Mesa Sectorial de 3 novembre


03 Nov, 2022

MESA SECTORIAL 3 DE NOVEMBRE


A la mesa sectorial d’avui dijous 3 de novembre hem tractat les següents propostes: 

 1. Lectura i aprovació de les actes anteriors.
 2. Esborrany sobre compatibilitats.
 3. Esborrany sobre hores extraordinàries.
 4. Esborrany sobre les instruccions del procés electoral per elegir les JPDnU de totes les illes.
 5. Esborrany de convocatòria del procés selectiu d’estabilització, mitjançant sistema excepcional de concurs de mèrits.
 6. Torn obert de paraules.


Al punt 1, s’han aprovades les actes anteriors.

Al punt 2, s’estableix la possibilitat de demanar la compatibilitat exclusivament en determinades places i/o especialitats per la manca de professionals, permetent el desenvolupament d’una segona activitat com a personal docent de la CAIB. Ens informen de la impossibilitat de contractar “especialistes”, al qual cosa fa necessària aquesta resolució (especialment pels cicles d’emergències). Es podran permetre també hores extres perquè es puguin definir les places de difícil cobertura, on després de sortir pels diferents tràmits d’adjudicació, si no es cobreixen, s’oferiran al personal dels centres educatius, on es podran superar en 2 hores el màxim permès (és a dir, fins a 7 hores en un dia). Això només passarà amb el professorat que va al màxim d’hores lectives. També inclourà les hores extres del personal que ha de baremar el concurs de mèrits i sempre serà amb caràcter voluntari.

Afecta els:

 • Ensenyaments no universitaris:

a) Mallorca: Totes les especialitats d’FP, d’EOI, de música i arts escèniques, arts i mestres de taller.

b) Menorca, Eivissa i Formentera: mestres de les especialitats d’anglès, música, AL i PT. Qualsevol altra especialitat de la resta de cossos docents.

 • Estudis artístics superiors:

a) Música. Professor d’interpretació (algunes especialitats), de composició, de Pedagogia de la música i de Musicologia.

b) Arts Escèniques. Professor d’art dramàtic (algunes especialitats i assignatures).

 

Al punt 3, es planteja un complement de productivitat al personal funcionari per impartir docència quan no es troba professorat d’especialitats no adjudicades, i per les tasques de tramitació/comprovació dels mèrits del procés selectiu d’estabilització.

Des d’ANPE ens sembla bé que es gratifiqui el personal docent que hagi de fer tasques extres. Allò que no ens ha agradat és que aquest fet suposi la pràctica habitual de cobrir les substitucions de determinades places d’altres docents amb la sobrecàrrega d’altres, quan molts de companys estan ofegats per la burocràcia i la càrrega lectiva.

Per això ens hem abstés a la compatibilitat i ens hem mostrat favorables a la remuneració extra, amb els condicionants anteriors, reclamant la millora de les retribucions implantar la carrera professional i reconèixer la insularitat, amb la intenció de no tenir places sense cobrir.

 

Pel que fa a les eleccions sindicals, al punt 4, seran el dijous dia 1 de desembre de 2022 de 13 a 18 hores.

 • Els integrants de les meses, els interventors i els apoderats cessaran la seva activitat lectiva a les 12.00 h el dia de les eleccions.
 • Els membres que constitueixin les meses electorals i els interventors disposaran d’un dia de llicència l’endemà de les eleccions.
 • L’horari lectiu no s’interromprà, on els docents que vulguin exercir el seu dret de vot disposen del temps imprescindible als centres on hi hagi constituïda una mesa electoral. Quan la mesa electoral estigui situada a un centre diferent, es permetrà fins a 2 hores per desplaçar-se i exercir el dret de vot, presentant un certificat emès pel secretari de la mesa que justifiqui l’absència.
 • Els equips directius organitzaran la jornada per tal de garantir l’atenció de l’alumnat durant l’horari lectiu.

