions per càrrecs, coordinacions, tipologia de centre entre altres. Aquest punt queda pendent de tractar a una altra Mesa, ja que el temps s’ha esgotat.

Pel que fa a l’avaluació pel curs 23-24, es presenten els esborranys per simplificar l’avaluació i retornar a les notes numèriques, on ni pares ni alumnes ni docents entenien els butlletins en colors. Ens informen que els claustres podran decidir continuar amb allò que fien abans, o bé, simplificar amb una nota numèrica l’avaluació, per minvar els tràmits burocràtics. El problema radica en que han de complir amb la LOMLOE, on les reclamacions que es puguin fer comporten haver de tornar a qualificar els criteris d’avaluació i retornar a la complexitat de tasques anteriors. En aquest sentit hem expressat la nostra negativa, on consideram que l’avaluació és una de les tasques més importants del sistema educatiu i per una altra banda, cal donar-li una altra volta a la simplificació d’aquesta normativa, que encara no és suficient.

Finalment, al torn de paraula, ens comuniquen que haurem de parlar del proper concurs general de trasllats en una propera Mesa. Des del sindicat hem considerat que per tenir un inici de curs normal, cal abordar, entre altres aspectes:

 • que falta dotar amb personal d'administració i serveis els centres educatius, si volem reduir la paperassa als equips directius, on molts d'ells han passat les seves vacances baremant beques de menjador i altres tasques que els han impedit desconnectar. De la mateixa manera cal desenvolupar un pla general per minvar la burocràcia i poder dedicar el professorat a la tasca docent.
 • mesures per la recerca d'habitatges assequibles pels docents, especialment a les Pitiüses, on considerem que l’alberg de Formentera no és una solució definitiva al problema, i cal tractar aquestes illes de difícil cobertura, amb un plus d’insularitat com Canàries.
 • adequar les aules a les altes temperatures del setembre, amb un protocol establert i la previsió de ventiladors.
 • cobrir totes les substitucions derivades abans de l'inici del curs escolar.
 • cercar una solució pels nous funcionaris desplaçats d'illa i els seus fills/familiars.