ANPE aconsegueix ampliar les causes d'exclusió dels tribunals


03 Feb, 2023

ANPE ACONSEGUEIX AMPLIAR LES CAUSES D’EXCLUSIÓ DELS TRIBUNALS

Des d’ANPE hem aconseguit que s’ampliïn les casuístiques i que s’estudiïn les reclamacions particulars. A més, estam a l’espera que s’incrementin les indemnitzacions per formar part dels tribunals.

Aquestes són les casuístiques generals:

 • Que actualment no prestin serveis efectius a cap centre docent.
 • Que actualment es trobin en situació de permís de naixement de fill, d’adopció, de guarda amb finalitats d’adopció i d’acolliment o tenguin un fill menor de tres anys en data 03/06/2023.
 • Que es trobin de baixa per malaltia i a data de 01/04/2023 duguin més de tres mesos de baixa continuada.
 • Que per raons de guarda legal tinguin concedida una reducció d’un terç de jornada o de mitja jornada des de l’1 de setembre de 2022, sempre que aquesta situació es mantengui durant el segon i tercer trimestre escolar.
 • Que durant el curs 2022-2023 es trobin en situació d’alliberat sindical.
 • Que durant el curs 2022-2023 es trobin en situació administrativa de serveis especials o excedència especial.
 • Que durant el curs 2022-2023 es trobin en situació de comissió de serveis a l'estranger.
 • Que a dia 1 d’abril de 2023 es trobin proposats per jubilació per incapacitat.
 • Que a dia 1 d’abril hagin sol·licitat i tenguin acceptada la jubilació amb efectes de dia 1 de setembre de 2023.
 • Que durant el curs 2022-2023 es trobin en situació administrativa d'excedència per guarda legal d'un fill menor de tres anys, o d’una persona major.
 • Que es trobin en situació d'abstenció.
 • Que ocupin un càrrec directiu (directora/director, cap d’estudis, secretària/ secretari, cap d’estudis adjunt) durant el curs 2022-2023, excepte que sigui necessari recórrer a les persones que ocupen aquests càrrecs per poder conformar els tribunals.
 • Que hagin actuat com a membre de tribunal en el concurs oposició de l’any 2020 o 2022, excepte que sigui necessari recórrer a aquestes persones per poder conformar els tribunals.
 • Que hagin actuat com a membre de tribunal en el concurs oposició de l’any 2018, 2019, 2020 o 2022 i tenguin 55 anys o més, excepte que sigui necessari recórrer a aquestes persones per poder conformar els tribunals.

Per les casuístiques específiques s’ha d’enviar un email a provisio@dgpdocen.caib.es i s’estudiarà el cas.

causes-exclusió-tribunals