En aquest sentit hem votat en contra perquè anys anteriors, i en altres CCAA, s’interrompen les classes dues hores per poder exercir el dret de sufragi, ja que aquesta proposta minva la participació, per això hem reclamat que totes les meses fossin electorals.

Referent als processos d’estabilització, es convoquen:

 • Concurs de mèrits amb 2583 places per a totes les illes, on s’ha de triar si es fa pel torn lliure o bé, pel torn de reserva per persones amb discapacitat. 
 • Concurs oposició no eliminatori: 265 places per a totes les illes en les especialitats ja publicades.

Està pendent el concurs oposició eliminatori, amb la taxa de reposició del 2021, 2022 i les places no donades el juny del 2022, on podria suposar una convocatòria de 800 places per a totes les illes, però encara està pendent de negociar, i podria ser, que les especialitats que es publiquin siguin diferents a les convocades pel concurs oposició no eliminatori (per tal de no solapar els dos processos).

 • Pel que fa al concurs de mèrits, implica tots els territoris excepte Catalunya, País Basc i Galícia, així com Canàries, què passa al 2024.
 • Pel que fa a les correccions i aclariments ens comuniquen que l’especialitat 590210 diu 13 places i són 2”, amb un total de 1726. D’altra banda, a la mateixa comunitat autònoma no pots anar pels dos torns, has de triar el lliure o per discapacitat, però si un docent amb discapacitat reconeguda té més punts que un altre del torn lliure no obté plaça al torn 2, li donaran una plaça pel torn lliure. Les places reduïdes a Arts escèniques s’han minvat perquè hi haurà encara docents en situació d’expectativa.
 • La informació s’obtindrà d’ofici del portal del personal, a excepció que un participant vulgui aportar un nou mèrit en aquest tràmit.
 • Els requisits són disposar de titulació, capacitació pedagògica, C1 i FOLC, els quals s’han d’aportar al tràmit en format pdf, malgrat que estiguin reconeguts al portal del personal. (recordeu que es tindrà en compte la nota de l’expedient acadèmic, per les titulacions equivalents també).

- Per ingressar als cossos docents es podrà al·legar la titulació equivalent en cas de no disposar de la titulació exigida. També podran participar el cos de professors especialistes en sectors singulars d’FP.

