Resum Mesa Sectorial sobre la carrera professional


03 Maig, 2023

RESUM MESA SECTORIAL SOBRE CARRERA PROFESSIONAL

A la reunió mantinguda avui, amb els sindicats amb representació a la Mesa Sectorial d’Educació, hem rebut la proposta per al desenvolupament de la carrera professional docent, on l’Administració, una vegada recollides les nostres aportacions, ens explica que l’assoliment d’aquest complement és senzill, amb una part autoavaluable, fent la primera convocatòria de cada tram d’ofici sense sol·licitat amb possibilitat de reclamar si algú ho considera. D’aquesta manera preveuen que el primer tram el consolidaran d’inici 11.000 docents aquest setembre del 2023, el segon tram 8.000 docents i el tercer tram 6.000 docents. Posteriorment hi haurà convocatòries anuals.

 

1. Objecte.

Que sigui per tots els docents.

2. Característiques de la carrera professional docent.

És voluntària, personalitzada, consolidable, progressiva, oberta, incentivada, objectiva, avaluable, actualitzable i amb una part no consolidable vinculada a funcions addicionals i directives.

3. Estructura.

a) Part consolidable: en tres trams cada 6 anys.

- Primer tram: 6 anys

- Segon tram: 12 anys

- Tercer tram: 18 anys

b) Part no consolidable:

- Complement de carrera per a equips directius

- Complement de carrera de nivell 2: menys de 16 unitats

- Complement de carrera de nivell 1: de 16 o més unitats

4. Coordinacions retribuïbles de la part no consolidable.

Pel complement de carrera de nivell 2 o 1 es consideren les coordinacions de cicle, TIC i les preceptives (Normalització lingüística, Coeducació, Convivència i Riscos laborals).

5. Requisits d’accés i progressió de la part consolidable.

- Una vegada efectuada la incorporació a la carrera professional, la promoció a un tram posterior només es pot fer al tram immediatament superior.

- Per aquells amb els 6 anys anteriors treballats i el sexenni reconegut a cada tram, es cobrarà d’ofici, amb avaluació prèvia. Pels futurs candidats es convocarà la carrera més endavant, segons el Pla d’Avaluació.

- La podran cobrar aquells en servei actiu, en serveis especials, en excedència (per violència de gènere, cura de familiars i fills) i en llicència per estudis, on cal tenir una avaluació favorable i no haver estat objecte de sanció per falta greu o molt greu els anys anteriors.

6. Requisits d’accés i progressió de la part no consolidable.

- Pels equips directius es proposa cobrar-la des del setembre del 2024 (pels càrrecs nomenats, on es farà d’ofici, ja que els accidentals no la cobrarien).

- Pels docents amb funcions retribuïbles s’ha de disposar d’una avaluació positiva, i es sol·licitarà mitjançant el GESTIB.

- Pels complements 1 i 2 se suggereix cobrar-la un any després del nomenament, prorrogant-se el temps pendent malgrat que es canviï el coordinador.

7. Avaluació del desenvolupament professional.

- Els paràmetres d’avaluació del desenvolupament professional en el cas de la part consolidable es relacionen amb criteris del treball en equip, avaluació dels alumnes, participació en activitats complementàries, relació amb les famílies, educació inclusiva, baix absentisme laboral, participació en projectes i programes del centre, contribució a la digitalització educativa, elaboració de materials, innovació educativa entre altres funcions del lloc de treball.

- Qui es trobi en situacions particulars, que no sigui a un centre educatiu, també podran accedir amb un criteri específic.

- L’avaluació de la part no consolidable pel nivell 1 i 2, s’entén com a positiva en el curs anterior si ha estat satisfactori, mentre que per assolir el complement d’equip directiu, l’avaluació positiva del director s’estendrà també al secretari i al cap d’estudis. Aquesta es deixarà de meritar quan cessin les funcions (a excepció del nivell 1 i 2 que es prorroga el temps que es va exercir i no es va cobrar).

8. Procediment per obtenir els distints trams de carrera professional.

- Es planteja una convocatòria de caràcter anual, amb avaluació positiva d’un 60% dels indicadors d’ambdues columnes, valorats entre 0 a 2, on avalua el propi docent, el director i un altre membre de l’equip directiu.

9. Comissió de Revisió.

Per les reclamacions presentades en cas de disconformitat.

10. Retribucions.

a) Part consolidable: en tres trams cada 6 anys.

- Primer tram: 600 €

- Segon tram: 960 €

- Tercer tram: 1.440 €

b) Part no consolidable:

- Complement de carrera per equips directius (+30% directors i +50% cap d’estudis/secretari). On aquesta quantia s’ha de sumar a la retribució existent.

- Complement de carrera de nivell 2: 480 €

- Complement de carrera de nivell 1: 720 €

 

Pel que fa a les nostres aportacions i consideracions:

  • Amb relació a la part consolidable, hem insistit a facilitar l’assoliment dels trams, on es planteja el reconeixement d’ofici del primer tram el setembre del 2023, ja que es vincula a la formació (si tens el primer sexenni cobraries el primer tram) i de la mateixa manera es faria pels següents, en 2026 i en 2027 (dates que es poden avançar). Una vegada consolidats els trams als docents que el compleixin, es publicarien les convocatòries anuals per avaluar aquells que vagin complint trams. Respecte a la part no consolidable, on es planteja el pagament pel 2026, s’intentarà avançar el cobrament dels complements 1 i 2, si la situació ho permet.
  • Pel que fa als annexos, hem incidit en el fet que els indicadors avaluables siguin objectius i coherents amb la normativa adient, per no generar confusió ni subjectivitats, així com l’apartat vinculat a la digitalització, on es clarifica que el cobrament de la carrera no està supeditat a l’acreditació digital impartida per l’IBSTEAM.
  • Referent a la graella d’avaluació, és la que vàrem proposar des d’ANPE a l’inici de les negociacions, on vàrem realitzar un estudi amb altres CCAA i vàrem considerar que aquesta era la més objectiva, senzilla i pràctica d’assolir, així com el fet d’incloure l’autoavaluació del mateix docent (que s’ha afegit per aportació sindical), per donar més objectivitat al procés i afavorir que tothom la pugui cobrar.
  • D’altra banda, consideram positiu que s’incrementin els càrrecs dels equips directius, de les coordinacions i d’altres responsabilitats, tal com vàrem suggerir a les primeres reunions, on queda pendent concretar la pujada del complement de tutoria a properes reunions, exigint que s’augmenti per la importància que suposa l’acció tutorial a l’escola.
  • Finalment, envers les quanties dels diferents trams proposats, aquesta la determinam insuficient, però cal dir que suposa l’inici de la seva aplicació (on altres territoris encara no la tenen reconeguda). En qualsevol cas, demanarem una actualització retributiva tal com vàrem exigir per escrit, establint una clàusula de revisió, amb la finalitat d’equiparar-nos en el futur amb els empleats públics de funció pública. Finalitzada la reunió, hem donat el nostre suport, on el proper dilluns subscriurem la Resolució final.

 

Adjunta’m el document presentat als sindicats.

acord-bases-carrera-professional--1-