Mesa Sectorial de dimecres 15 de febrer


15 Feb, 2023

MESA SECTORIAL DE DIMECRES 15 DE FEBRER

A la mesa sectorial d’avui hem tractat:

 1. Lectura i aprovació d’actes anteriors.
 2. L’ampliació per impartir activitats de formació pel professorat relacionades amb la LOMLOE quan suposi més de 75 hores a l’any.
 3. Proposta d’aprovació de la RLT del personal funcionari docent.
 4. Informació sobre el procés d’estabilització.
 5. Torn obert de paraula.

 

Abans de començar, s’ha assignat una partida pressupostària per despeses de lloguer i material fungible a tots els sindicats que han tret representació a les juntes de personal. Des d’ANPE ja vàrem advertir que no hem estat nosaltres els promotors d’aquest punt, de manera, que la nostra organització no rep cap local ni cap subvenció, però com és una decisió de Mesa Sectorial, el que farem és retornar als centres i als docents, la mateixa quantia rebuda en forma de material sanitari, higiènic, educatiu, o bé, mitjançant projectes socials o altres plantejaments similars.

1. S’ha aprovat l’acta anterior.

2. Pel que fa a l’ampliació per la impartició d’activitats de formació ens comuniquen que la intenció és cobrir la demanada formativa que tenen els centres, els tribunals d’oposicions i els formadors del màster universitari. Des del sindicat no ens oposarem però hem fet constar en acta que la LOMLOE s’ha implantat a correcuita i de manera anticipada, on el professorat reclama que primer se’ls havia d’haver permès una formació prèvia i després aplicar la nova normativa.

3. Pel que fa a la RLT ens informen que només es traspassar la plantilla docent de format pdf a excel, amb les 997 noves places que consoliden, per tal què els funcionaris de carrera que han concursat aquest mes de novembre del 2022 puguin ampliar la seva mobilitat i assolir una destinació definitiva desitjada.

Aquesta ampliació suposa més de 300 places per mestres i més de 600 places per la resta de cossos, consolidant així el 92% de la plantilla.

4. Respecte a la informació del procediment d’estabilització, la directora general agraeix la tasca feta pel seu servei per haver baremat més de 10.000 sol·licituds en tant poc temps. Ens informa que avui horabaixa es penjaran les llistes d’admesos i exclosos del Concurs de Mèrits. En concret, des de la nostra comunitat s’han presentat 13.711 sol·licituds, 11.635 peticions admeses i 2.076 excloses. Al llistat d’admesos hi apareixeran tres perfils:

   a) Aspirants admesos (compleixen tots els requisits).
   b) Aspirants exclosos per català a les IB i admesos a altres CCAA (entorn a 200).
  c) Aspirants admesos a les IB i exclosos a altres CCAA pel requisit lingüístic (entorn a 700).

En aquest sentit, es publicaran els llistats d’admesos pels motius a, b i c, així com el llistat d’exclosos per manca d’algun requisit/s d’accés.

Al portal individual del concurs de mèrits es podran comprovar els llistats amb el global d’admesos, el global per especialitat i el barem de cada sol·licitud presentada, el qual apareixerà desglossat en apartats i subapartats, i amb la puntuació prevista per enviar a Madrid, mostrant els criteris de desempat.

Pel que fa al període de reclamacions s’obrirà un tràmit pels aspirants de la llista d’exclosos perquè puguin esmenar els requisits de participació, i un segon tràmit per als aspirants admesos referit als mèrits mal aportats o requisits lingüístics pendents (català i/o valencià). Passat el temps d’esmenes, es publicarà un nou llistat de nous admesos amb les seves respectives puntuacions. Ens informen que s’ha de fer una reclamació per cada especialitat sol·licitada, és a dir, que si un aspirant ha resultat exclòs en dues especialitats ha de fer dues reclamacions i només compta la darrera reclamació que se registri.

Ens comuniquen que els codis d’exclusió més freqüents que s’han trobat són:

 • Per nacionalitat: persones que no tenen nacionalitat espanyola ni formen part de la comunitat europea (per exemple, a causa del Brèxit)
 • Per NIF: DNI/Passaport/visat/targeta resident comunitari. Per exemple, presentar la documentació tan sols per una de les cares/ data de caducitat vençuda...
 • Per delictes sexuals (per estrangers que no han presentat el certificat del seu país d’origen)
 • Per català: presentació del C1 o el C2 i no el seminari específic o FOLC, titulacions escanejades tan sols per una cara...
 • Per titulació d’ingrés: manca de presentació de les dues cares del títol o les taxes d’expedició d’aquest...
 • Per màster de professorat (CAP o equivalent): manca de presentació de les dues cares del títol o les taxes d’expedició d’aquest...
 • Castellà per estrangers: manca de presentació de les dues cares del títol o les taxes d’expedició d’aquest, presentació del SIELE en lloc del DELE
 • Per exempció de pagament:  no s’aporta l’informe ininterromput del SOIB, targeta de família nombrosa amb data caducada, només escanejada una cara de la documentació...
 • Per valencià (a la Comunitat valenciana, on cal presentar només el C1 i no el CCIP ni el CCS).
 • Per discapacitat: no se presenta la documentació addient.
 • Per altres CCAA (ja no és esmenable, en el cas que un participant fa una darrera instància de la mateixa especialitat).

Pel que fa a la baremació d’aquests concurs de mèrits, cal fer menció als apartats de:

     1. Experiència docent. Pel que fa a l’experiència en la matèria de català al cos de  Secundària i a l’EOI s’ha igualat amb la de l’assignatura de Valencià. Així com l’especialitat 0596507, la qual s’iguala amb l’especialitat 0595522. Pel que fa a l’experiència privada i concertada, només serà vàlida si te el vist i plau d’inspecció educativa, invalidant-se totalment si no té aquest segell.

     2. Mèrits Acadèmics. Només es puntua un títol de doctor. Pel que fa a les titulacions de grau i diplomatura, al cos de mestres, si es tenen ambdues, una d’elles sobrepuntua, indiferentment de la que es presenti per l’ingrés, mentre que a Secundària, qui té lligada la diplomatura a la llicenciatura o grau només li compta si presenta la més elevada (grau o llicenciatura) de manera que així li contaria la diplomatura, però no a l’inrevés.

Pel que fa al portal de baremació, s’habilitaran dues columnes per cada instància feta, on es pot descarregar aquesta puntuació en pdf dels admesos i exclosos globals, la baremació per especialitats a les IB i la baremació personal.

Aquesta llista es regenerà amb els nous admesos que tindran 10 dies per esmenar per reclamacions, i després s’enviarà a Madrid, amb la intenció que al mes d’Abril es publiqui el llistat provisional de seleccionats de les 13 CCAA que participen simultàniament, i al juny la llista definitiva de seleccionats.

5. Al torn de paraula, ens diuen que el CGT sortirà aquest mes de febrer, primer Secundària i altres cossos i després el cos de mestres. Pel que fa a la integració del professorat d’FP aquesta estarà retribuïda previsiblement al mes d’abril o maig. Finalment, hem fet arribar la manca d’informació i la incertesa que té el professorat respecte de com s’articularan aquests procediments i ens comuniquen que properament tindrem una mesa informativa per resoldre dubtes.