 • La participació no es farà per illes, sinó que es farà per la Comunitat Autònoma triada en primer lloc, de manera telemàtica amb @Clave o similar.
 • Termini de sol·licituds: del 21 de novembre al 21 de desembre.
 • Les taxes per sol·licitud de participació és de 83,72€, es paga per cada sol·licitud (amb les excepcions habituals). Ens ha semblat abusiu, però responen que són les taxes caib.
 • Només seran valorats aquells mèrits assolits a data 21 de desembre de 2022 (inclosa l’experiència docent).
 • La puntuació màxima és fins a 15 punts: 7 punts per experiència, 3 punts per formació acadèmica i 5 punts per formació permanent i aprovar sense plaça.
 • La data d’efectes del nomenament com a personal funcionari de carrera d’aquest concurs serà l’1 de setembre de 2023, i si es retarden en la baremació, serà l’1 de setembre de 2024.
 • S’ha de presentar una sol·licitud de participació per a cada cos i especialitat. Cada sol·licitud, implicarà una especialitat, i podrà incloure diverses Comunitats Autònomes ordenades (la qual cosa s’entén com una única sol·licitud). Per a cada cos, i CCAA s’entendrà que és una altra sol·licitud. A més, si es fan dues sol·licituds per una especialitat, i una altra de nova per una altra CCAA a part, s’entendrà que la darrera és la bona.
 • Els aspirants seleccionats superaran el procés selectiu previsiblement al mes de maig de 2022, si el nombre d’ordre és igual o menor que el nombre total de places convocades, on hauran de triar una plaça provisional al juliol (per davant els opositors) i estaran obligats a participar al CGT del 2023 per intentar assolir una destinació definitiva al 2024 (que pot ser igual o diferents a la plaça del 2023), que podrà ser en qualsevol illa. Cadascun ordenarà les seves places al concurs de trasllats com vulgui segons la puntuació, en condició d’expectativa, per davant dels opositors, on els anys d’experiència com a interí els computaran a l’hora de concursar. Pel que fa a futures comissions de serveis, encara no sabem si estaran limitades per illes.
 • Les places del torn per discapacitat que no es cobreixin passaran al torn lliure. Es desempatarà per apartats.
 • Es podrà renunciar en 5 dies hàbils si has estat seleccionat a més d’una especialitat, si no s’entendrà que optes per l’especialitat de major puntuació o experiència.
 • S’han incrementat de 92 a 265, les places convocades pel concurs oposició no eliminatori, on cal afegir que les especialitats que no surten en aquest procediment és perquè probablement sortiran pel procés selectiu eliminatori, que tractarem més endavant.
 • El professorat d’FP no podrà consolidar, només aquells de les especialitats singulars acceptades. D’aquesta manera es convocaran pel cos 0590 i 0598, on l’experiència acumulada es podrà aprofitar a un d’aquests cossos.
 • Aquells que han desenvolupat places de suport podran triar a quina especialitat volen afegir aquesta experiència (de la mateixa manera que el PS l’acumulen a PT i els AD a PRI).
 • Les renúncies quan obtens dues o més places, es podran efectuar fins a 5 dies després, i els buits s’ompliran amb els seleccionats següents de la llista. A més, hi haurà fins el dia 6 de setembre perquè s’admetin renuncies per la no incorporació, etc,... per ampliar la selecció a altres aspirants encara que ja tinguin adjudicada una vacant o substitució.
 • Poden participar tots excepte aquells pendents de nomenament com a funcionari de carrera. O funcionaris de carrera o en pràctiques del mateix cos que es pretén integrar (aquells funcionaris que vagin a un altre cos, podran intentar-ho però hauran d’assumir cotitzaran per la Seguretat Social). Els seleccionats a Catalunya, pendents de nomenament com a funcionaris “previsiblement, poden ser exclosos del procés d’estabilització de Balears”, però encara no està confirmat.
 • El professorat de religió pot participar amb la meitat de la puntuació.
 • Al barem, s’ha admès que puntuï el C2 de Català de l’EOI, i els cursos de menys de 19h no es puntuen. Si es valoraran aquells de 20 a 29 hores.

L’Administració ens remarca que el primer punt de desempat és l’experiència, després les titulacions i finalment en aprovar. La puntuació obtinguda per desempats en cap cas podrà superar el màxim del barem per aquell apartat, amb la qual cosa no ens sembla bé, a Catalunya el criteri de desempat és l’experiència docent. Pel que fa a la renúncia de la plaça consolidada no sabem les conseqüències, perquè la Conselleria encara està en negociacions amb el Ministeri, però si ens diuen que es podrà continuar d’interí malgrat que no hi hagi moltes vacants disponibles.

Per una banda, ens congratulam que el requisit lingüístic s’hagi acceptat per afavorir la consolidació dels interins de Mallorca, Menorca i Pitiüses, ja que trobam que cada comunitat ha de resoldre les seves casuístiques, però no ens ha agradat que els criteris de desempat no reconeguin l’experiència docent al màxim permès.  A més, aquest procés està generant molt de malestar entre el col·lectiu docent per la imprevisió i la manca de criteris clars, amb la qual cosa ens hem abstés a la votació.

 

Torns i preguntes:

Hem demanat la calendarització dels processos selectius i del concurs de mèrits, per informar al professorat interí que vulgui participar. Ens responen que hi haurà una altra Mesa per informar de les oposicions en dues setmanes i una altra reunió al mes de juny, per clarificar l’adjudicació de les destinacions provisionals. Pareix ésser que aquells que hi participin al concurs de mèrits, també podran participar a la resta de processos selectius. La setmana vinent ens convocaran per desenvolupar el procés selectiu i l’oferta pública.