Requisits mínims de la PASA


27 Feb, 2023

REQUISITS MÍNIMS DE LA PASA

Publicat al BOIB els apartats mínims que ha de contenir la Planificació Anual de les Situacions d'Aprenentatge.

La planificació anual de les situacions d'aprenentatge per a l'àrea o matèria i el nivell seleccionat ha d'incloure com a mínim, a més d'un índex, que no ha d'excedir d'un full: una introducció; la seqüenciació dels criteris d'avaluació de les competències específiques de l'àrea o matèria (proposta pedagògica) i la vinculació amb les competències clau; una contextualització (coherència de la planificació amb la proposta pedagògica i el projecte educatiu del centre) i la relació d'un mínim de nou situacions d'aprenentatge que formen part de la planificació. També pot incloure annexos.

1599--1-