Resum Mesa Sectorial de dijous 20 d'abril


20 Abr, 2023

RESUM MESA SECTORIAL DE DIJOUS 20 D’ABRIL

A la mesa sectorial d’avui hem tractat:

 1. Resolució de qüestions plantejades a meses anterior envers les oposicions.
 2. Proposta d’esborrany pel procediment d’acreditació de la competència digital.
 3. Torn obert de paraula.

Pel que fa a les oposicions, la Conselleria ha clarificat els següents aspectes:

 • Quant a les oposicions no eliminatòries:

- El termini per presentar la UD/SA serà entre l’1 i 15 de juny. Si l’aspirant no l’entrega dintre d’aquest període, s’entendrà com a renúncia. D’igual manera, la no assistència a alguna de les proves (inclosa la prova pràctica, si és el cas), comportarà l’exclusió del procediment.
- La previsió de dates del procediment és el següent:

15 juny: darrer dia per presentar la UD/SA.
16 juny de matí: informació dels exclosos per no haver presentat la UD/SA.
16 juny d’horabaixa: els tribunals convocaran aspirants que han de fer part pràctica, amb dia i hora, així com a la defensa de la UD/SA per les persones, a fi que les persones d’altres illes puguin planificar-se.
18 juny: acte de presentació + Part A (tema).
A partir de 26 de juny: es convocaran els aspirant per a la següent part.

 • Mentre hi hagi alumnat als centres, els aspirants i els tribunals hauran de tornar al seu centre educatiu, fins dia 26 de juny.
 • Quant a les oposicions eliminatòries, previsiblement:

- Acte de presentació i Part A: 25 de juny de matí.
- Part B: 25 de juny horabaixa.

Quant al procediment d’acreditació de la competència digital, els nivells de competència digital que ens vindran requerits als docents el 30 de juny de 2024 es podran realitzar pels diversos procediments d’acreditació (consultar document adjunt)

 • Encara no se sap quin nivell serà el mínim requerit.
 • Procediment de certificació de la formació (nivells A i B):

- Per acreditar un nivell s’ha de tenir les seves 6 àrees.
- En el cas del nivell C2 es pot acreditar només amb un àrea.
- Es pot obtenir un nivell, sense tenir el nivell inferior.
- El document acreditatiu es podrà descarregar des del Portal del Personal.
- No es tindran en compte congressos, jornades i similars.
- No es reconeixeran formacions obtingudes abans del curs 2020-2021.

 • Pel que fa als títols oficials (nivells A):

- La Conselleria publicarà a ibeducacio.caib.es un llistat amb les titulacions que compleixen els requisits. Encara no hi ha cap títol que acrediti.

 • Quant a la superació de la prova específica (nivells A i B):

- En el cas dels nivells B serà necessari acreditar una experiència superior a 1 mes com a docent a un centre sostingut amb fons públics d’Espanya.
- Inicialment només s’oferirà el nivell A.

 • Pel que fa a l’avaluació a través de l’observació de la tasca docent o anàlisi i validació d’evidències (nivells B i C):

- Es tindrà en compte la documentació aportada per l’interessat i l’observació directa de la pràctica docent.
- Serà necessari acreditar una experiència superior a 1 mes com a docent a un centre sostingut amb fons públics de l’estat espanyol.

Al torn obert de paraula, des d’ANPE hem deixat constància a l’Administració la mancança de desenvolupament de les evidències i experiències per tal de poder acreditar un nivell, a fi que aquestes es clarifiquen perquè els docents sàpiguen com poden realitzar aquesta acreditació i no esperar més per veure quina via d’acreditació els hi convé més.

nivells-competència-digital