Erasmus +, programa Acadèmia per a Orientadors i FOL convocatòria 2023


09 Gen, 2023

ERASMUS +, PROGRAMA ACADÈMIC PER A ORIENTADORS I FOL CONVOCATÒRIA 2023

Accés al servei online

Termini de presentació de sol·licituds: des del 23 de desembre de 2022 a les 00.00 fins al 16 de gener de 2023 a les 23.59.

ACADÈMIA és un programa de mobilitat europea de la xarxa Euroguidance dirigit als professionals de l'orientació educativa. El Ministeri d'Educació i Formació Professional, concretament la Subdirecció General d'Orientació i Aprenentatge al llarg de la Vida, dependent de la Secretària General de Formació Professional, s'encarrega de la coordinació d'aquest programa a Espanya, per ser el Centre Nacional de Referència d'aquesta Xarxa.

D'entre les funcions que Euroguidance Espanya assumeix està la de promoure la mobilitat d'aquests professionals a través d'una convocatòria anual vinculada als projectes Erasmus + dels centres o estructures orientadores a les quals aquests professionals estan adscrits durant el curs escolar en vigor.

La finalitat del projecte Acadèmia és promoure cada any la mobilitat dels professionals de l'orientació a Europa, amb els objectius de potenciar la creació de xarxes i la cooperació europea en matèria d'informació i orientació permanent, així com facilitar l'intercanvi de bones pràctiques i mètodes entre els participants.

 • Les diferents visites d'estudi es realitzaran entre els mesos de març a juny. Cada país estableix les dates, lloc i objectius del seu programa d'activitats.
 • A Espanya, aquest programa va dirigit exclusivament a professionals de l'orientació que desenvolupen la seva intervenció en l'àmbit dels ensenyaments no universitaris del Sistema Educatiu.
 • La durada de la visita d'estudi serà de tres o quatre dies.
 • Tota la informació relativa a aquest Programa està disponible en la Web Euroguidance-EspañaNueva.

 

DESTINTARIOS

Ser professor exclusivament de l'especialitat d'Orientació Educativa o de l'especialitat de Formació i Orientació Laboral i estar en actiu aquest curs en un centre educatiu (o, en el seu cas, en un equip d'orientació) sostingut amb fons públics, desenvolupant les funcions corresponents a l'especialitat requerida.

 

REQUISITS

 • Ser professor exclusivament de l'especialitat d'Orientació Educativa o de l'especialitat de Formació i Orientació Laboral i estar en actiu aquest curs en un centre educatiu (o, en el seu cas, en un equip d'orientació) sostingut amb fons públics, desenvolupant les funcions corresponents a l'especialitat requerida.
 • El centre educatiu on presti serveis l'orientador/a educatiu o professor de Formació i Orientació Laboral interessat a participar en alguna de les visites programades ha d'estar desenvolupant un projecte Erasmus+ en aquest curs acadèmic 2022-2023 que contempli o permeti la mobilitat de l'interessat. En tot cas, les despeses ocasionades pel viatge i l'estada al país hauran de ser sufragats per aquest projecte Erasmus+. Així mateix, correspon al centre tota la tramitació relativa a aquestes despeses d'acord amb la seva manera de gestió i coordinació interna.

Per tant, serà necessari:

 • Tenir aprovat i estar desenvolupant o en procés de desenvolupar durant aquest curs acadèmic 2022-2023 un projecte Erasmus +.
 • Aquest projecte ha de contemplar la mobilitat del professor sol·licitant de l'especialitat d'Orientació Educativa o, en el seu cas, de Formació i Orientació Laboral i prevists els fons necessaris per a sufragar les despeses de desplaçament, allotjament i dietes que comporta aquesta mobilitat. Cap d'aquestes despeses és a càrrec del Ministeri d'Educació i Formació Professional.
 • El director del centre que desenvolupa el projecte Erasmus+ de referència haurà de fer constar per escrit l'indicat en els punts 2.1. i 2.2 avalant la sol·licitud, segons el model que correspongui indicat en l'Annex I:
  • Model I.A en el cas dels professors que formin part de la plantilla del centre que desenvolupa el projecte
  • Model I.B en el cas dels professors adscrits a Equips d'orientació o amb diversos centres assignats. Haurà de constar el vistiplau del responsable de la Unitat o centre de referència, d'acord amb la manera de gestió i autorització que reguli aquesta situació en cada cas.
 • El sol·licitant ha de tenir el nivell de competència lingüística necessari per a seguir el desenvolupament del programa en l'idioma indicat pel país amfitrió en la seva oferta i acreditar-lo convenientment.

Accediu als fitxers disponibles aquí.

instruccions-programa-acadèmia-2023
criteris-baremació-acadèmia