Opositors aprovats el 2023


01 Ago, 2023

ATENCIÓ OPOSITORS APROVATS EL 2023

PELS APROVATS SENSE PLAÇA, se vos han assignat 5 punts a la llista d'interins.

PELS APROVATS AMB PLAÇA, es publicarà al BOIB la llista única per especialitats de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu, entorn al dijous o dissabte, on tindreu 10 dies hàbils, des de l'endemà de la publicació, per presentar la documentació a qualsevol registre oficial:

  • La documentació s'aportarà presencialment, signada per l'interessat o autoritzant una altra persona:

a) Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'ingrés al cos.
b) Fotocòpia compulsada del certificat que acrediti el domini de la llengua catalana.
c) Fotocòpia del DNI.
d) Fotocòpia compulsada del títol de formació pedagògica i didàctica.
e) Certificat mèdic oficial acreditatiu de "no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i l'especialitat per als quals ha estat seleccionat".
f) Declaració jurada.
g) Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals
h) Sol·licitud d'ajornament de la fase de pràctiques, si escau (baixa maternal).
i) Declaració jurada de no trobar-se en cap de les causes d'incompatibilitat.

 

Les docents en situació de maternitat poden demanar realitzar la fase de pràctiques en 3 mesos, tal com es recull a la base onzena de la Resolució de les oposicions.

  • Al mes de setembre sortirà una resolució que regularà la fase de pràctiques.

Les declaracions es penjaran a la web de la Conselleria.

Podeu demanar cita prèvia a la Conselleria aquí.