Indemnitzacions pels membres dels tribunals dels processos selectius


23 Maig, 2023

INDEMNITZACIÓ PER RAONS DE SERVEI PERSONAL A L’ADMINISTRACIÓ DE LES ILLES BALEARS

S’entenen per comissions per raó de servei amb dret a indemnització aquelles que s’hagin de fer fora del terme municipal de residència (municipi en què estigui localitzat el lloc de treball).

Classes d’indemnitzacions:

Dieta: quantitat diària en concepte de manutenció.

 • Sense pernoctar fora del terme municipal de residència:
  • Comissions dins de l’horari habitual de treball: no es percep dieta.
  • Comissions que es duguin a terme totalment o parcialment fora de l’horari habitual de treball: 14,98€.
  • Comissions que es duguin a terme totalment o parcialment fora de l’horari habitual de treball que impliquin desplaçament fora de l’illa de residència: 71,60€ (Fora del territori espanyol: 83,24€).
 • Amb pernoctació fora del terme municipal de residència: 86,57€.
  • El dia de sortida del desplaçament, si la sortida és abans de les 15:00h (sempre que l’hora d’inici de la comissió sigui anterior a les 15:00h): es percep el 100%; Si la sortida és posterior a les 15:00h: es percep el 50%.
  • El dia de tornada del desplaçament, si la tornada es produeix abans de les 15:00h: es percep el 50% de la dieta.
 • Comissions fora del territori espanyol amb pernoctació fora del terme municipal de residència: Annex 4
  • Dia de sortida del desplaçament, si la sortida és abans de les 15:00h (sempre que l’hora d’inici de la comissió sigui anterior a les 15:00h): es percep el 100%; Si la sortida és posterior a les 15:00h: es percep el 50%.
  • Dia de tornada del desplaçament, si la tornada es produeix abans de les 15:00h: es percep el 50% de la dieta.

 

Despeses de viatge: quantitat destinada a la utilització de qualsevol mitjà de transport.

*S’ha de procurar que el desplaçament s’efectuï preferentment en línies regulars o classe turista, llevat que s’autoritzi un de classe superior per causes excepcionals.

 • La quantia de la indemnització ha de coincidir amb l’import del bitllet/passatge.
 • En els casos en que s’utilitzin exclusivament mitjans propis de la Comunitat Autònoma de la Illes Balears: no es té dret a indemnització per aquest concepte.
 • Si s’utilitza vehicle propi: es percebrà la indemnització establerta per quilometratge:
  • Per quilòmetre amb automòbil: 0,240141€
  • Per quilòmetre amb motocicleta: 0,127133€
 • Taxis o vehicles de lloguer: l’import ha de ser el realment gastat i documentat.
 • Altres (justificats amb factura, tiquet o bitllet):
  • Imports de taxis o altre transport des del domicili de residència habitual fins a les estacions/aeroports i des d’aquest fins al lloc de la comissió (i viceversa).
  • Aparcaments públics a aeroports, ports, estacions, fins a un màxim de 72h.
  • Peatges.

 

Despeses d’allotjament: quantitat per allotjament fora del municipi de residència.

*La indemnització ha de coincidir amb l’import  que resulti de la justificació documental presentada, sense perjudici que les despeses puguin ser concertades per l’administració amb empreses de serveis.

 

ABONAMENT DE LES DESPESES

Es calcula per sessions (actuacions de l’òrgan amb un ordre del dia, fase de deliberació i presa d’acord). No computen les sessions informatives (curs presidents i curs GOD).
Per percebre una indemnització, les sessions del tribunal s’han de desenvolupar totalment o parcialment fora de l’horari habitual de treball.

Import de les assistències:

 • President i secretari, per sessió i dia: 85€
 • Assessors especialistes, per sessió i dia: 85€
 • Vocals, per sessió i dia: 75€

Les quanties s’incrementaran un 50% quan les sessions de l’òrgan selectiu tenguin lloc en dissabte o en un dia festiu.

No hi ha un màxim d’assistències. El president ho valorarà.

Com s’acrediten? El dret a percebre les indemnitzacions s’ha d’acreditar mitjançant un certificat del secretari de l’òrgan corresponent, amb la conformitat del president i amb les justificacions que pertoquin.

Com es tramita la sol·licitud de la indemnització? Telemàticament al tràmit.

 

TRÀMIT TELEMÀTIC PER A CERTIFICAR LA CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I DEMANAR LES INDEMNITZACIONS PER PARTICIPACIÓ

 1. És necessari descarregar-se Autofirma i instal·lar-la a l’ordinador.
 2. S’ha d’emplenat el full de càlcul que trobareu aquí i s’ha d’obrir amb LibreOffice Calc.
 3. Només en cas que s’hagi de viatjar des d’una altra illa a l’illa del tribunal haureu d’emplenar l’apartat B del full de càlcul (despeses de viatge).
 4. Una vegada emplenat, s’ha de convertir a PDF i s’ha de signar, amb Autofirma, l’interessat ha de signar el requadre de color blau i el president el de color groc (excepte si l’interessat és el president, havent de signar el requadre groc el secretari).
 5. Una vegada signats els documents de tots els membres, s’accedeix al tràmit telemàtic.
 6. Al tràmit, s’han d’emplenar els camps i annexar tots els documents emplenats i signats pels membres del tribunal, en PDF i sense superar els 2MB. Cada document ha de estar anomenat amb el nom de l’interessat.
 7. Registrar el tràmit, amb l’obtenció del codi de registre.
 8. IMPORTANT:
 • A més d’emplenar i registrar el tràmit, heu de fer arribar els tickets i les targetes d’embarcament signat a un lloc on no tapi informació necessària per comprovar la justificació, a la secretaria general, per una d’aquestes vies:
  • Enviar per correu ordinari a (recomanable fer un índex amb els tickets i targetes d’embarcament per a cada un dels membres del tribunal):CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL, ATT. BEATRIZ BLANCO, 3ª PLANTA SECRETARIA GENERAL, C/ del TER, 16 07009 PALMA
  • Presencialment a na BEATRIZ BLANCO 3ª PLANTA SECRETARIA GENERAL de la CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL
 • Si no es fa, es per el dret al pagament.